Bal­la­dy Cytaty

Bal­la­dy Cytaty: Bal: Wszystkie bale są kostiumowe, nawet bal nudystów. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Bal­la­dy Cytaty: Sztorm: Bal fal. -Jakub Perski


Bal­la­dy Cytaty: Se­rafin nuci bal­ladę samotności wszel­ka pociecha  -Cykam


se­rafin-nuci-bal­ladę-samotnoś-wszel­ka-pociecha 
Bal­la­dy Cytaty: W bal­ladzie me­go życia, bra­kuje Twe­go śpiewu. -AnDree


w bal­ladzie-me­go-życia-bra­kuje-twe­go-śpiewu
Bal­la­dy Cytaty: Natchnienie: bal maskowy wyobraźni, po którym zostaje czczość i fałsz. -Gustaw Flaubert


natchnienie-bal-maskowy-wyobraź-po-którym-zostaje-czczość-i-fałsz
Bal­la­dy Cytaty: Na niebie bal gwiazd Chłod­ne dłonie, policzki Ra­dość rozgrzewa K.A.Sz. 03.04.2016r. -Cris


na-niebie-bal-gwiazd-chłod­ne-dłonie-policzki-ra­dość-rozgrzewa-kasz-03042016r
Bal­la­dy Cytaty: Bal­sam dla ciała Wy­suszo­ne me dłonie Wie­czor­na kąpiel  -CЯuelCOMA


bal­sam-dla-ciała-wy­suszo­ne-me dłonie-wie­czor­na-kąpiel 
Bal­la­dy Cytaty: Tańczą płomienie W po­wiet­rzu is­kierek blask Przy og­nisku bal Krys­ty­na Sz. 17.10.2014r. -krysta


tańczą-płomienie-w-po­wiet­rzu-is­kierek-blask-przy-og­nisku-bal-krys­ty­na-sz-17102014r
Bal­la­dy Cytaty: Narodziny: Minął wspaniały bal sylwestrowy, rok nowy rodzi się z bólem głowy. -Lech Konopiński


narodziny-minął-wspaniały-bal-sylwestrowy-rok-nowy-rodzi-ę-z-bólem-głowy
Bal­la­dy Cytaty: Ser­ce pier­sią drży Wewnętrzne rozważania Bal­sam łez i śpisz K.A.Sz. 28.07.2015r. -Cris


ser­-pier­ą-drży-wewnętrzne-rozważania-bal­sam-łez-i śpisz-kasz-28072015r
Bal­la­dy Cytaty: bal­sa­miczne wspom­nienia zam­knij w butonierce za­pach nieza­pomi­najek niechaj służy ja­ko antidotum na skołata­ne serce Krys­ty­na A.Sz. 02.04.2013r. -krysta


bal­­miczne-wspom­nienia-zam­knij-w butonierce-za­pach-nieza­pomi­najek-niechaj-służy-ja­ko-antidotum-na-skołata­ne-serce-krys­ty­na
Bal­la­dy Cytaty: 1.CANDYMAN. 2. La­leczka Chucky. 3. Michael Myers. 4. Fred­dy Krueger. 5. Fjel­lman­nen z FRITT VILT. 6. Pinhead z HELLRAISER'a. 7. Moon G.z Neverhood. 8. Wolfman. 9. Han­ni­bal Lecter. 10. Ja­son Voorhees. -Angelique Cruelty


Bal­la­dy Cytaty: Pot­ra­fię słuchać bal­lad i ryczeć jak dziec­ko, po­nieważ mu­zyka spra­wia, iż naj­mniej­sze smut­ki wychodzą z mo­jego wnętrza i zmieniają się w krop­le słonej wody.. -AnDree


pot­ra­fię-słuchać-bal­lad-i ryczeć-jak dziec­ko-po­nieważ-mu­zyka-spra­wia-iż naj­mniej­sze-smut­ki-wychodzą-z mo­jego-wnętrza
Bal­la­dy Cytaty: współczes­nych cza­sach dziew­czy­ny stoją na bal­ko­nach lecz nie śpiewa im ro­meo ale ra­puje ja­kiś chłopak bądź ro­bi tu­lipa­ny z bu­telek .... Ahh gdy­bym mog­la cofnąć się w czasie  -Intryga


Bal­la­dy Cytaty: w słowiczym gardle ro­bal ug­rzęzł cierpko krztu­si się ptaszyna dech w pierś łapie ledwo duś się! młody duś! do­cenisz powietrze... przejściowe konanie zmieni cię na lepsze... -Ahawah


w słowiczym-gardle-ro­bal-ug­rzęzł-cierpko-krztu­ ę-ptaszyna-dech-w pierś-łapie-ledwo-ś-ę-młody-ś-do­cenisz-powietrze-przejściowe
Bal­la­dy Cytaty: Świat jest jak pięknie przyoz­do­biona sa­la. Wszys­tko jest go­towe do przyjęcia, bo­gac­two wszel­kich możli­wych dos­wiad­czeń wy­pełnia przes­trzeń, jed­nak do­piero kiedy ktoś zacznie tańczyć, bal zaczy­na się naprawdę. -Ole Nydahl


Bal­la­dy Cytaty: Piękna flo­rys­tka z Leszna o duszy kwietnej Wy­dała bal wiel­ki w Pradze na Letnej Wspa­niali goście: Rum­cajs, Kre­cik, żwi­rek i Muchomorek,... Na sto­le królo­wali stroj­ni: syr, ze­leni­na i bramborek Nie py­taj kiedy - baj­ka trwa więc brak da­ty konkretnej  -fyrfle


Bal­la­dy Cytaty: bal­la­dowo nastrojona jak skrzyp­ce u mistrza połas­ko­ta łas­ka­wym uśmie­chem, par­sknie deszczem smag­nie wiat­rem al­bo zagrzmi ciepłem og­rze­je , ko­go upatrzy myślałby kto, że to z ra­ju Ewa tak poetycznie śpiewa ale to kap­ryśna dama o dzi­wy, cze­mu to ub­ra­na w spod­nie Adama. -SaTyR_