Bartłomiej Van Cytaty

Bartłomiej Van Cytaty: Nap­rawdę chce się zmienić,ale nie potrafię... Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


nap­rawdę-chce ę-zmienićale-nie potrafię-bartłomiej-van-kalisz 
Bartłomiej Van Cytaty: Po drodze którą prze­byłeś zgu­biłeś siebie. Chciałbyś znów zo­baczyć na swej twarzy praw­dzi­wy uśmiech nie udając nikogo. Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


po drodze-którą-prze­byłeś-zgu­biłeś-siebie-chciałbyś znów-zo­baczyć-na swej-twarzy-praw­dzi­wy-uśmiech-nie udając-nikogo
Bartłomiej Van Cytaty: Z dnia na dzień żyć się starasz. Z kieliszkiem w dłoni idziesz przez życie. Cza­sem sta­jesz na chwilę by od­począć,wciąż za­dając so­bie py­tanie


Bartłomiej Van Cytaty: Dróg prze­bytych za­pom­nienia nad­szedł czas! Chce wy­jechać i za­pom­nieć ,bo to wszys­tko poszło w las! Mo­je życie i Ci ludzie których poz­nał nag­le świat,to po­rażka pięknych chwil,które długo będą w nas! Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


Bartłomiej Van Cytaty: Kocham nienawidząc, Sza­nuje gardząc. Mówię prawdę,ale jed­nak kłamie. Kocham sa­mot­ność,choć jest mi źle gdy jes­tem sam. Na twarzy uśmie­chnięty ,a w ser­cu zraniony. Czuły i nie czuły. Czujący,a jed­nak bezuczuciowy. Wierzący,a jed­nak zwątpił. Żyjący,ale jak by umarł... Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


Bartłomiej Van Cytaty: Kocham nienawidząc, Sza­nuje gardząc. Mówię prawdę,ale jed­nak kłamie. Kocham sa­mot­ność,chodź jest mi źle gdy jes­tem sam. Na twarzy uśmie­chnięty ,a w ser­cu zraniony. Czuły i nie czuły. Czujący,a jed­nak bezuczuciowy. Wierzący,a jed­nak zwątpił. Żyjący,ale jak by umarł... Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


Bartłomiej Van Cytaty: Coś jest a później te­go nie ma,ktoś jest a z góry wiado­mo,że kiedyś jed­nak i tak odejdzie. Wszys­tko w życiu ma swój kres,im wcześniej to zro­zumiesz tym wcześniej zaczniesz trak­to­wać wszys­tko ze świado­mością,że kiedyś zos­ta­nie Ci odeb­ra­ne,a tym sa­mym nie będziesz cier­piał z po­wodu stra­ty. Bartłomiej Van Kalisz  -Van Kalisz


Bartłomiej Van Cytaty: Epilog


epilog-traktatu-o-tolerancji-pocałuj-mnie-van-w
Bartłomiej Van Cytaty: Los años son escobas que nos van barriendo hacia la fosa. -Proverbio castellano


Bartłomiej Van Cytaty: El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden. -Benito Pérez Galdós


el-dinero-lo-ganan-todos-aquellos-con-paciencia-y-fina-observación-van-detrás-de-los-lo-pierden
Bartłomiej Van Cytaty: Nunca se pierden los años que se quita una mujer, van a parar a cualquiera de sus amigas. -Proverbio chino


nunca-se-pierden-los-años-se-quita-una-mujer-van-a-parar-a-cualquiera-de-sus-amigas
Bartłomiej Van Cytaty: Feliz el que reconoce a tiempo que sus deseos no van de acuerdo con sus facultades. -Johann W. Goethe


feliz-el-reconoce-a-tiempo-sus-deseos-no-van-de-acuerdo-con-sus-facultades
Bartłomiej Van Cytaty: Oficio de toma y deja no es para hombres enteros, sino para aquellos que van al sabor del agua y por vivir con todos hacen gorda la vista a la justicia. -Francisco de Quevedo


oficio-de-toma-y-deja-no-es-para-hombres-enteros-sino-para-aquellos-van-al-sabor-del-agua-y-por-vivir-con-todos-hacen-gorda-vista-a-justicia
Bartłomiej Van Cytaty: Cuando enviamos a nuestros jóvenes y mujeres a la guerra, nosotros tenemos una obligación solemne de no evadir los números ni esconder la verdad sobre porque ellos van, y preocuparnos por sus familias una vez se han ido, tener expectativa del retorno de l -Barack Obama


Bartłomiej Van Cytaty: Tak nap­rawdę to nie jest Mo­ja wi­na, tyl­ko Twoja. Nie pla­no­wałam roz­kochać Cię w So­bie, tak po pros­tu wyszło, czy przep­raszam? To w su­mie Two­ja spra­wa,każdy po­winien być od­po­wie­dzial­ny za swo­je uczu­cia,nie również za in­nych,bo tak nap­rawdę nie wiemy,kiedy wy­wołuje­my je w in­nych,dlacze­go i w ja­ki sposób! Bar­tlo­miej Van Kalisz  -Van Kalisz