Bez Spra­wied­li­wości Cytaty

Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego. -Janusz Korwin-Mikke


spra­wied­li­wość-tak ę- do spra­wied­li­woś-społecznej-jak krzesło-do krzesła-elektrycznego
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie. -Martin Luther King


nies­pra­wied­li­wość-gdziekol­wiek-jest zag­rożeniem-dla-spra­wied­li­woś-wszędzie
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Ale nap­rawdę tym, cze­go duch świata od nas ocze­kuje, nie jest wca­le spra­wied­li­wość, ale życzli­wość dla bliźnich, przy­jaźń i miłosier­dzie, a wiec ta­kie ja­kości, których ze spra­wied­li­wości niepo­dob­na wyprowadzić  -Leszek Kołakowski


Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: NIE MA SPRA­WIED­LI­WOŚCI, JES­TEM TYL­KO JA. -Terry Pratchett


nie-ma spra­wied­li­woŚci-jes­tem-tyl­ko-ja
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Gdy­by na tym świecie pa­nowała spra­wied­li­wość, wszys­cy dos­ta­wali­byśmy o wiele więcej man­datów od po­lic­ji – za przechodze­nie przez ulicę na czer­wo­nym świet­le, za zbyt szybką jazdę sa­mocho­dem, za zaśmieca­nie traw­ników. Żąda­my spra­wied­li­wości tyl­ko wte­dy, kiedy nam się opłaca, a zaz­wyczaj tak nie jest. -C » Jonathan Carroll » Durne serce


Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Uczcie się spra­wied­li­wości i nie lek­ce­ważcie bogów. -Wergiliusz


uczcie ę-spra­wied­li­woś-i nie lek­­ważcie-bogów
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Choć sam się zemściłem, do­konać zem­sty przy­jacielo­wi nie poz­wo­liłem. Za­pyta­ny cze­mu ja mogłem a on nie, od­parłem: Ja zro­biłem to bez złości, bez niena­wiści, zem­sty do­konałem dla spra­wied­li­wości. Ty tak potrafisz?  -Silvidian


Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Spra­wied­li­wości mu­si się stać za­dość, choćby świat miał zginąć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Pra­wa us­ta­nowione są dla spra­wied­li­wych nie dla­tego, by nie po­pełniali niep­ra­wości, lecz by jej nie doznawali. -Epikur


pra­wa-us­­nowione-są dla-spra­wied­li­wych-nie dla­tego-by nie po­pełniali-niep­ra­woś-lecz-by jej-nie doznawali
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna. -Cyceron


pokój-na­wet-nies­pra­wied­li­wy-jest pożyteczniej­szy-ż-naj­spra­wied­liw­sza-wojna
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Zda­je się Chrys­tus po­wie­dział coś ta­kiego, że jeśli w małych rzeczach będziesz spra­wował się dob­rze , to Bóg po­wie­rzy to­bie - człowieko­wi kiero­wanie wiel­ki­mi Je­go dziełami. No to już wiado­mo jaką za­sadą kierują się i skąd czer­pią in­spi­rację wodzo­wie Pra­wa i Spra­wied­li­wości, po­wołując na pre­zesów wiel­kich państwo­wych kor­po­rac­ji ludzi,którzy kiero­wali in­sty­tuc­ja­mi w przysłowiowych :Wólce Małej i Dziado­wej Kłodzie. -fyrfle


Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Wy­daje im się, że chcą dob­rych rządów i spra­wied­li­wości dla każde­go, ale cze­go tak nap­rawdę pragną w głębi swych serc? Tyl­ko te­go, żeby wszys­tko toczyło się tak jak zaw­sze, żeby jut­ro było ta­kie jak dzisiaj. -Terry Pratchett


Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Lecz życie nie wie, dokąd podąża. Nie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nu. Nie myśli o końcu. W ogóle nie myśli. Nie is­tnieje umysł, w którym od­by­wałby się pro­ces myśle­nia. Ewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­gii. Życie jest roz­rzut­ne i śle­pe. Nie zna pojęcia spra­wied­li­wości. Może so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo. -Carl Sagan


Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Spra­wied­li­wość to praw­da w akcji. -Joseph Joubert


spra­wied­li­wość-to praw­da-w akcji
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Spra­wied­li­wość jest niesprawiedliwością. -Jan Twardowski


spra­wied­li­wość-jest niesprawiedliwośą
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Spra­wied­liwą de­cyzję i Bóg popiera. -Menander


spra­wied­liwą-de­cyzję-i bóg-popiera
Bez Spra­wied­li­wości Cytaty: Spra­wied­li­wość do­sięgnie w końcu nietykalnych. -Ryder


spra­wied­li­wość-do­ęgnie-w końcu-nietykalnych