Bez Wyj­mo­wania Cytaty

Bez Wyj­mo­wania Cytaty: pan mądra­la jadł po raz pier­wszy w życiu os­try­gi i dos­tał straszne­go bólu żołądka. poszedł więc do lekarza. - czy te os­try­gi były aby świeże ? - powątpiewa lekarz. - świeżut­kie, pa­nie dok­torze, można je było jeść bez wyj­mo­wania z muszli ... -lovely-girl


Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Kto kocha, pa­nuje bez ucieka­nia się do gwałtu i służy bez sta­wania się niewolnikiem. -Zenta Maurina Raudive


kto-kocha-pa­nuje-bez-ucieka­nia ę-do gwał-i służy-bez-sta­wania ę-niewolnikiem
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Bez miłości nie ma wycho­wania – jest tresura. -Maria Łopatkowa


Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Obudzisz się kiedyś w mym łóżku W dłoni trzy­mając serce Ja będę leżała tuż obok Z dziurą w klat­ce piersiowej Bez serca Bez duszy Bezsilna Ser­ce zgnieciesz jak owoc Duszę wyp­lu­jesz jak pestkę Wyj­dziesz z uśmie­chem na ustach Ja będę mu­siała posprzątać  -RapeMe!


Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Nie is­tnieje mądrość bez umiejętności przyz­na­wania rac­ji innym. -Alfa Centauri


nie-is­tnieje-mądrość-bez-umiejętnoś-przyz­na­wania-rac­ji-innym
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: In­tuic­ja jest nieświadomą in­te­ligen­cją, która pro­wadzi do wie­dzy bez ro­zumo­wania lub wnioskowania. -Hans Selye


in­tuic­ja-jest nieświadomą-in­te­ligen­cją-która-pro­wadzi-do wie­dzy-bez-ro­zumo­wania-lub-wnioskowania
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Bez­gra­niczna nieuf­ność nie wpad­nie w czy­jeś sidła zdra­dy, ale nie wyj­dzie też z włas­nych si­deł sa­mot­ności. Z cyk­lu po­wieści


bez­gra­niczna-nieuf­ność-nie wpad­nie-w czy­ś-sidła-zdra­dy-ale-nie wyj­dzie-też-z włas­nych-­deł-­­noś-z-cyk­lu-po­wieś
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński


pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Za wszys­tko czym dziś jestem bez ról, cho­wania się, życia led­wie gestem. Pat­rzy na mnie mi­lion oczu i one nie widzą te­go co ty. -rzekoma ona


za wszys­tko-czym-dziś-jestem-bez-ról-cho­wania-ę-życia-led­wie-gestem-pat­rzy-na mnie-mi­lion-oczu-i-one-nie widzą-te­go-co ty
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Bez­czyn­ni ad­wo­kaci mają skłon­ności do zos­ta­wania po­lity­kami, to­też ut­rzy­mywa­nie ad­wo­katów w ciągłym zat­rudnieniu ma pew­ne społeczne znaczenie. -Abraham Silberschatz


bez­czyn­-ad­wo­kaci-mają-skłon­noś-do zos­­wania-po­lity­kami-to­też-ut­rzy­mywa­nie-ad­wo­katów-w ągłym-zat­rudnieniu
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej, nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. -Tupac Amaru Shakur


Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Is­tnieją pew­ne gra­nice przeżyć ludzkich i bez­karnie nie można ich przek­raczać; jeśli się to sta­nie, gdy wyj­dzie się


Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Dziś mężczyz­na uchodzi już za dżen­telme­na, kiedy wyj­mu­je pa­piero­sa z ust, za­nim po­całuje kobietę. -Barbara Streisand


dziś-mężczyz­na-uchodzi-już-za dż­telme­na-kiedy-wyj­mu­-pa­piero­-z ust-za­nim-po­całuje-kobietę
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa


kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Dopóki nie wyj­dziesz z pod­pun­któw nie spot­kasz no­wych możliwości. -Uciekinierkaa


dopóki-nie wyj­dziesz-z pod­pun­któw-nie spot­kasz-no­wych-możliwoś
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Che zmienić za­mek w mym ser­cu i gdy z niego wyj­dziesz moc zat­rzasnąć drzwi byś już nig­dy nie wrócił... -stokrotka123


che-zmienić-za­mek-w mym-ser­cu-i gdy-z niego-wyj­dziesz-moc-zat­rzasnąć-drzwi-byś-już-nig­dy-nie wrół
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: A jak wyj­dzie śmie­sznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. -Tadeusz Różewicz


a jak wyj­dzie-śmie­sznie-ludzie ę-pośmieją-i ko­niec-wiel­kość nie boi ę-śmiesznoś
Bez Wyj­mo­wania Cytaty: Za­sada według której działa skauting jest to, że bie­rze się pod uwagę po­mysły chłop­ca, je­go zain­te­reso­wania i za­miast uczyć, skłania się do sa­mowycho­wania. To nie jest ofiaro­wane ub­ra­nie, które się wdziewa na nie­dzielę. Jest ona is­totną częścią cha­rak­te­ru i roz­wo­ju duszy, nie zaś po­kos­tem który się nakłada. Re­ligia - to spra­wa oso­bowości, wewnętrzne­go prze­kona­nia wiary, a nie nauczania. -Robert Baden-Powell