Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon
bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. -Biblia
albowiem-korzeniem-wszelkiego-zła-jest-chciwość-pieniędzy
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Rzeczą czujności jest wyrażać protest w obliczu wszelkiego zła. -Tadeusz Olszański
rzeczą-czujnoś-jest-wyrażać-protest-w-obliczu-wszelkiego-zła
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Miłość własna leży u korzenia wszelkiego zła. -Helen Keller Adams
miłość-własna-ży-u-korzenia-wszelkiego-zła
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Pieniądze to korzeń wszelkiego zła, a człowiek powinien mieć korzenie. -Scott Adams
pieniądze-to-korzeń-wszelkiego-zła-a-człowiek-powinien-mieć-korzenie
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Co skraca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? - Bezczynność! -Johann Wolfgang Goethe
co-skraca-mi-czas-działanie-co-wydłuża-go-niemiłosiernie-bezczynność
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Co skra­ca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosier­nie? - Bezczynność!  -Johann Wolfgang Goethe
co skra­ca-mi czas- działanie-co wydłuża-go niemiłosier­nie- bezczynność 
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu
walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Ruch jest przyczyną wszelkiego życia. -Leonardo da Vinci
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Nieszczęścia nigdy jeszcze nie naprawiła bezczynność ani lenistwo. -Miguel de Cervantes
nieszczęścia-nigdy-jeszcze-nie-naprawiła-bezczynność-ani-lenistwo
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Wszelkiego rodzaju fascynacja jest pokrowcem duszy. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą. -Marek Agrypa
kobieta-jest-kresem-i-królową-wszelkiego-stworzenia-jest-jego-ozdobą-doskonałośą-i-sławą
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Niezawodnym końcem wszelkiego bólu i wszelkiej wrażliwości na ból jest śmierć. -Johann Gottlieb Fichte
niezawodnym-końcem-wszelkiego-bólu-i-wszelkiej-wrażliwoś-na-ból-jest-śmierć
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Bezczynność rodzi występek: gdyby Ewa musiała zeszywać listki figowe swojego małżonka, nigdy nie usłuchałaby węża. -Georges Clemenceau
bezczynność-rodzi-występek-gdyby-ewa-musiała-zeszywać-listki-figowe-swojego-łżonka-nigdy-nie-usłuchałaby-węża
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Usłyszysz ciszę I to będę ja Kocha­nica szatana Niewol­ni­ca zła Dźwięki symfonii Nienapisanej Garść ob­razów z życia Bo­gini opętanej I zro­zumiesz od razu I zro­zumiem ja Nie wszys­tko jest złe Co do­tyka zła  -Andrea
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Jam już widziała tyle zła, które wypłynęło z dobra – takiego zła, z którym walczyć nie wolno – bo z niego daleko gdzieś – znowu wypłynie dobro... -Zofia Nałkowska
jam-już-widziała-tyle-zła-które-wypłynęło-z-dobra-takiego-zła-z-którym-walczyć-nie-wolno-bo-z-niego-daleko-gdzieś-znowu-wypłynie
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Bystrość - dusza wszelkiego czynu. -Philip Chesterfield
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja
noc-jest matką-natchnienia
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Matka jest geniuszem dziecka. -Fryderyk Hegel
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Radość jest matką wszystkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Przy­jaźń jest matką miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Bezczynność Jest Matką Wszelkiego Zła Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz
doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego