Bi­lety Lotnicze Cytaty

Bi­lety Lotnicze Cytaty: Gdy­by bo­gowie chcieli, żeby ludzie la­tali, da­liby wszys­tkim bi­lety lotnicze. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Bi­lety Lotnicze Cytaty: Bi­lety do ra­ju sprze­dają w kościołach. -StachuKrankiela


bi­lety-do ra­ju-sprze­dają-w kościołach
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Wa­dy i za­lety - to często jed­no i to sa­mo. Tyl­ko z różnych pun­któw widzenia. -Władysław Grzeszczyk


wa­dy-i za­lety- to często-jed­no-i to ­mo-tyl­ko z różnych-pun­któw-widzenia
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Mi­mo że tak wiel­kie płci naszej za­lety – my rządzi­my światem, a na­mi kobiety. -Ignacy Krasicki


mi­mo-że tak-wiel­kie-pł-naszej-za­lety- my rządzi­my-światem-a na­mi-kobiety
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Nie dos­trze­ga wad Miłość bezwarunkowa Za­lety na tron Krys­ty­na Sz. 04.06.2014r  -krysta


nie-­trze­ga-wad-miłość-bezwarunkowa-za­lety-na tron-krys­ty­na-sz-04062014r 
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Bi­lety pow­rotne win­ny być droższe: os­ta­tecznie można nie po­jechać, ale mu­si się wrócić. -Alfons Allais


bi­lety-pow­rotne-win­ny-być-droższe-os­­tecznie-można-nie po­jechać-ale-mu­ ę-wróć
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Od­praw­my ta­niec wol­ności wokół szu­bieni­cy, weźmy szty­lety i chodźmy mor­do­wać niewinnych. -mockingbird


od­praw­my-­niec-wol­noś-wokół-szu­bieni­cy-weźmy-szty­lety-i chodźmy-mor­do­wać-niewinnych
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Ja­kież za­lety pot­rzeb­ne są, aby wyt­worzyć dos­ko­nałego człowieka? Zim­na głowa, gorące ser­ce, trzeźwy sąd i zdro­we ciało. -Ralph Waldo Emerson


ja­kież-za­lety-pot­rzeb­ne-są-aby wyt­worzyć-­ko­nałego-człowieka-zim­na-głowa-gorą-ser­-trzeźwy-sąd-i zdro­we-ciało
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Ry­zyko ja­kie po­dej­mu­jemy kochając po­lega na tym, że kocha­my nie tyl­ko za­lety ale i wa­dy. Nie da się te­go rozdzielić. -Marc Levy


ry­zyko-ja­kie-po­dej­mu­jemy-kochając-po­lega-na tym-że kocha­my-nie tyl­ko-za­lety-ale-i wa­dy-nie da ę-te­go-rozdzielić
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Piękna ko­bieta, która ma cno­ty zac­ne­go człowieka, okaże się w ob­co­waniu naj­rozkoszniej­szą is­totą na świecie: uro­ku do­dają jej za­lety oboj­ga płci. -Jean de La Bruyére


piękna-ko­bieta-która- cno­ty-zac­ne­go-człowieka-okaże ę-w ob­co­waniu-naj­rozkoszniej­szą-is­totą-na świecie-uro­ku-do­dają
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Społeczeństwo, które będzie sprze­dawać od­ro­binę wol­ności za od­ro­binę porządku, ut­ra­ci obie te za­lety, na obie bo­wiem nie zasługuje. -Thomas Jefferson


społeczeństwo-które-będzie-sprze­dawać-od­ro­binę-wol­noś-za od­ro­binę-porządku-ut­ra­-obie-te za­lety-na obie-bo­wiem
Bi­lety Lotnicze Cytaty: Naj­le­piej sie­dzieć cały dzień w in­terne­cie gdzie poz­na­jesz ludzi dokład­nie ta­kich ja­kim ty sa­ma jes­teś, którzy mają te sa­me wa­dy i za­lety ja­kie Ty, którzy ro­zumieją two­je błędy czy też prob­le­my, których możesz naz­wać swoimi PRAW­DZI­WYMI przyjaciółmi. -KoombaT


Bi­lety Lotnicze Cytaty: Według mnie można wy­tyczyć 4 eta­py znajomości: 1. Fas­cy­nac­ja drugą osobą, zauważanie je­dynie zalet. 2. Roz­cza­rowa­nie (jed­nak ta 'dos­ko­nała' oso­ba po­siada wa­dy.. większe bądź mniejsze). 3. Ko­niec zna­jomości, nie pot­ra­fimy zaak­cepto­wać tych niedos­ko­nałości u partnera/partnerki. ... Tyl­ko w nielicznych przy­pad­kach dochodzi do eta­pu 4, którym jest: ~ Przez­wy­ciężenie niedos­ko­nałości i dążenie do przeob­rażania wad w za­lety. ~  -bluecaffe


Bi­lety Lotnicze Cytaty: Jak le­gen­da sta­ra głosi: Wod­nik dzba­nek wo­dy nosi. Gar­niec zdro­wej, zim­nej wody, Coś dla męskich serc ochłody. W gorącej wodzie kąpani, Przez Niego będą oblani. Sprawę ma­my oczywistą: Wod­nik zaw­sze realistą. Cze­mu za­tem je kochamy? Pa­nie Wod­nik podziwiamy? Pa­ni Wod­nik ma coś w sobie. Każdy fa­cet Wam to powie. Wdzięk i urok osobisty; To za­lety z długiej listy. *Pew­nej Pa­ni Wod­nik dedykowane. -Zbyszko


Bi­lety Lotnicze Cytaty: Jes­tem pełen wad Główną jest pycha Tak jes­tem pyszny Ale niez­byt smaczny Za to treści­wy Cza­sami cier­pki Mam też i za­lety Jes­tem wyjątko­wo mądry Jes­tem też po­ryw­czym war­chołem Pełnym niena­wiści i po­gar­dy Tak sil­nej że mam pew­ność Że dos­ko­nale władam szablą Choć nig­dy nie dzieliłem ludzi Jed­nak prze­de wszys­tkim Jes­tem wy­rozu­miały I pobłażli­wy Oraz - co zro­zumiałe Jes­tem gentelmanem  -RozaR