Biada łas­kom Cytaty

Biada łas­kom Cytaty: Biada łas­kom, które wyśliz­gują się z niegod­nych rąk. -Rabindranath Tagore


biada-łas­kom-które-wyśliz­gują ę-z niegod­nych-rąk
Biada łas­kom Cytaty: Biada, o biada tej wie­dzy, co szkodę niesie wiedzącym. -Sofokles


biada-o biada-tej wie­dzy-co szkodę-niesie-wiedzącym
Biada łas­kom Cytaty: Obec­nie społeczeństwo nie ocze­kuje już usług kom­po­zytorów. Ko­lesiowi w dre­siku, pod­czas jog­gingu, kom­po­zytor jest tak przy­dat­ny jak gówno di­nozaura na środ­ku ścieżki. -Frank Zappa


Biada łas­kom Cytaty: Cały ród męski jest na łas­ce kobiet. -Isaac Bashevis Singer


Biada łas­kom Cytaty: Zu­pełnie łas­kocze­cie mi mózg waszy­mi pomysłami. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Biada łas­kom Cytaty: Łas­ka­wy księżyc. Gwiaz­dy ciepło mrugają. Po­całunek serc. -PINGWINIOWATY


Łas­ka­wy-księżyc-gwiaz­dy-ciepło-mrugają-po­całunek-serc
Biada łas­kom Cytaty: Łas­kocząc słonia za uchem, usłyszysz sak­so­fon ... -Cykam


Łas­kocząc-słonia-za uchem-usłyszysz-sak­so­fon
Biada łas­kom Cytaty: Biada zwyciężonym!  -Tytus Liwiusz


Biada łas­kom Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach al­bo wszys­tko sta­nowi prob­lem mo­ral­ny, al­bo prob­lemów mo­ral­nych nie ma. Al­bo nie ma kom­pro­misów, al­bo są sa­me kom­pro­misy. Zaw­sze nieza­leżny, czu­wam sta­le. Nie na­leży so­bie folgować. -John Irving


Biada łas­kom Cytaty: Aby opływać w łas­ki wys­tar­czy tyl­ko być bezwstydnym. -Autor nieznany


aby-opływać-w łas­ki-wys­tar­czy-tyl­ko-być-bezwstydnym
Biada łas­kom Cytaty: Wie­dza jest łas­ka­wa - ochra­nia ludzi przed myśleniem. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Biada łas­kom Cytaty: Biada temu, o kim mówią za wiele. -Denis Diderot


Biada łas­kom Cytaty: Szczęśliwi, którzy cierpią, a biada szczęśliwym. -Anatol France


szczęśliwi-którzy-cierpią-a-biada-szczęśliwym
Biada łas­kom Cytaty: Biada przemocy, gdy w Boga godzi. -Horacy


biada-przemocy-gdy-w-boga-godzi
Biada łas­kom Cytaty: Biada niewiastom, jeśli kochają szaleńców. -Adam Mickiewicz


biada-niewiastom-śli-kochają-szaleńców
Biada łas­kom Cytaty: Biada krajowi gdzie prostak królem. -Kohelet


biada-krajowi-gdzie-prostak-królem
Biada łas­kom Cytaty: Biada artystom, na których nikt nie pluje. -Felix Lope De Vega Carpio


Biada łas­kom Cytaty: Biada tym, którzy po­ruszą dno narodu. -Antoine Rivarol


biada-tym-którzy-po­ruszą-dno-narodu