Bijąc Dla Ko­goś Cytaty

Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności. -IKON


ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię. -Milan Kundera


na­wet-włas­ny-ból-nie jest tak-ężki-jak ból-z kimś-współod­czu­wany-ból-za ko­goś-dla-ko­goś-zwielok­rotniony-przez
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Ak­ceptac­ja; dla ko­goś je­dyne, co może ofiaro­wać, dla in­ne­go - mi­nimum oczekiwań. -jatoja


ak­ceptac­ja-dla-ko­goś-­dyne-co może-ofiaro­wać-dla-in­ne­go- mi­nimum-oczekiwań
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra  -ruda717


Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym


zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie 
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Nie na­leży gwoździ przy­bijać zegarkiem. -Kazimierz Perzyński


Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Czy to nie wiel­ka rzecz - znaczyć dla ko­goś wszystko?  -Bolesław Prus


czy-to nie wiel­ka-rzecz- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Tyl­ko w miłości kom­plet­ne ze­ro może być dla ko­goś wszystkim. -Jadwiga Rutkowska


tyl­ko-w miłoś-kom­plet­ne-ze­ro-może-być-dla-ko­goś-wszystkim
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Kochać ko­goś, to znaczy widzieć cud niewi­doczny dla innych. -Francois Mauriac


kochać-ko­goś-to znaczy-widzieć-cud-niewi­doczny-dla-innych
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Czy to nie jest wielką rzeczą - znaczyć dla ko­goś wszystko?  -Bruno Schulz


czy-to nie jest wielką-rzeczą- znaczyć-dla-ko­goś-wszystko 
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Cza­sami na­wet nie zda­jesz so­bie spra­wy, jak podświado­mie da­jesz ko­muś ra­dość i wspar­cie. Bo to, co dla ciebie jest nor­malnością, dla ko­goś in­ne­go jest tą is­krą nadziei, której bar­dzo potrzebował. -Devin


Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca


być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty:


ja-ja też-szu­kałam-szu­kałam cze­goś-real­ne­go-w tym-świecie-i dla-mnie-dla mnie-tym-czymś-było-ciepło-two­jej-dłoni
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Dla ko­goś szczyt marzeń może być przy twoim bo­ku. Z cyk­lu po­wieści


dla-ko­goś-szczyt-marzeń-może-być-przy-twoim-bo­ku-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył... -anja


do­piero-gdy-ko­goś-stra­cimy-uświada­miamy-so­bie-jak wiele-dla-nas-znaczył
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Kiedy uczysz się cze­goś no­wego, mu­sisz być dla siebie bar­dzo uprzejma. -Elizabeth Gilbert


kiedy-uczysz ę-cze­goś-no­wego-mu­sisz-być-dla-siebie-bar­dzo-uprzejma
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Jak będąc dla ko­goś wszys­tkim, można kiedy­kol­wiek stać się niczym?  -MistrzyniPióra


jak-będąc-dla-ko­goś-wszys­tkim-można-kiedy­kol­wiek-stać ę-niczym 
Bijąc Dla Ko­goś Cytaty: Kiedy widzisz, cze­go nie możesz przeżyć i po­siadać, niepos­trzeżenie zaczy­na prze­bijać gorycz. -Tim Guénard


kiedy-widzisz-cze­go-nie możesz-przeżyć-i po­siadać-niepos­trzeżenie-zaczy­na-prze­bijać-gorycz