Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty

Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Ser­ce bijąc dla ko­goś opo­wiada o miłości. Ser­ce bijąc za Oj­czyznę o wolności. -IKON


ser­-bijąc-dla-ko­goś-opo­wiada-o miłoś-ser­-bijąc-za oj­czyznę-o wolnoś
Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Nie ma wolności dla wrogów wolności. -Antoine Louis Leon de Saint - Just


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Nikt nie um­rze za oj­czyznę bez wiel­kiej nadziei nieśmiertelności. -Cyceron


nikt-nie um­rze-za oj­czyznę-bez-wiel­kiej-nadziei-nieśmiertelnoś
Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Nie ma poczucia wolności bez poczucia wolności wyboru. -Mieczysław Jastrun


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Każdy oby­watel ma obo­wiązek um­rzeć za oj­czyznę, nikt nie ma obo­wiązku kłamać dla niej. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


każdy-oby­watel- obo­wiązek-um­rzeć-za oj­czyznę-nikt-nie  obo­wiązku-kłamać-dla-niej
Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Nie na­leży gwoździ przy­bijać zegarkiem. -Kazimierz Perzyński


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Kiedy widzisz, cze­go nie możesz przeżyć i po­siadać, niepos­trzeżenie zaczy­na prze­bijać gorycz. -Tim Guénard


kiedy-widzisz-cze­go-nie możesz-przeżyć-i po­siadać-niepos­trzeżenie-zaczy­na-prze­bijać-gorycz
Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Nie wiem, co to poezja, jest w niej coś z las­ki Mojżesza: stru­mień dobędzie ze skały, umie za­bijać i wskrzeszać  -Władysław Broniewski


nie-wiem-co to poezja-jest-w niej-coś-z las­ki-mojżesza-stru­mień-dobędzie-ze skały-umie-za­bijać-i wskrzeszać 
Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Bijąc się z myśla­mi sta­raj się nie uderzyć tej najważniejszej. -Ryder


bijąc ę-z myś­mi-sta­raj ę-nie uderzyć-tej najważniejszej
Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: ....myśli naz­byt szyb­kie chcesz pot­rak­to­wać nożem... lecz bijąc się z myśla­mi, za­bić ich nie możesz... -zegela


myśli-naz­byt-szyb­kie-chcesz-pot­rak­to­wać-nożem-lecz-bijąc ę-z myś­mi-za­bić-ich-nie możesz
Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Oczy­wiście nieraz oglądałem oj­czyznę z sa­molotów, ale te­raz było to zu­pełnie coś in­ne­go. Jed­nym spoj­rze­niem obej­mo­wałem wiel­ki ob­szar. Cały kraj. Pol­ska wyglądała stąd mała, ale jed­nocześnie piękna. -Mirosław Hermaszewski


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Chodź..po­każ mi jak la­tać..wzbić się po­nad prochy ludzkiego dnia..po­kochać siebie ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy..nie za­bijać.. krzy­kiem ra­dos­ne­go śpiewu skowronka. -agusia96


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Od­krył, że słowa mogą za­bijać. Mogą od­mieniać rzeczy­wis­tość, są więc zbyt niebez­pie­czne, żeby po­wie­rzać je człowieko­wi kochające­mu na­de wszys­tko właśnie słowa. -Paul Auster


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Odpowiedzialność jest probierzem wolności. -Anonim


odpowiedzialność-jest-probierzem-wolnoś
Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Bra­kuje mi dziecięcej wolności. -MyslacaWierszem


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Klucze nie są synonimem wolności. -Antoni Regulski


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Walka jest wychowawczynią wolności. -Friedrich Nietzsche


Bijąc Za oj­czyznę O wolności Cytaty: Rozum jest duszą wolności. -Gottfried Wilhelm Leibniz