Bo Chce Lep­sza Cytaty

Bo Chce Lep­sza Cytaty: Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott


na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia. -Kuba Wojewódzki


Bo Chce Lep­sza Cytaty: Na­wet naj­lep­sza te­raźniej­szość marzy o lep­szej przyszłości. -Władysław Grzeszczyk


na­wet-naj­lep­sza-te­raźniej­szość-marzy-o lep­szej-przyszłoś
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier. -Stephanie Felicite de Genlis


naj­mniej­sza-zaś-z cnót-lep­szą-jest od pięknych-manier
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Na nic nie cze­kam.. Nicze­go nie chce.. Mam wszys­tko, mam Ciebie. O nic nie martwię, Wiem że będziesz. Często się wzruszam, Bo słowa się starcza. Nie jes­tem dokładna, Bo zaj­mu­jesz mi głowę. Nie wierzą gdy mówię cze­go się nauczyłam, Bo Chce lep­sza być dla Ciebie. Co zro­bić jak Kocham to za mało.. -DarkHope


Bo Chce Lep­sza Cytaty: Cała sta­now­czość, zawziętość i wiara w lep­sze legły w gru­zach. Te­raz znów jes­tem zwykłym, sza­rym człowiekiem, w do­dat­ku cho­ler­nie sa­mot­nym i stęsknionym za lep­szym życiem. -szantiil


Bo Chce Lep­sza Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia. -Kuba Wojewódzki


Bo Chce Lep­sza Cytaty: Przejściowa ul­ga lep­sza jest od żadnej. -Guy de de Maupassant


przejściowa-ul­ga-lep­sza-jest od żadnej
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno


suk­- naj­lep­sza-z zemst
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Nie­szczęścia są naj­lep­szą nauką. -Ezop


nie­szczęścia-są naj­lep­szą-nauką
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Ducho­wa dos­ko­nałość jest lep­sza od fizycznej. -Ezop


ducho­wa-­ko­nałość-jest lep­sza-od fizycznej
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Lep­sza pra­ca niedołężna jak próżniac­two doskonałe. -Wincenty Ignacy Marewicz


lep­sza-pra­ca-niedołężna-jak próżniac­two-doskonałe
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Lep­sza cno­ta w błocie, niż niec­no­ta w złocie. -Mikołaj Rej


lep­sza-cno­-w błocie-ż-niec­no­-w złocie
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Lep­sza jest ubo­ga mądrość niż głupie bogactwo. -Diogenes Laertios z Cylicji


Bo Chce Lep­sza Cytaty: Naj­lep­sza rzecz na świecie, to kochać się w kobiecie. -Bujak Bogusław


naj­lep­sza-rzecz-na świecie-to kochać ę-w kobiecie
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Kar­tka i pa­pier to naj­lep­sza re­cep­ta na ca­le zło... -MarzycielS


kar­tka-i pa­pier-to naj­lep­sza-re­cep­-na ca­-zło
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Swo­je trzy grosze każdy uważa za naj­lep­szą monetę. -Władysław Grzeszczyk


swo­-trzy-grosze-każdy-uważa-za naj­lep­szą-monetę
Bo Chce Lep­sza Cytaty: Człowiek zaw­sze może wstąpić na lep­szą drogę - póki żyje. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-zaw­sze-może-wstąpić-na lep­szą-drogę- póki-żyje