Bo Czyż Cytaty

Bo Czyż Cytaty: Mo­ja oj­czyz­na to nie dzień wczo­raj­szy. Mo­ja oj­czyz­na to jutro. -Romain Rolland


mo­ja-oj­czyz­na-to nie dzień-wczo­raj­szy-mo­ja oj­czyz­na-to jutro
Bo Czyż Cytaty: Ta­ka so­bie bez­myśl nr 1. ______________________________________ Czyż można po­tykać się o słowa? O myśli i spojrzenia? Czyż można spot­kać spojrzenie, co ut­kwi głębo­ko w myślach? Bez­denne spoj­rze­nie w ot­chłani umysłu? Ot­chłani rozświet­la­nej słowami? Al­bo na od­wrót? ______________________________________  -Theo Valenty


Bo Czyż Cytaty: Miłość do Oj­czyz­ny jest jed­nym z tych rzad­kich, be­zin­te­resow­nych uczuć. Oj­czyznę kocha się w podzięce, kocha się za to, że na jej ob­szarze wyk­rzycza­lo się pier­wsze słowo, że ziemia użyczyła skraw­ka siebie na nasze sto­py. To, że oj­czyz­na jest nasza, wy­nika tyl­ko z jej łas­ki. I to nie my nią włada­my, ale ona na­mi, bo bez niej nie mieli­byśmy na­wet imienia. -jatoja


Bo Czyż Cytaty: Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać. -Aspers


Bo Czyż Cytaty: Czyż koniec przystosowuje się do początku? -Emil Ludwig


czyż-koniec-przystosowuje-ę-do-początku
Bo Czyż Cytaty: Czyż nie uchodzić uchodzi uchodźcom?  -Jeremi Przybora


czyż-nie uchodzić-uchodzi-uchodźcom 
Bo Czyż Cytaty: Czyż nie najsilniejsze są nasze słabości? -Teresa Nietyksza


czyż-nie-najsilniejsze-są-nasze-słaboś
Bo Czyż Cytaty: Oj­czyz­na jest tam, gdzie dobrze. -Pakuwiusz


oj­czyz­na-jest tam-gdzie-dobrze
Bo Czyż Cytaty: Oj­czyz­na al­bo śmierć! Pat­ria o Muer­te ! (hiszp.)   -Ernesto Che Guevara


oj­czyz­na-al­bo-śmierć-pat­ria-o muer­te- hiszp- 
Bo Czyż Cytaty: Oj­czyz­na? To dwóch, trzech ludzi, których znam. -Jean Genet


oj­czyz­na-to dwóch-trzech-ludzi-których-znam
Bo Czyż Cytaty: Czyż nie mamy wieczności na to żeby wypocząć? -Irena Solska


czyż-nie-mamy-wiecznoś-na-to-żeby-wypocząć
Bo Czyż Cytaty: Czyż ko­niec przys­to­sowu­je się do początku?  -Emil Ludwig


czyż-ko­niec-przys­to­sowu­ ę-do początku 
Bo Czyż Cytaty: Czyż ból i życie nie są sobie pokrewne? -Zenon z Kition


czyż-ból-i-życie-nie-są-sobie-pokrewne
Bo Czyż Cytaty: Choć nauka nie ma oj­czyz­ny, uczo­ny ją posiada. -Louis Pasteur


choć-nauka-nie  oj­czyz­ny-uczo­ny-ją posiada
Bo Czyż Cytaty: Czyż jedynie urząd piastując można rządy sprawować? -Konfucjusz


czyż-jedynie-urząd-piastując-można-rządy-sprawować
Bo Czyż Cytaty: Czyż to jest w mo­cy ludzkiej wie­rzyć al­bo nie wierzyć?  -Ernest Renan


czyż-to jest w mo­cy-ludzkiej-wie­rzyć-al­bo-nie wierzyć 
Bo Czyż Cytaty: Oj­czyz­na:to jest tam,gdzie by chciało się umrzeć  -Stefan Napierski


oj­czyz­nato-jest tamgdzie-by chciało ę-umrzeć 
Bo Czyż Cytaty: Oj­czyz­na jest wspólną rodzi­cielką nas wszystkich. -Cyceron


oj­czyz­na-jest wspólną-rodzi­cielką-nas-wszystkich