Bo jes­teśmy Bogami Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa
chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności. -Jostein Gaarder
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty:
to-my młodzi-ludzie-jes­teśmy-przyszłośą-to my jes­teśmy-­lem-~pa­weł-rychlica 
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy kształto­wani przez nasze myśli. Jes­teśmy tym, czym one są. Gdy umysł jest niezmąco­ny, przychodzi szczęście i podąża za na­mi jak cień. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-kształto­wani-przez-nasze-myśli-jes­teśmy tym-czym-one-są-gdy umysł-jest niezmąco­ny-przychodzi-szczęście-i podąża
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy i nie jes­teśmy za­razem - życie jest ciągłą zmianą,jest ciągłym rodze­niem się i śmiercią. -Heraklit z Efezu
jes­teśmy-i nie jes­teśmy-za­razem- życie-jest ągłą-zmianąjest-ągłym-rodze­niem ę-i śmiercią
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
jes­teśmy-tym-co o so­bie-myśli­my-wszys­tko czym-jes­teśmy-wy­nika-z naszych-myśli-naszy­mi myś­mi-tworzy­my-świat
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy nie­szczęśli­wi, bo cze­goś nam bra­kuje, ale po­siadając to, nie jes­teśmy szczęśliwi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
jes­teśmy-nie­szczęśli­wi-bo cze­goś-nam-bra­kuje-ale-po­siadając-to-nie jes­teśmy-szczęśliwi
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy ka­wałkiem og­romne­go wszechświata, dla­tego nie mam pojęcia, co tak usil­nie poz­wa­la mi wie­rzyć, że jes­teśmy je­go ważna częścią. -kitsh
jes­teśmy-ka­wałkiem-og­romne­go-wszechświata-dla­tego-nie mam-pojęcia-co tak-usil­nie-poz­wa­-mi wie­rzyć-że jes­teśmy-­go
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Nie jes­teśmy bez­gra­nicznie wol­ni. Jes­teśmy wol­ni wo­bec dob­ra i zła i z te­go ro­bimy rachu­nek. Wszel­kie zło oz­nacza cho­robę wolności. -Józef Stanisław Tischner
nie-jes­teśmy-bez­gra­nicznie-wol­-jes­teśmy wol­-wo­bec-dob­ra-i zła-i z te­go-ro­bimy-rachu­nek-wszel­kie zło-oz­nacza
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Praw­dzi­wie ut­ra­cony­mi chwi­lami są mo­men­ty życia w których świado­mie nie szliśmy da­lej. Może dzięki te­mu jes­teśmy gdzie jes­teśmy, ale czy wciąż o nich myśląc czu­jecie się szczęśliwi?  -Kedar
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jest całko­wicie obojętne, czy jes­teśmy kimś znacznym, czy nie; ważne jest to, czy jes­teśmy ludźmi. -Johann Wolfgang Goethe
jest-całko­wicie-obojętne-czy-jes­teśmy-kimś-znacznym-czy-nie-ważne-jest to-czy-jes­teśmy-ludźmi
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Uwiel­biam ten frag­ment codzienności Kiedy jes­teśmy ze sobą Kiedy jes­tem pod tobą A jes­tem w tobie Za ok­nem na­miętna burza A my jes­teśmy jej piorunami Wyłado­waniami rozkoszy Głośny­mi hu­kami gromów Po­tem ma­luje­my sobą Na bez­chmur­nej kochającej nocy Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności Aż po świt o jas­nym niebie Z które­go my chce czy nie Krze­samy ponowność Chleb codzienny Roz­koszy gromy  -fyrfle
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Os­ta­tecznie jes­teśmy tym, co myśli­my. Nasze emoc­je są niewol­ni­kami naszych myśli, a my jes­teśmy niewol­ni­kami naszych emocji. -Elizabeth Gilbert
os­­tecznie-jes­teśmy-tym-co myśli­my-nasze emoc­-są niewol­­kami-naszych-myśli-a my jes­teśmy-niewol­­kami-naszych-emocji
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty:
ja-jes­tem-jak ty-oni-one-wszys­cy-jes­teśmy-rÓwni-~pa­weł-rychlica 
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Nieważne, kim i w co jes­teś ubrany, I tak wszys­cy jes­teśmy chu7ami. -Marcin Kański
nieważne-kim-i w co jes­teś-ubrany-i-tak-wszys­cy-jes­teśmy-chu7ami
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Zos­tałem za­pyta­ny
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: cicho zat­ra­cam się w krzy­wiźnie twe­go ciała tonę w ciep­le ra­mion ukołysa­ny szeptem ginę otoczo­ny gład­kością ud zes­po­lony z tobą jed­no ciało wspólny oddech upa­jam się tym de­likat­ny rytm nas unosi pod­da­ni te­mu poz­by­wamy się wstydu czas się zatrzymał jes­teśmy tyl­ko my nasze sple­cione ciała i żar zachłan­ne pocałunki krwa­we bruz­dy na plecach ury­wane słowa i oddech nie ma nic jes­teśmy my  -thevil
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy prochem i cieniem. -Horacy
jes­teśmy-prochem-i cieniem
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Piekło to jes­teśmy my sami. -Thomas Stearns Eliot
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy niebem dla księżyca. -Giordano Bruno
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Ska­zani jes­teśmy na politykę. -Jan Kott
ska­zani-jes­teśmy-na politykę
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13
dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Ty­le jes­teśmy war­ci, ile ma­my długu. -Walenty
ty­-jes­teśmy-war­-ile-­my-długu
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Ziemia i ja - z jed­ne­go jes­teśmy Ducha. -Józef
ziemia-i ja - z jed­ne­go-jes­teśmy-ducha
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy tym, cze­go pragniemy. -Erica Jong
jes­teśmy-tym-cze­go-pragniemy
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: - Słonecznie mi, ba­jecznie i kolorowo, cicho i słod­ko, wręcz odjazdowo. - Możli­we, możli­we - grzmi głos spod ziemi, że jes­teśmy dla siebie stworzeni. Ty wy­raźna, won­na i pełna barw, a mnie nie ma. Cały jes­tem z tła. -Gaia
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie. -Margaret Mitchell
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: My jes­teśmy twórca­mi włas­ne­go szczęścia i na­zywa­my je przeznaczeniem. -Benjamin Disraeli
my jes­teśmy-twórca­mi-włas­ne­go-szczęścia-i na­zywa­my- przeznaczeniem
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy na świecie tyl­ko ten je­den raz. -Jostein Gaarder
jes­teśmy-na świecie-tyl­ko-ten-­den-raz
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: To sa­mot­ność spra­wia, że jes­teśmy słabi. -dmn292
to ­­ność-spra­wia-że jes­teśmy-słabi
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy od­po­wie­dzial­ni, cho­ciaż, za te dechy. -słońiczka
jes­teśmy-od­po­wie­dzial­-cho­ciaż-za te dechy
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Jes­teśmy moc­ni w wie­rze, ale słabi w czynie. -Stefan Wyszyński
jes­teśmy-moc­-w wie­rze-ale-słabi-w czynie
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: Nie jes­teśmy og­ra­nicze­ni wiekiem. Upływające la­ta nas wyzwalają. -Stu Mittleman
nie-jes­teśmy-og­ra­nicze­-wiekiem-upływają ­-nas-wyzwalają
Bo jes­teśmy Bogami Cytaty: To czy­ny po­kazu­ja, ja­kimi ludźmi jes­teśmy, nie słowa. -zuzus
to czy­ny-po­kazu­ja-ja­kimi-ludźmi-jes­teśmy-nie słowa