Bo jest rek­lamą Samą Cytaty

Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Hu­mor nie pot­rze­buje rek­la­my, bo jest rek­lamą samą w sobie. -Georges Elgozy


hu­mor-nie pot­rze­buje-rek­­my-bo jest rek­lamą-samą-w sobie
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Kobieta sama wydaje na świat swe potomstwo, sama usuwa się z nim na drugi plan egzystencji, tam gdzie jest spokój i gdzie bez obawy można ustawić kołyskę. Sama w milczącej pokorze karmi i wychowuje dziecko. -Borys Pasternak


Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Zos­taw mnie samą. Wszys­tko jest kłamstwem. Zos­taw mnie samą. Chcę sa­ma od­kryć prawdę. Zos­taw mnie samą. Nie zasługuję na nic. Zos­taw mnie samą i odejdź... -patka5463


zos­taw-mnie-samą-wszys­tko-jest kłamstwem-zos­taw-mnie-samą-chcę-­-od­kryć-prawdę-zos­taw-mnie-samą-nie-zasługuję-na nic
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Słaby prze­ciw­nik to dob­ry wo­rek tre­nin­go­wy, jed­nak jeśli nig­dy nie tra­fisz na sil­ne­go prze­ciw­ni­ka na­wet ten wo­rek tre­nin­go­wy będzie sta­nowił zagrożenie. -FilizofNieznany


słaby-prze­ciw­nik-to dob­ry-wo­rek-tre­nin­go­wy-jed­nak-śli-nig­dy-nie tra­fisz-na sil­ne­go-prze­ciw­­ka-na­wet-ten-wo­rek
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw. -Tytus Liwiusz


doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Rek­la­ma jest złodziej­stwem, a jej całość na pew­no jest jed­nym wiel­kim oszustwem. -fyrfle


rek­­-jest złodziej­stwem-a jej-całość-na pew­no-jest jed­nym-wiel­kim-oszustwem
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Rek­la­ma jest dźwig­nią han­dlu: stu dźwi­ga, je­den handluje. -Henryk Jagodziński


Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: - O! Roz­po­rek mi się rozpiął... - No to sze­fie jest okazja... - ...ale tyl­ko do połowy. - ...ku­pić no­we spodnie. -fyrfle


 o roz­po­rek-mi ę-rozpiął-no to sze­fie-jest okazja-ale-tyl­ko-do połowy-ku­pić-no­we-spodnie
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic. -Tadeusz Kotarbiński


mądrość-sama-sobie-nie-ufa-głupota-sama-sobie-udziela-kredytu-bez-granic
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Przywództwo jest prze­rek­la­mowa­ne. Mieliśmy trzech wiel­kich przywódców w tym wieku – Hit­le­ra, Sta­lina i Mao. -Peter Drucker


przywództwo-jest prze­rek­­mowa­ne-mieliśmy trzech-wiel­kich-przywódców-w tym-wieku- hit­­ra-sta­lina-i mao
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: No­worod­ki to rek­ru­ci życia. -Diana Kalinowska


Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Dwie oso­by poj­mują tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się wątpli­wość, czy to is­totnie ta sa­ma sy­tuac­ja. Mnie, jed­nej i tej sa­mej oso­bie, zdarza się poj­mo­wać jedną i tę samą sy­tuację tak różnie, aż na­suwa się py­tanie, czy chodzi o tę samą osobę. -Sławomir Mrożek


Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Dy­rek­tor wie, szef umie, re­ferent potrafi. -Bolesław Paszkowski


Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Ludność składa się z dziwnych istot. Połowa potępia to, co sama czyni, druga połowa czyni to, co sama potępia, pozostali zawsze mówią i postępują jak należy. -Benjamin Franklin


ludność-składa-ę-z-dziwnych-istot-połowa-potępia-to-co-sama-czyni-druga-połowa-czyni-to-co-sama-potępia-pozostali-zawsze-mówią-i
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: O ko­rek­cie plas­tycznej: Ro­mans chi­rur­gii z psychiatrią. -Marcin Kossek


o ko­rek­cie-plas­tycznej-ro­mans-chi­rur­gii-z psychiatrią
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Ka­pita­liści sprze­dadzą nam sznu­rek, na którym ich powiesimy. -Włodzimierz Lenin


ka­pita­liś-sprze­dadzą-nam-sznu­rek-na którym ich-powiesimy
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Choćbyś uk­roił naj­cieńszy plas­te­rek, zaw­sze ma dwie strony. -Baruch Spinoza


choćbyś-uk­roił-naj­cieńszy-plas­te­rek-zaw­sze- dwie-strony
Bo jest rek­lamą Samą Cytaty: Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy. -Stanisław Przybyszewski


sztuka-nie-żadnego-celu-jest-celem-sama-w-sobie-jest-absolutem-bo-jest-odbiciem-absolutu-duszy