Bo jest rek­lamą Cytaty

Bo jest rek­lamą Cytaty: Hu­mor nie pot­rze­buje rek­la­my, bo jest rek­lamą samą w sobie. -Georges Elgozy


hu­mor-nie pot­rze­buje-rek­­my-bo jest rek­lamą-samą-w sobie
Bo jest rek­lamą Cytaty: Słaby prze­ciw­nik to dob­ry wo­rek tre­nin­go­wy, jed­nak jeśli nig­dy nie tra­fisz na sil­ne­go prze­ciw­ni­ka na­wet ten wo­rek tre­nin­go­wy będzie sta­nowił zagrożenie. -FilizofNieznany


słaby-prze­ciw­nik-to dob­ry-wo­rek-tre­nin­go­wy-jed­nak-śli-nig­dy-nie tra­fisz-na sil­ne­go-prze­ciw­­ka-na­wet-ten-wo­rek
Bo jest rek­lamą Cytaty: Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw. -Tytus Liwiusz


doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw
Bo jest rek­lamą Cytaty: Rek­la­ma jest złodziej­stwem, a jej całość na pew­no jest jed­nym wiel­kim oszustwem. -fyrfle


rek­­-jest złodziej­stwem-a jej-całość-na pew­no-jest jed­nym-wiel­kim-oszustwem
Bo jest rek­lamą Cytaty: Rek­la­ma jest dźwig­nią han­dlu: stu dźwi­ga, je­den handluje. -Henryk Jagodziński


Bo jest rek­lamą Cytaty: - O! Roz­po­rek mi się rozpiął... - No to sze­fie jest okazja... - ...ale tyl­ko do połowy. - ...ku­pić no­we spodnie. -fyrfle


 o roz­po­rek-mi ę-rozpiął-no to sze­fie-jest okazja-ale-tyl­ko-do połowy-ku­pić-no­we-spodnie
Bo jest rek­lamą Cytaty: Przywództwo jest prze­rek­la­mowa­ne. Mieliśmy trzech wiel­kich przywódców w tym wieku – Hit­le­ra, Sta­lina i Mao. -Peter Drucker


przywództwo-jest prze­rek­­mowa­ne-mieliśmy trzech-wiel­kich-przywódców-w tym-wieku- hit­­ra-sta­lina-i mao
Bo jest rek­lamą Cytaty: No­worod­ki to rek­ru­ci życia. -Diana Kalinowska


Bo jest rek­lamą Cytaty: Dy­rek­tor wie, szef umie, re­ferent potrafi. -Bolesław Paszkowski


Bo jest rek­lamą Cytaty: O ko­rek­cie plas­tycznej: Ro­mans chi­rur­gii z psychiatrią. -Marcin Kossek


o ko­rek­cie-plas­tycznej-ro­mans-chi­rur­gii-z psychiatrią
Bo jest rek­lamą Cytaty: Choćbyś uk­roił naj­cieńszy plas­te­rek, zaw­sze ma dwie strony. -Baruch Spinoza


choćbyś-uk­roił-naj­cieńszy-plas­te­rek-zaw­sze- dwie-strony
Bo jest rek­lamą Cytaty: Ka­pita­liści sprze­dadzą nam sznu­rek, na którym ich powiesimy. -Włodzimierz Lenin


ka­pita­liś-sprze­dadzą-nam-sznu­rek-na którym ich-powiesimy
Bo jest rek­lamą Cytaty: Ta kraina to ruina, pies ob­darty fla­ki żre Wie­cznie zły me­nelich prag­nie bić po twarzy mnie (...) Mi­mo to za gra­nica­mi na­dal rek­la­ma sławna Przy­jedź do nas – Twój sa­mochód jest już tu­taj od dawna  -Kazik Staszewski


Bo jest rek­lamą Cytaty: Nędza łamie ludzkie cha­rak­te­ry - nie sposób spra­wić, by pus­ty wo­rek stał prosto. -Benjamin Franklin


nędza-łamie-ludzkie-cha­rak­te­ry- nie sposób-spra­wić-by pus­ty-wo­rek-stał-prosto
Bo jest rek­lamą Cytaty: Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :)  -M.F


dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów- 
Bo jest rek­lamą Cytaty: Nas­to­lat­ki przeżywają mnóstwo roz­te­rek.Do­rośli trak­tują ich jak dzieci,choc spodziewają się po nich doj­rzałych zachowań. -anja


nas­to­lat­ki-przeżywają-mnóstwo-roz­te­rekdo­rośli-trak­tują-ich-jak dziecichoc-spodziewają ę-po nich-doj­rzałych-zachowań
Bo jest rek­lamą Cytaty: Pat­rzysz tak wy­mow­nie. O czym myślisz? Wy­po­wiadasz słowa wielu znaczeń. Mów do złotej ryb­ki. Opo­wiedz o so­bie. Rek­la­ma dźwig­nią serc. -Emilia Szumiło


pat­rzysz-tak-wy­mow­nie-o-czym-myślisz-wy­po­wiadasz-słowa-wielu-znaczeń-mów-do złotej-ryb­ki-opo­wiedz-o so­bie-rek­­
Bo jest rek­lamą Cytaty: Z Poz­na­nia był ów wiel­ki poeta Ge­nial­ny wiel­ko­pol­ski wierszokleta We­ny szu­kał w raj­ce py­rek i taczce grziki Ach ja­kie on wte­dy po­pełniał limeryki Mal­ta je­go Muzą lecz nie la Valetta  -fyrfle