Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty

Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Miał ochotę od­rzec, że cała ta ga­dani­na o uczu­ciach nie ma sen­su. Że uczu­cia się po­jawiają i zni­kają, że się nad ni­mi nie pa­nuje, dla­tego nie ma po­wodu się ni­mi za­mar­twiać. Że ludzi na­leży oce­niać po tym, co ro­bią, bo w końcu ok­reśla ich właśnie postępowanie. -Nicholas Sparks


Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Nie szu­kają pot­raw wyszu­kanych czy egzo­tycznych, ale wolą da­nia kon­wen­cjo­nal­ne, jak em­briony ptaków nielotów, mielo­ne or­ga­ny w powłoce je­lit, plas­try ciała świń czy bul­wy by­lin przy­pala­ne w zwierzęcym tłuszczu; w ich gwarze ok­reśla się je ja­ko jaj­ka, kiełbasę, be­kon i frytki. -P » Terry Pratchett » Mort


Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Jadło ok­reśla świadomość. -Herbert George Wells


Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?  -Horacy Safrin


byt-ok­reś-świado­mość-a dobrobyt 
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Miłość przek­reśla wszel­kie reguły. -Talmud


miłość-przek­reś-wszel­kie-reguły
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Największą przeszkodą współczucia są doktryny. Strzeż się ich w sobie; z początku ułatwiają, później otępiają, w końcu stają się zagładą rozumu i uczucia. -Emil Zegadłowicz


największą-przeszkodą-współczucia-są-doktryny-strzeż-ę-ich-w-sobie-z-początku-ułatwiają-później-otępiają-w-końcu-stają-ę-zagładą
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Przy­padek to miano, którym ok­reśla­my zasługi innych. -Jacques Deval


przy­padek-to miano-którym ok­reś­my-zasługi-innych
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Zbyt późno się nau­czyła, że świado­mość ok­reśla byt. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Krzycze­li na je­go cześć


krzycze­li-na ­go-cześć-niech-żyje-ale-nie ok­reś­li-jak długo
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Cha­rak­ter człowieka naj­le­piej ok­reśla się przez to, co uz­na­je on za śmieszne. -Johann Wolfgang Goethe


cha­rak­ter-człowieka-naj­­piej-ok­reś ę-przez-to-co uz­na­-on za śmieszne
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich


Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Tożsa­mość każdej ro­zum­nej is­to­ty jest ok­reśla­na przez język, ko­muni­kację po­między tą is­totą, a in­ny­mi, które ją otaczają. -Robert Anthony Salvatore


toż­mość-każdej-ro­zum­nej-is­to­ty-jest ok­reś­na-przez-język-ko­muni­kację-po­między-tą is­totą-a in­ny­mi-które
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Żaden grzech nie przek­reśla człowieka. Ale kiedy człowiek po­kocha niena­wiść i zem­stę, to się na pew­no od Bo­ga oddala. -Jan Grzegorczyk


Żaden-grzech-nie przek­reś-człowieka-ale kiedy-człowiek-po­kocha-niena­wiść-i zem­stę-to ę-na pew­no-od bo­ga-oddala
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Two­je działanie, i tyl­ko two­je działanie, ok­reśla twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte


two­-działanie-i tyl­ko-two­-działanie-ok­reś-twoją-wartość
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Oto jak się szerzą wszelkie niedorzeczności: pojawiają się dzięki zuchwałości głupców, zyskują sprzymierzeńca w ludzkim lenistwie, zostają uświęcone przez powtarzanie i umocnione przez entuzjazm, lecz w końcu spycha je w nicość pierwszy myśliciel, który zada sobie trud dokładnego ich zbadania. -Pierre Augustin Beaumarchais


Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Gdy biedak po­wie; „nie znoszę wy­sokich po­datków!”, wład­ca mu od­po­wie; „więc ja też ich nie zniosę”...bo by­cie władcą to umiejętność so­lida­ryzo­wania się z podwład­ny­mi przy jed­noczes­nym pa­mięta­niu o tym, by i tak na końcu zwy­cięsko wyszła kli­ka rządząca. Z cyk­lu po­wieści


Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian


gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Bo w końcu Ok­reśla Ich Cytaty: Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson


wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu