Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty

Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Mało wie­dzy od­da­la od Bo­ga. Dużo wie­dzy spro­wadza do Niego z powrotem. -Louis Pasteur


mało-wie­dzy-od­da­-od bo­ga-dużo wie­dzy-spro­wadza-do niego-z powrotem
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Nauka nie świad­czy o inteligencji... Nauka ja­ko przys­wa­janie wie­dzy - po­siada­nie tej wie­dzy to mądrość, a in­te­ligen­cją jest umiejętność wy­korzys­ta­nia mądrości... -Papużka


nauka-nie świad­czy-o inteligencji-nauka-ja­ko-przys­wa­janie-wie­dzy- po­siada­nie-tej wie­dzy-to mądrość-a in­te­ligen­cją
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości. -Johann Wolfgang Goethe


pew­nym-swo­jej-wie­dzy-jest ę-tyl­ko-wte­dy-kiedy ę-wie-ło-ra­zem-z wiedzą-rosną-wątpliwoś
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi. -Stanisław Lem


nie-można-uwie­rzyć-w pa­na-bo­ga-tyl­ko-od wie­dzy-że to nam-dob­rze-zrobi
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Ludzka wie­dza składa się nie tyl­ko z bib­liotek, per­ga­minu i at­ra­men­tu, ale tworzą ją także to­my wie­dzy wpi­sane w ludzkie ser­ca, wy­ryte w ludzkich duszach, wyg­ra­wero­wane w ludzkich umysłach. -Michael Jackson


Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Je­dyne co ma­my, co jest tyl­ko i wyłącznie nasze, co nikt nam bez naszej wie­dzy nie za­bie­rze to myśli  -daniello


je­dyne-co ­my-co jest tyl­ko-i wyłącznie-nasze-co nikt-nam-bez-naszej-wie­dzy-nie za­bie­rze-to myśli 
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Kto zro­zumiał is­totę wie­dzy - ten zaw­sze wie co robić. -karaczan19


kto-zro­zumiał-is­totę-wie­dzy- ten-zaw­sze-wie-co robić
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Wie­dzieć chciał książę, wszys­tko o wszystkim, Zmieścić to pragnął w swoim pojęciu. Gdy już tej wie­dzy był bar­dzo bliski, Wie­rzyć przes­ta­no w baj­ki o księciu. -Mundek


wie­dzieć-chciał-książę-wszys­tko-o wszystkim-zmieść-to pragnął-w swoim-pojęciu-gdy-już-tej wie­dzy-był-bar­dzo-bliski-wie­rzyć
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Naj­gor­szym wro­giem wie­dzy nie jest niewie­dza, lecz wie­dza połowiczna. -Enrico Fermi


naj­gor­szym-wro­giem-wie­dzy-nie jest niewie­dza-lecz-wie­dza-połowiczna
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe. -Albert Einstein


wyob­raźnia-bez-wie­dzy-może-stworzyć-rzeczy-piękne-wie­dza bez-wyob­raź-naj­wyżej-doskonałe
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Kto wie­dzy poszu­kuje, ten się edukuje. -Bujak Bogusław


Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Mądrość za­leży od trzech rzeczy: oso­bowości, wie­dzy, samokontroli. -Sokrates


mądrość-za­ży-od trzech-rzeczy-oso­bowoś-wie­dzy-samokontroli
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Wie­dza, to ta część naszej niewie­dzy, którą uporządko­waliśmy i skatalogowaliśmy. -Ambrose Bierce


wie­dza-to  część-naszej-niewie­dzy-którą-uporządko­waliśmy-i skatalogowaliśmy
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Wiel­ko­duszności i to­leran­cji nie na­bywa się na drodze wie­dzy intelektualnej. -Krio


wiel­ko­dusznoś-i to­leran­cji-nie na­bywa ę-na drodze-wie­dzy-intelektualnej
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg


nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: Ig­no­ran­cja błogosławieństwem, a chęć wie­dzy może być bo­les­na, cza­sami na­wet zabójcza. -Emmalice


ig­no­ran­cja-błogosławieństwem-a chęć-wie­dzy-może-być-bo­­na-cza­sami-na­wet-zabójcza
Bo­ga Tyl­ko Od wie­dzy Cytaty: In­tuic­ja jest nieświadomą in­te­ligen­cją, która pro­wadzi do wie­dzy bez ro­zumo­wania lub wnioskowania. -Hans Selye


in­tuic­ja-jest nieświadomą-in­te­ligen­cją-która-pro­wadzi-do wie­dzy-bez-ro­zumo­wania-lub-wnioskowania