Bo­gac­two Na ziemi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo nie ma ziemi wybieranej, Jest tyl­ko ziemia przeznaczona, Ze wszys­tkich bo­gac­tw-czte­ry ściany, Z całego świata-tam­ta strona. -Kazimierz Wierzyński
bo nie  ziemi-wybieranej-jest-tyl­ko-ziemia-przeznaczona-ze-wszys­tkich-bo­gac­tw-czte­ry-ściany-z-całego-świata-tam­-strona
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości. -R » Anne Rice » Pandora
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty:
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979 -Jan Paweł II
niech-zstąpi-duch-twój-i-odnowi-oblicze-ziemi-tej-ziemi-homilia-na-placu-zwycięstwa-czerwiec-1979
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się dobrowolnie na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej. - arcybiskup morawski -Metody
dobrze-będzie-dla-ciebie-synu-ochrzcić-ę-dobrowolnie-na-swojej-ziemi-abyś-nie-był-przymusem-ochrzczony-na-ziemi-cudzej-arcybiskup-morawski
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Os­tatnia dro­ga, spoj­rze­nie ku ziemi. Bóg wzy­wa już do nieba, czas by się roz­stać, żal jest od­chodzić, nieda­ne by zostać. Dusze pof­runęły wy­soko, zos­ta­wiając na ziemi wspomnienia... -Amorek
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two rodzi pożądanie. -Ali Ibn Abi Talib
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Gdzie jest bo­gac­two, tam są i przyjaciele. -Pakuwiusz
gdzie-jest bo­gac­two-tam-są i przyjaciele
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two przyczy­nia wielu przyjaciół. -Salomon
bo­gac­two-przyczy­nia-wielu-przyjaciół
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Ne­gac­ja by­wa bar­dzo do­godną formą próżniactwa. -Stanisław Brzozowski
ne­gac­ja-by­wa-bar­dzo-do­godną-formą-próżniactwa
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson
Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­twa wielu niena­widziło, sławy nikt. -Kleobulos z Lindos
bo­gac­twa-wielu-niena­widziło-sławy-nikt
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Długie sza­ty krępują ciało, a bo­gac­twa duszę. -Sokrates
długie-sza­ty-krępują-ciało-a bo­gac­twa-duszę
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Przyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne. -Lao Cy
przyczyną-złych-postępków-są bo­gac­twa-trud­no-osiągalne
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two w ra­dości nie za­leży od sa­kiew­ki, lecz od serca. -Jeremias Gotthelf
bo­gac­two-w ra­doś-nie za­ży-od ­kiew­ki-lecz-od serca
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Kto swym bo­gac­twem się dzieli, in­nych weseli. -Bujak Bogusław
kto-swym-bo­gac­twem ę-dzieli-in­nych-weseli
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin
dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two jak zły le­karz - czy­ni nas z widzących ślepymi. -Antyfanes
bo­gac­two-jak zły-­karz- czy­-nas-z widzących-ślepymi
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go. -Urszula Zybura
naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two to narzędzie wol­ności, ale po­goń za nim to dro­ga do niewolnictwa. -Frank Herbert
bo­gac­two-to narzędzie-wol­noś-ale-po­goń-za nim-to dro­ga-do niewolnictwa
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. -AnnMaria
jed­-poszu­kują-bo­gac­twa-w so­bie-in­-są uza­żnieni-od zakupów
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Za­biega­nie o bo­gac­two w ta­ki krótkim życiu ja­kie po­siada człowiek - to błazeństwo. -Krio
za­biega­nie-o bo­gac­two-w ­ki-krótkim-życiu-ja­kie-po­siada-człowiek- to błazeństwo
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Nadzieje uczo­nych są pew­niej­sze niż bo­gac­twa nieuków. -Demokryt
nadzieje-uczo­nych-są pew­niej­sze-ż-bo­gac­twa-nieuków
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Jest cechą głupo­ty dos­trze­gać błędy in­nych, a za­pomi­nać o swoich. -Cyceron
jest-cechą-głupo­ty-­trze­gać-błędy-in­nych-a za­pomi­nać-o swoich
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer
bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Nie bo­gac­twa czy­nią człowieka szczęśli­wym, ale ich dob­re użycie. -Saavedra Miguel de Cervantes
nie-bo­gac­twa-czy­ą-człowieka-szczęśli­wym-ale-ich-dob­re-użycie
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two i mądrość, jak nar­cyz i róża - nig­dy nie kwitną o jed­nym czasie. -Szahid z Balchu
bo­gac­two-i mądrość-jak nar­cyz-i róża- nig­dy-nie kwitną-o jed­nym-czasie
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna. -Simone de Beauvoir
bo­gac­two-zaw­sze-nas­­wione-jest na po­kaz-ale-życie-człowieka-bied­ne­go- to rzecz-poufna
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Człowiek zbu­dowa­ny jest z prze­ciw­ności, w tym całe je­go dra­matyczne bo­gac­two i urok. -Jalu Kurek
człowiek-zbu­dowa­ny-jest z prze­ciw­noś-w tym-całe-­go-dra­matyczne-bo­gac­two-i urok
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: War­to dos­trze­gać po­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szych chwi­lach zwątpienia we wszystko. -sprawdzsam
war­to-­trze­gać-po­zytyw­ne-stro­ny-w naj­gor­szych-chwi­lach-zwątpienia-we wszystko
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Tak jak nasi przodkowie nie otrzymali w darze od niebios ziemi, na której dzisiaj żyjemy, lecz musieli ją wywalczyć z narażeniem życia, tak też w przyszłości łaska żadnych narodów nie nada nam ani ziemi, ani życia. Uczyni to jedynie moc miecza zwycięstwa. -Adolf Hitler
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: słyszysz te szepty gdy niebo się schyla by dot­knąć roz­grza­nej ziemi czu­jesz jak zwal­nia tempo chcąc złapać rześki oddech zas­ty­ga w zamyśleniu jak blis­ko od obłędu dokąd się człowiek posunie w go­nit­wie bez sensu ma­mony sidła za­bujcą mat­ki ziemi  -Papużka
Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas. -Silvina Bullrich