Bo­gac­two Cytaty

Bo­gac­two Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura


Bo­gac­two Cytaty: Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości. -R » Anne Rice » Pandora


Bo­gac­two Cytaty:


Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two rodzi pożądanie. -Ali Ibn Abi Talib


Bo­gac­two Cytaty: Gdzie jest bo­gac­two, tam są i przyjaciele. -Pakuwiusz


gdzie-jest bo­gac­two-tam-są i przyjaciele
Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two przyczy­nia wielu przyjaciół. -Salomon


bo­gac­two-przyczy­nia-wielu-przyjaciół
Bo­gac­two Cytaty: Ne­gac­ja by­wa bar­dzo do­godną formą próżniactwa. -Stanisław Brzozowski


ne­gac­ja-by­wa-bar­dzo-do­godną-formą-próżniactwa
Bo­gac­two Cytaty: Długie sza­ty krępują ciało, a bo­gac­twa duszę. -Sokrates


długie-sza­ty-krępują-ciało-a bo­gac­twa-duszę
Bo­gac­two Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet


miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two w ra­dości nie za­leży od sa­kiew­ki, lecz od serca. -Jeremias Gotthelf


bo­gac­two-w ra­doś-nie za­ży-od ­kiew­ki-lecz-od serca
Bo­gac­two Cytaty: Przyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne. -Lao Cy


przyczyną-złych-postępków-są bo­gac­twa-trud­no-osiągalne
Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­twa wielu niena­widziło, sławy nikt. -Kleobulos z Lindos


bo­gac­twa-wielu-niena­widziło-sławy-nikt
Bo­gac­two Cytaty: Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson


Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
Bo­gac­two Cytaty: Kto swym bo­gac­twem się dzieli, in­nych weseli. -Bujak Bogusław


kto-swym-bo­gac­twem ę-dzieli-in­nych-weseli
Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two jak zły le­karz - czy­ni nas z widzących ślepymi. -Antyfanes


bo­gac­two-jak zły-­karz- czy­-nas-z widzących-ślepymi
Bo­gac­two Cytaty: Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin


dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
Bo­gac­two Cytaty: Za­biega­nie o bo­gac­two w ta­ki krótkim życiu ja­kie po­siada człowiek - to błazeństwo. -Krio


za­biega­nie-o bo­gac­two-w ­ki-krótkim-życiu-ja­kie-po­siada-człowiek- to błazeństwo
Bo­gac­two Cytaty: Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. -AnnMaria


jed­-poszu­kują-bo­gac­twa-w so­bie-in­-są uza­żnieni-od zakupów