Bo­giem A jeśli Cytaty

Bo­giem A jeśli Cytaty: Jeśli Bóg jest miłością znaczy to, że kochać to dzielić się swoim Bo­giem... a jeśli jeśli ateistą? Co chcesz dzielić? Możesz i w nic nie wie­rzysz ale po­kochać możesz - Możesz od­na­leźć Boga. -Silvidian


Bo­giem A jeśli Cytaty: Gdy­byśmy ob­ra­biali ciągle złoto, znikłoby; jeśli mo­siądz, czas by go starł; jeśli­byśmy wzno­sili świąty­nie, roz­sy­pią się w gru­zy. Lecz jeśli pra­cuje­my nad nieśmier­telnym duchem, jeśli na­pawa­my go wyższy­mi za­sada­mi, słuszną obawą przed Bo­giem, ludzką god­nością i posza­nowa­niem jej, ry­jemy na tej tab­li­cy coś, cze­go czas nie może zma­zać, lecz co jaśnieć będzie co­raz świet­niej przez całą wieczność. -Orison Swett Marden


Bo­giem A jeśli Cytaty: Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki. -Karl Kraus


lo­gika-jest wro­giem-sztu­kiale-sztu­-nie wol­no-być-wro­giem-logiki
Bo­giem A jeśli Cytaty: Czas jest wro­giem zauroczeń. -Wojciech Kuczok


Bo­giem A jeśli Cytaty: Pośpiech jest wro­giem szybkości. -Neil Gaiman


pośpiech-jest wro­giem-szybkoś
Bo­giem A jeśli Cytaty: Je­dynym Bo­giem jest porządek moralny. -Johann Gottlieb Fichte


Bo­giem A jeśli Cytaty:


Bo­giem A jeśli Cytaty: Między Bo­giem a Prawdą re­ligie toczą ludzkość. -fyrfle


między-bo­giem-a prawdą-re­ligie-toczą-ludzkość
Bo­giem A jeśli Cytaty: Jak kto z Bo­giem, tak Bóg z nim. -Artur Balsam


jak-kto-z bo­giem-tak-bóg-z nim
Bo­giem A jeśli Cytaty: Roz­mo­wa z wro­giem jest już kompromisem. -Wacław Sieroszewski


roz­mo­wa-z wro­giem-jest już-kompromisem
Bo­giem A jeśli Cytaty: lęk przed bo­giem nie sta­nowi wiary  -danioł


lęk-przed-bo­giem-nie sta­nowi-wiary 
Bo­giem A jeśli Cytaty: Nie­szcze­rość jest wro­giem każdej przyjaźni. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Bo­giem A jeśli Cytaty: Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...   -Seneka 18


nie-mu­sisz-być-bo­giem-aby po­daro­wać-ko­muś-niebo- 
Bo­giem A jeśli Cytaty:


Bo­giem A jeśli Cytaty: Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung


pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
Bo­giem A jeśli Cytaty: anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob


anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
Bo­giem A jeśli Cytaty: Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności!  -Johann Wolfgang Goethe


Bo­giem A jeśli Cytaty: Pier­wsze: nie myśl! Dru­gie: jeśli myślisz, nie mów! Trze­cie: jeśli mówisz, nie pisz! Czwar­te: jeśli piszesz, nie podpisuj! Piąte: jeśli pod­pi­sujesz, nie dziw się. -Jan Grzegorczyk