Boi się Podejść Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Boi się Podejść Cytaty: Człowiek nap­rawdę wiel­ki nie boi się ludzi dużych. -Marian Buchowski
człowiek-nap­rawdę-wiel­ki-nie boi ę-ludzi-żych
Boi się Podejść Cytaty: Chociaż i nie ma nic strasznego, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski
chociaż-i-nie-nic-strasznego-zły-ę-boi-cienia-swego
Boi się Podejść Cytaty: Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa. -Karol Juliusz Weber
kto ę-zbyt-ubóstwa-boi-nie wart-używać-bogactwa
Boi się Podejść Cytaty: Wielu boi się zejść ze sta­nowis­ka - ta­ka wokół nich przepaść. -Autor nieznany
wielu-boi ę-zejść-ze sta­nowis­ka- ­ka-wokół-nich-przepaść
Boi się Podejść Cytaty: Ten, kto obawia się zgłębić własne sumienie, boi się odwiedzić najszczerszego ze swoich przyjaciół. -Maria Karolina Leszczyńska
ten-kto-obawia-ę-zgłębić-własne-sumienie-boi-ę-odwiedzić-najszczerszego-ze-swoich-przyjaciół
Boi się Podejść Cytaty: Boi się wpływu tyl­ko słaby, in­dy­widual­ności nic nie złamie. -Bogumił Buczyński
boi ę-wpływu-tyl­ko-słaby-in­dy­widual­noś-nic-nie złamie
Boi się Podejść Cytaty: Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski
cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
Boi się Podejść Cytaty: Każdy ma swoją żabę, co przednim ucieka i swojego zająca, którego się boi. -Adam Mickiewicz
każdy-swoją-żabę-co-przednim-ucieka-i-swojego-zająca-którego-ę-boi
Boi się Podejść Cytaty: A jak wyj­dzie śmie­sznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. -Tadeusz Różewicz
a jak wyj­dzie-śmie­sznie-ludzie ę-pośmieją-i ko­niec-wiel­kość nie boi ę-śmiesznoś
Boi się Podejść Cytaty: Kto boi się popełnić błąd, ten nigdy nie będzie tworzył historii. -Andre Malraux
kto-boi-ę-popełć-błąd-ten-nigdy-nie-będzie-tworzył-historii
Boi się Podejść Cytaty: Sława budzi zawiść. Ci, których napotykasz, myślą sobie, no dobrze, kim ona właściwie jest, kim jej się zdaje, że jest tą całą Marilyn Monroe. Czują, że twoja sława daje im jakiś przywilej aby podejść do ciebie i coś ci powiedzieć, cokolwiek, wszystko jedno co, a to i tak nie zrani twoich uczuć – tak jakby [...] -Marilyn Monroe
Boi się Podejść Cytaty: Człowiek, który nie boi się prawdy, nie musi wcale lękać się kłamstwa. -Thomas Jefferson
człowiek-który-nie-boi-ę-prawdy-nie-musi-wcale-lękać-ę-kłamstwa
Boi się Podejść Cytaty: ...człowiek może się po­sunąć o wiele da­lej, by uniknąć te­go, cze­go się boi, niżby zys­kać to, cze­go pragnie. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci
człowiek-może ę-po­sunąć-o wiele-da­lej-by uniknąć-te­go-cze­go ę-boi-żby-zys­kać-to-cze­go-pragnie
Boi się Podejść Cytaty: Człowiek, który nie boi się praw­dy, nie mu­si wca­le lękać się kłamstwa. -Thomas Jefferson
człowiek-który-nie boi ę-praw­dy-nie mu­-wca­-lękać ę-kłamstwa
Boi się Podejść Cytaty: Inteligent nigdy nie może się pogodzić z faktem, zawsze jest poniżej albo powyżej, boi się, albo lekceważy. -Karol Irzykowski
inteligent-nigdy-nie-może-ę-pogodzić-z-faktem-zawsze-jest-poniżej-albo-powyżej-boi-ę-albo-lekceważy
Boi się Podejść Cytaty: Na­biega się człowiek Nat­rudzi w siłowni Na­poci na sapie na nie je  na wadze nastoi a tusza zos­ta­je nicze­go się nie boi  -AnTyKwA
na­biega ę-człowiek-nat­rudzi-w łowni-na­poci-na sapie-na nie  -na-wadze-nastoi-a-tusza-zos­­-nicze­go ę-nie boi 
Boi się Podejść Cytaty: Szlachetny człowiek nie boi się ani ciemności, ani światła. -Margaret Fuller
szlachetny-człowiek-nie-boi-ę-ani-ciemnoś-ani-światła
Boi się Podejść Cytaty: Co praw­da roz­koszo­wanie się te­raźniej­szością jest sztuką, którą bar­dzo niewielu ludziom udało się opa­nować. Większość al­bo boi się przyszłości, al­bo roz­pa­miętu­je przeszłość. -Margit Sandemo
Boi się Podejść Cytaty: Drżę przed Bogiem, następnie przed człowiekiem, który się Boga nie boi. -Bertrand Saadi z Szirazu
drżę-przed-bogiem-następnie-przed-człowiekiem-który-ę-boga-nie-boi
Boi się Podejść Cytaty: Człowiek niczego tak się nie boi, jak ośmieszenia. W obawie przed ośmieszeniem powstrzymuje się od rzeczy, od których nie powstrzymałaby go żadna inna siła. -Mikołaj Gogol
człowiek-niczego-tak-ę-nie-boi-jak-ośmieszenia-w-obawie-przed-ośmieszeniem-powstrzymuje-ę-od-rzeczy-od-których-nie-powstrzymałaby-go-żadna
Boi się Podejść Cytaty: ... słaby człowiek stałe „pan­cerz siły
słaby człowiek-stałe-pan­cerz-ły-no­-praw­dzi­wie sil­ny-ten-co włas­nych-słaboś ę-nie boi
Boi się Podejść Cytaty: Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii. -Andre Malraux
kto ę-boi-zro­bić-błąd-ten-nig­dy-nie będzie-ro­bić-historii
Boi się Podejść Cytaty: Nadzieja, która boi się ryzyka, nie jest żadną nadzieją. Ufać znaczy: wierzyć w przygodę miłości, zawierzyć ludziom, skoczyć w niewiadome i spuścić się całkowicie na Boga. -Helder Camara abp
nadzieja-która-boi-ę-ryzyka-nie-jest-żadną-nadzieją-ufać-znaczy-wierzyć-w-przygodę-miłoś-zawierzyć-ludziom-skoczyć-w-niewiadome-i-spuść
Boi się Podejść Cytaty: Nie­szczęścia spa­dają tyl­ko na te­go, kto się ich boi, zaś te­go, kto wychodzi im nap­rze­ciw - omijają. -Mikołaj Gogol
nie­szczęścia-spa­dają-tyl­ko-na te­go-kto ę-ich-boi-zaś-te­go-kto-wychodzi-im nap­rze­ciw- omijają
Boi się Podejść Cytaty: Kto nie ma Spra­wy, dla której żyje, bar­dzo boi się um­rzeć. Świado­mość Spra­wy porządku­je lęki. -Józef Stanisław Tischner
kto-nie  spra­wy-dla-której żyje-bar­dzo-boi ę-um­rzeć-Świado­mość spra­wy-porządku­-lęki
Boi się Podejść Cytaty: Re­ligia częściowo boi się nauki, po­nieważ nauk może od­kryć, iż re­ligia nie jest aż tak pot­rzeb­na do is­tnienia wszechświata. -Ryder
re­ligia-częściowo-boi ę-nauki-po­nieważ-nauk-może-od­kryć-iż re­ligia-nie jest aż tak-pot­rzeb­na-do is­tnienia-wszechświata
Boi się Podejść Cytaty: Nieszczęścia spadają tylko na tego, kto się ich boi, zaś tego, kto wychodzi im naprzeciw - omijają. -Mikołaj Gogol
nieszczęścia-spadają-tylko-na-tego-kto-ę-ich-boi-zaś-tego-kto-wychodzi-im-naprzeciw-omijają
Boi się Podejść Cytaty: Nie jest naprawdę odważny ten, kto boi się, by inni nie pomyśleli o nim, że jest tchórzem. -Edgar Allan Poe
nie-jest-naprawdę-odważny-ten-kto-boi-ę-by-inni-nie-pomyśleli-o-nim-że-jest-tchórzem
Boi się Podejść Cytaty: Od­ważny, to nie ten kto się nie boi, ale ten który wie, że is­tnieją rzeczy ważniej­sze niż strach. -Autor nieznany
od­ważny-to nie ten-kto ę-nie boi-ale-ten-który-wie-że is­tnieją-rzeczy-ważniej­sze-ż-strach
Boi się Podejść Cytaty: Miłość zredukowana do przejściowej namiętności, cała płciowość zredukowana do banalnego zaspokojenia rodzina zredukowana do przejściowego stanu - to człowiek zmniejszony do granic klęski w społeczeństwie, które się boi. -Gerard Defoi
Boi się Podejść Cytaty:
prawdziwy-biznesmen-ę-długów-nie-boi-prawdziwy-biznesmen-długi
Boi się Podejść Cytaty: Źle czy­ni człowiek, jeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebie i łat­wo przyj­mu­je pochwałę ludzką. Ale również źle czy­ni, jeśli boi się kry­tyki i nagany. -Stefan Wyszyński
Ź-czy­-człowiek-śli-pop­rzes­­-na za­dowo­leniu-z siebie-i łat­wo-przyj­mu­-pochwałę-ludzką-ale również-ź-czy­-śli-boi ę
Boi się Podejść Cytaty: pan mądra­la py­ta no­wego pra­cow­ni­ka : - czy w pop­rzed­niej pra­cy spot­kało pa­na coś straszne­go ? - nie, a dlacze­go pan py­ta ? - bo zauważyłem, że pan się strasznie pra­cy boi ... -lovely-girl
Boi się Podejść Cytaty: Widzisz, jeśli mężczyzna podrywa jakąś dziewczynę i zakochuje się w niej, to jednocześnie zakochuje się w czymś, co tkwi w nim samym, a z nią ma to bardzo niewiele wspólnego. Przypomina mu matkę albo jest blondynką, a on śmiertelnie boi się brunetek, a może chce po prostu spłacić stare zobowiązania. Bywa i tak, że nie jest całkiem pewny swej męskości i musi to sobie udowodnić. -John Steinbeck
Boi się Podejść Cytaty: cza­sem coś we mnie pęka jak­by chciało sa­mo oddychać roz­winąć płat­ki jak skrzydła pójść bo­so w śla­dy la­ta po łąkach coś drży jeszcze w środku i tli się a jednak boi się chłodu ale gdzieś tam pod nie pier­wszym już śniegiem ser­ce jeszcze całe mam w pąkach  -giulietka