Boję się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Boję się Cytaty: Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata. -Nieistniejąca
Boję się Cytaty: Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś !  -cytlopka
Boję się Cytaty: Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce. -agusia96
Boję się Cytaty: Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja
wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak
Boję się Cytaty: Nie boję się wcale tych grubych i długowłosych ludzi. Boję się raczej tych innych, bladych i wysmukłych. -Juliusz Cezar
nie-boję-ę-wcale-tych-grubych-i-długowłosych-ludzi-boję-ę-raczej-tych-innych-bladych-i-wysmukłych
Boję się Cytaty: Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu... Cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie... -KsiezycowaNoc
cza­sem-boję ę-twoich-niebies­kich-oczu-cza­sem boję-ę-że są prze­pełnione-miłośą-nie do mnie
Boję się Cytaty: to nie tak, że ja nie wiem co da­lej zro­bić ze swoim życiem...ja pop­rostu pa­nicznie boję się po­rażki. Boję się wy­ciągnąć rękę i spaść.... dla te­go za­dowa­lam się tym co mam. Wszys­tkiemu win­ny jest mój strach. -wesolutka214
Boję się Cytaty: Lu­bię sa­mot­ność kon­tro­lowaną. Lu­bię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pus­te­go mie­szka­nia i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, ko­go kochać. Pot­rze­buję ciepła i bliskości. -Kuba Wojewódzki
Boję się Cytaty: Zawsze mnie pytają, czy nie boję się, że pewnego dnia stwierdzę, że nie mam już żadnego pomysłu na film. To mi nie grozi. Boję się czegoś zupełnie innego – że umrę zanim zdążę sfilmować wszystkie moje pomysły. -Woody Allen
Boję się Cytaty: Zaw­sze mnie py­tają, czy nie boję się, że pew­ne­go dnia stwier­dzę, że nie mam już żad­ne­go po­mysłu na film. To mi nie gro­zi. Boję się cze­goś zu­pełnie in­ne­go – że umrę za­nim zdążę sfil­mo­wać wszys­tkie mo­je pomysły. -Woody Allen
Boję się Cytaty: Boję się, cho­ler­nie się boję, że się w To­bie za­kocham. Że będę za Tobą tęsknić nap­rawdę. Że będzie bra­kować mi two­jego uśmie­chu i że to Ty będziesz wy­woływał u mnie ten naj­szczer­szy. Że będę chciała do Ciebie zadzwo­nić o 3 w no­cy i po­wie­dzieć, że mi ser­ducho mięknie, że nie poz­naję się już w lus­trze. I że zmieniłeś coś we mnie, na zawsze. -krayydlubek
Boję się Cytaty: boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza  -apoo
Boję się Cytaty: Wierzę w czy­nienie dob­ra. Wierzę w uczci­wość. Po­za tym wal­czę ze swoimi pot­wo­rami, jak każdy. Tak sa­mo się boję. Może trochę bar­dziej niż mo­je otocze­nie boję się nu­dy i ba­nal­ności. W ja­kiś sposób doświad­czam ich codzien­nie, więc jes­tem też codzien­nie zmuszo­ny do te­go, żeby w ba­nal­nym od­kryć niebanalne. -Krzysztof Pieczyński
Boję się Cytaty: 22.52 Boję się zasnąć. One w ciąż patrzą. -Martyna_Jarosz
Boję się Cytaty: Nie ja os­tatni boję się śmierci. -Karol Darwin
nie-ja os­tatni-boję ę-śmierci
Boję się Cytaty: Boję się manifestów z pierwszeństwem przejazdu. -Anonim
boję-ę-manifestów-z-pierwszeństwem-przejazdu
Boję się Cytaty: Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Boję się Cytaty: naj­bar­dziej cze­go się boję, to nudy... -daniello
naj­bar­dziej-cze­go ę-boję-to nudy
Boję się Cytaty: Boję się Twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej. -Jan Twardowski
boję-ę-twojej-miłoś-tej-najprawdziwszej-i-innej
Boję się Cytaty: Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki. -Anonim
boję-ę-człowieka-czerpiącego-wiedzę-z-jednej-książki
Boję się Cytaty: A naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie. -MyslacaWierszem
Boję się Cytaty: Boję się Greków, nawet gdy niosą dary. -Laokoon
boję-ę-greków-nawet-gdy-niosą-dary
Boję się Cytaty: Nie boję się śmier­ci... Kiedy jest daleko. -jatoja
nie-boję ę-śmier­-kiedy jest daleko
Boję się Cytaty: I wciąż się boję, że ktoś się we mnie za­kocha bez wzajemności.. -jatoja
i wciąż ę-boję-że ktoś ę-we mnie-za­kocha-bez-wzajemnoś
Boję się Cytaty: Boję się, że so­bie za dużo wyob­rażę, żeby się zwyczaj­nie rozczarować... -Majka_Majdan
boję-ę-że so­bie-za żo-wyob­rażę-żeby ę-zwyczaj­nie-rozczarować
Boję się Cytaty: Jeżeli nie boję się śmier­ci w wal­ce o miłość, to śmierc po­win­na bać się mnie. -tkaczu32
jeżeli-nie boję ę-śmier­-w wal­-o miłość-to śmierc-po­win­na-bać ę-mnie
Boję się Cytaty: Wszędzie słychać ból boję się cię pożegnać Przeg­ra­ne warcaby  -Ariadne
wszędzie-słychać-ból-boję ę-ę-pożegnać-przeg­ra­ne-warcaby 
Boję się Cytaty: `Os­tatnio źle sy­piam.. i boję się, że po­wodem mo­jej bez­senności możesz być Ty. -bluecaffe
`os­tatnio-ź-sy­piam-i boję-ę-że po­wodem-mo­jej-bez­sennoś-możesz-być-ty
Boję się Cytaty: Kiedy ma się wroga w środku, ma on nad nami przewagę. Przed samym sobą nie można uciec, a ja boję się nawet próbować. -William Wharton
kiedy-ę-wroga-w-środku-on-nad-nami-przewagę-przed-samym-sobą-nie-można-uciec-a-ja-boję-ę-nawet-próbować
Boję się Cytaty: Nie boję się uniknąć zimnego strasznego kielicha, z którego mam wypić odurzenie śmierci. -Johann Wolfgang Goethe
nie-boję-ę-uniknąć-zimnego-strasznego-kielicha-z-którego-mam-wypić-odurzenie-śmierci
Boję się Cytaty: Chciałabym ci pomóc, ale boję się że za­miast po­mocy przy­niosę ci jeszcze większe cierpienie. -NightHuntress
chciałabym- pomóc-ale-boję ę-że za­miast-po­mocy-przy­niosę- jeszcze-większe-cierpienie
Boję się Cytaty: Boję się Ciebie...Bo wiem ze mo­zesz mnie bar­dziej zra­nic jak 2 met­ro­wy goryl... -bycjakplynacarzeka
boję ę-ciebiebo-wiem-ze mo­zesz-mnie-bar­dziej-zra­nic-jak 2 met­ro­wy-goryl
Boję się Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia
tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
Boję się Cytaty: Boję się, że kiedyś w myślach za­pomnę jak wyglądasz, a nies­te­ty w tym życiu już Cię nie zobaczę.. -AnDree
boję-ę-że kiedyś-w myślach-za­pomnę-jak wyglądasz-a nies­te­ty-w tym-życiu-już-cię-nie zobaczę
Boję się Cytaty: To nie tak, że boję się um­rzeć. Po pros­tu nie chciałbym być w pob­liżu, kiedy to się stanie. -Woody Allen
to nie tak-że boję ę-um­rzeć-po pros­-nie chciałbym-być-w pob­liżu-kiedy-to ę-stanie