Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty

Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością. -Roger Brat


modlitwa-nigdy-nie-będzie-przeżytkiem-jest-to-bowiem-ten-rodzaj-nawiązywania-łącznoś-który-nie-jest-naszą-własnośą
Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: De­gene­rat społeczny zasługu­je na ten sam rodzaj es­ty­my co naj­wyższy urzędnik lub papież. -Walenty


de­gene­rat-społeczny-zasługu­-na ten-sam-rodzaj-es­ty­my-co naj­wyższy-urzędnik-lub-papież
Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Nie wart miłośc ten,co ser­ce twe chłodem mro­zi do kości.Ten, który w tłumie, czu­le objąć nie umie. I chodzbys dusze sprze­dała diabłowi, on i tak nic nie zro­bi. Egois­ci je­dej rodzaj miłości wynzają-siebie sa­mego kochać tyl­ko potrafią!  -kate-em


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Odejdź więc łagodnie. Łagodnym bowiem jest i ten, kto cię zwalnia. -Marek Aureliusz


odejdź-więc-łagodnie-Łagodnym-bowiem-jest-i-ten-kto-ę-zwalnia
Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Grzeczność w rozmowie polega na tym, ażeby mówiącemu pozwolić dokończyć zaczęte zdanie, którego dalszy ciąg znamy. Najgłupszy bowiem paplacz mniema, że mu służy ten sam przywilej co artyście śpiewającemu w operze arię, którą słyszeliśmy wiele razy. -Aleksander Świętochowski


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością. -Matka Teresa z Kalkuty


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Is­tnieje ta­ki rodzaj szczęścia, który po­lega głównie na zna­lezieniu się w od­po­wied­nim miej­scu we właści­wym cza­sie, rodzaj nat­chnienia, który pod­po­wiada tyl­ko, jak zro­bić właściwą rzecz w od­po­wied­ni sposób, i to wszys­tko przychodzi je­dynie wte­dy, gdy oczyszcza­my ser­ce z am­bicji, celów i planów, kiedy pod­da­jemy się bez reszty te­mu szczęśli­wemu, opat­rznościowe­mu momentowi. -Gregory David Roberts


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Jak wielki spokój zyskuje ten, kto nie baczy na to, co bliźni mówi, czyni lub myśli, ale na to tylko, co sam robi, by było sprawiedliwie i zbożnie. Wszystko bowiem, cokolwiek czynię sam, czy z pomocą obcą, powinno jeden tylko cel mieć na oku: pożytek i korzyść społeczną. -Marek Aureliusz


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Rodzaj spoufalenia: z głupotą na


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Strach - to rodzaj fantazji. -Sławomir Trocki


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Miłość to rodzaj służby wojskowej. -Owidiusz


miłość-to-rodzaj-służby-wojskowej
Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Rodzaj wygodnictwa: w papuciach na cokół. -Zbigniew Waydyk


rodzaj-wygodnictwa-w-papuciach-na-cokół
Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Rodzaj zatrudnienia: na etatach nieróbstwa. -Zbigniew Waydyk


rodzaj-zatrudnienia-na-etatach-nieróbstwa
Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Zmiana po­gody to rodzaj podróży. -Piotr Szreniawski


Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego.. -Zofia Loren


sukces-to-rodzaj-snu-to-coś-przemijającego
Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Pruderia to rodzaj skąpstwa i to najgorszy ze wszystkich. -Stendhal


pruderia-to-rodzaj-skąpstwa-i-to-najgorszy-ze-wszystkich
Bowiem Ten Rodzaj Nawiązywania Cytaty: Dyskretny rodzaj dezaprobaty: gwizdanie na milcząco. -Zbigniew Waydyk


dyskretny-rodzaj-dezaprobaty-gwizdanie-na-milcząco