Brać Na pokład Cytaty

Brać Na pokład Cytaty: A ja wciąż dry­fowałam przez życie jak ra­dos­ny pa­ros­ta­tek z przycze­piony­mi do bur­ty roz­bitka­mi, ale żad­ne­go nie za­mie­rzałam brać na pokład. Nie chciałam ni­kogo ra­tować. Ni­kogo uszczęśliwiać. Pragnęłam in­nych emoc­ji. Chciałam, żeby to mnie wspiera­no z na­rażeniem ho­noru i god­ności, na­wet jeśli wpadłabym do ja­kiejś kałuży i chciała po­konać re­kord kraulem. I jeszcze chciałam, żeby mnie przy­tula­no, tak do końca świata i je­den dzień dłużej. -Malwina Kowszewicz


Brać Na pokład Cytaty: Koran zakazuje pić wino, a pozwala brać więcej żon, bo wie, że po trzeźwemu nikt więcej żon brać nie będzie. -Anonim


koran-zakazuje-pić-wino-a-pozwala-brać-więcej-żon-bo-wie-że-po-trzeźwemu-nikt-więcej-żon-brać-nie-będzie
Brać Na pokład Cytaty: Morze me­go życia jest pus­te, nie przepływa przez nie żaden sta­tek miłości, lecz gdy tyl­ko nadpłynie wsiądę na je­go pokład i popłynę ra­zem z nim na wo­dy nieznane. -Ryder


morze-me­go-życia-jest pus­te-nie przepływa-przez-nie żaden-sta­tek-miłoś-lecz-gdy-tyl­ko-nadpłynie-wsiądę-na ­go-pokład
Brać Na pokład Cytaty: Życia nie da się brać garściami. Przecieka przez palce. -Józef Bester


Życia-nie-da-ę-brać-garściami-przecieka-przez-palce
Brać Na pokład Cytaty: Gdyby marzycieli brać serio, musiano by wydatnie rozbudować Izby Wytrzeźwień. -Horacy Safrin


gdyby-marzycieli-brać-serio-musiano-by-wydatnie-rozbudować-izby-wytrzeźwień
Brać Na pokład Cytaty: Głupoty ludzkiej nie można brać w rachubę, albowiem jest nieskończoną. -Henryk Sienkiewicz


głupoty-ludzkiej-nie-można-brać-w-rachubę-albowiem-jest-nieskończoną
Brać Na pokład Cytaty: Gdyby słowo miało realną wartość, każdy wolałby je brać niż dawać. -Tadeusz Żeleński - Boy


gdyby-słowo-miało-realną-wartość-każdy-wolałby-brać-ż-dawać
Brać Na pokład Cytaty: nie wiem co mógłbym dać, jak chce twe us­ta brać niemo ujmować  -Cykam


nie wiem-co mógłbym-dać-jak chce-twe-us­-brać-niemo-ujmować 
Brać Na pokład Cytaty: Gdy przestajemy brać na serio nasze niepowodzenia, znaczy to, że przestaliśmy się ich obawiać. -Katherine Mansfield


gdy-przestajemy-brać-na-serio-nasze-niepowodzenia-znaczy-to-że-przestaliśmy-ę-ich-obawiać
Brać Na pokład Cytaty: Nie chce brać od­po­wie­dzial­ności za swo­je czy­ny-więc zde­cyduj za mnie. -Bella


nie-chce-brać-od­po­wie­dzial­noś-za swo­-czy­ny-więc-zde­cyduj-za mnie
Brać Na pokład Cytaty: Zło to nadmierne pobłażanie sobie i dlatego właśnie jest tak monotonne; wszystko trzeba tu brać z siebie. -Simone Weil


zło-to-nadmierne-pobłażanie-sobie-i-dlatego-właśnie-jest-tak-monotonne-wszystko-trzeba-brać-z-siebie
Brać Na pokład Cytaty: Należy zawsze być zakochanym. Jest to powód, dla którego nie powinno się nigdy brać ślubu. -Oscar Wilde


należy-zawsze-być-zakochanym-jest-to-powód-dla-którego-nie-powinno-ę-nigdy-brać-ślubu
Brać Na pokład Cytaty: Życie jest tak pokręco­ne, że nie wiado­mo... Brać je za wielką przy­godę, czy za iro­niczny uśmiech losu... -NightHuntress


Życie-jest tak-pokręco­ne-że nie wiado­mo-brać  za wielką-przy­godę-czy-za iro­niczny-uśmiech-losu
Brać Na pokład Cytaty: Na­leży zaw­sze być za­kocha­nym - to powód dla które­go nig­dy nie po­win­no się brać ślubu. -Magdalena Samozwaniec


na­ży-zaw­sze-być-za­kocha­nym- to powód-dla-które­go-nig­dy-nie po­win­no ę-brać-ślubu
Brać Na pokład Cytaty: - Ty miałaś brać rutinosc*bin. - Wi­taminę C przyj­muję w in­nej postaci. - Ale tu masz jeszcze rutyne... - Ru­tynę to ja mam na co dzień. -YoAśka


 ty miałaś-brać-rutinoscbin-wi­taminę-c przyj­muję-w in­nej-postaci-ale- masz-jeszcze-rutyne-ru­tynę-to ja mam
Brać Na pokład Cytaty: Co innego gadać bzdury, a co innego brać je za dobrą monetę. -Winston Groom


co-innego-gadać-bzdury-a-co-innego-brać-za-dobrą-monetę
Brać Na pokład Cytaty: Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby i brać na siebie ich cierpienia. -Martin Buber


miłość-do-ludzi-polega-na-tym-aby-wyczuwać-ich-potrzeby-i-brać-na-siebie-ich-cierpienia
Brać Na pokład Cytaty: Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność. -Jean Paul Sartre


wolność-polega-na-tym-aby-śmiało-rozpatrywać-każdą-sytuację-w-jaką-wpakuje-nas-życie-i-brać-na-siebie-wszelką-wynikłą-stąd