Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty

Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Dwois­tość duszy i ciała zasłoniły ter­mi­ny nauko­we i możemy się z niej śmiać jak ze sta­romod­ne­go przesądu. Ale wys­tar­czy, że człowiek za­kocha się jak wa­riat, a jed­nocześnie mu­si słuchać bur­cze­nia swych kiszek, by jed­ność ciała i duszy, ta li­ryczna iluz­ja wieku nauki, rozpłynęła się natychmiast. -Milan Kundera


Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Trud­no za­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samą siebie. -Sidonie Gabrielle Colette


trud­no-za­dowo­lić-jed­nocześnie-wszys­tkich-i samą-siebie
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się. -Antoni Kępiński


pro­-doj­rze­wania-jest jed­nocześnie-pro­cesem-starze­nia-ę
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: gdy pogrążam się w smut­ku, pogrążam się jed­nocześnie w cze­koladzie, co od­bi­ja się na moich biodrach  -motylek96


gdy-pogrążam ę-w smut­ku-pogrążam ę-jed­nocześnie-w cze­koladzie-co od­bi­ja ę-na moich-biodrach 
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Oczy­wiście nieraz oglądałem oj­czyznę z sa­molotów, ale te­raz było to zu­pełnie coś in­ne­go. Jed­nym spoj­rze­niem obej­mo­wałem wiel­ki ob­szar. Cały kraj. Pol­ska wyglądała stąd mała, ale jed­nocześnie piękna. -Mirosław Hermaszewski


Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Z każdym wdechem dy­mu pa­piero­sowe­go czuję, że żyję i jed­nocześnie umieram... To sa­mo mam z Tobą. -Avantdeces


z każdym-wdechem-dy­mu-pa­piero­sowe­go-czuję-że żyję-i jed­nocześnie-umieram-to-­mo-mam-z tobą
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Wszys­tko było niezmienne. A jed­nocześnie płyn­ne, prze­suwało się i zmieniało, a czas narzu­cał swo­je chaotyczne re­guły gry i trwał, przyglądając się te­mu jak kpiar­ski widz. -Ulysses Moore


wszys­tko-było-niezmienne-a-jed­nocześnie-płyn­ne-prze­suwało ę-i zmieniało-a czas-narzu­cał-swo­-chaotyczne-re­guły-gry-i trwał
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Mo­ja żona Nig­dy na mnie nie pat­rzy A gdy jed­nak już Zat­rzy­ma wzrok Na swym mężu To w jej oczach Widzę ....... Rozczarowanie  -RozaR


mo­ja-żona-nig­dy-na mnie-nie pat­rzy-a-gdy-jed­nak-już-zat­rzy­-wzrok-na-swym-mężu-to-w jej-oczach-widzę-rozczarowanie 
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Jak można nie cier­pieć szczęśli­wych dni, jed­nocześnie niena­widząc łez?  -opuszczona


jak-można-nie cier­pieć-szczęśli­wych-dni-jed­nocześnie-niena­widząc-łez 
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Kto wie­rzy w światłość, uj­rzy ją, ciem­ność is­tnieje tyl­ko dla niewierzących. -Mikołaj Gogol


kto-wie­rzy-w światłość-uj­rzy-ją-ciem­ność-is­tnieje-tyl­ko-dla-niewierzących
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Ludzie kochają ba­nały, ich pow­tarza­nie, ok­re­sowość, a jed­nocześnie chcą być in­try­gująco oryginalni.. -jatoja


ludzie-kochają-ba­nały-ich-pow­tarza­nie-ok­re­sowość-a jed­nocześnie-chcą-być-in­try­gująco-oryginalni
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Uciekam w swój zakamarek, za­bieram ze sobą swo­je odczucia i tyl­ko jed­na oso­ba,która jest tam...... Choć kum­pel nie kuma Tyl­ko jed­na oso­ba wie co czuję tyl­ko jed­na wie co wiem... zagadka... -JozinSz


Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Mówca, który sto­suje tyl­ko pro­wokację, przy­ciąga sta­le no­wych słuchaczy, tracąc jed­nocześnie starych. -Indygoo


mówca-który-sto­suje-tyl­ko-pro­wokację-przy­ąga-sta­-no­wych-słuchaczy-tracąc-jed­nocześnie-starych
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Tan­cerze kla­syczni stają na czub­kach palców, żeby móc jed­nocześnie do­tykać ziemi i sięgać nieba... -Autor nieznany


tan­cerze-kla­syczni-stają-na czub­kach-palców-żeby-móc-jed­nocześnie-do­tykać-ziemi-i ęgać-nieba
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty:


ob­rażając-i po­żając-ko­gośob­rażasz-i po­żasz-też-siebie~-pa­weł-rychlica 
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić. -Douglas Adams


is­to­ty-ludzkie-których-zdol­ność-do wy­korzys­ty­wania-doświad­czeń-in­nych-jest wyjątko­wa-są jed­nocześnie-zadzi­wiająco
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Jak to jest, że kiedy zys­ku­jesz jed­nocześnie czu­jesz, że wszys­tko tracisz?  -Devin


jak-to jest-że kiedy-zys­ku­jesz-jed­nocześnie-czu­jesz-że wszys­tko-tracisz 
Bro­nimy Te­go W co wie­rzy­my Na­rażając się Jed­nocześnie Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu