Bro­nimy Te­go Cytaty

Bro­nimy Te­go Cytaty: Praw­dziwą wiarę łat­wo roz­poznać. Jest ona wte­dy, gdy bro­nimy te­go w co wie­rzy­my na­rażając się jed­nocześnie na kry­tyc­two otoczenia. -Soldierka


praw­dziwą-wiarę-łat­wo-roz­poznać-jest ona-wte­dy-gdy-bro­nimy-te­go-w co wie­rzy­my-na­rażając ę-jed­nocześnie
Bro­nimy Te­go Cytaty: Ma swoją własną filzo­fię na te­mat te­go dlacze­go jes­teśmy: bo bro­nimy słusznych rac­ji, ale w niesłuszny sposób al­bo od­wrot­nie, już nie pa­miętam, rzecz w tym, że ro­bimy to nie tak. -Winston Groom


Bro­nimy Te­go Cytaty: Nie ot­rzy­muje­my krótkiego życia; lecz je ta­kim czy­nimy. Nie bra­kuje nam cza­su, lecz trwo­nimy go. -Seneka Młodszy


nie-ot­rzy­muje­my-krótkiego-życia-lecz- ­kim-czy­nimy-nie bra­kuje-nam-cza­su-lecz-trwo­nimy-go
Bro­nimy Te­go Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger


Bro­nimy Te­go Cytaty: Des­pe­rac­ja po­wodu­je, że ko­bieta tra­fia do do­mu pub­liczne­go, a fa­cet lądu­je w po­licyj­nym mundurku, oba­wa przed jut­rem w ob­liczu bra­ku per­spek­tyw spra­wia, że do końca bro­nimy włas­ne­go wyboru. A to przew­rotne, wi­dać że wielu to wys­tar­cza.. czy li­zakiem czy kciukiem, obo­je machają ręką przy szosie. -Smurf007


Bro­nimy Te­go Cytaty: Nie o to idzie, abyśmy umieli bro­nić siebie przed in­ny­mi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma in­nych bro­nić przed sobą. -Stefan Wyszyński


nie-o to idzie-abyśmy-umieli-bro­ć-siebie-przed-in­ny­mi-lecz-by każdy-z nas-myśł-jak  in­nych-bro­ć-przed-sobą
Bro­nimy Te­go Cytaty: Miłość, która jest naj­przy­jem­niej­szym na świecie zajęciem, sta­je się nud­na i męcząca, gdy uczy­nimy z niej rzemiosło. -Pitigrilli


miłość-która-jest naj­przy­jem­niej­szym-na świecie-zajęciem-sta­ ę-nud­na-i męcząca-gdy-uczy­nimy-z niej-rzemiosło
Bro­nimy Te­go Cytaty: ` Nie wszys­tkim po­doba się to co czy­nimy lecz jeśli jes­teśmy pew­ni, że to dob­ry wybór, choćby na przekór wszys­tkim wal­czmy o swoje!  -beyze12


` nie-wszys­tkim-po­doba ę-to co czy­nimy-lecz-śli-jes­teśmy-pew­-że to dob­ry-wybór-choćby-na przekór-wszys­tkim-wal­czmy
Bro­nimy Te­go Cytaty: Człowiek bro­ni błędów, które kocha. -Seneka Młodszy


Bro­nimy Te­go Cytaty: Człowiek bro­ni się przed strachem za po­mocą lęku. -Zygmunt Freud


człowiek-bro­ ę-przed-strachem-za po­mocą-lęku
Bro­nimy Te­go Cytaty: Tęskno­ta-bez­bro­ność mie­rzo­na łzami... -kate-em


tęskno­-bez­bro­ność-mie­rzo­na-łzami
Bro­nimy Te­go Cytaty: • 


 ob­sy­pując-świat-bro­katem-nie spra­wisz-że będzie-piękniejszy 
Bro­nimy Te­go Cytaty: Nig­dy nie za­wodząca pa­mięć - oto ar­ty­leria, która bro­ni for­te­cy swe­go mózgu. -Emil Ludwig


nig­dy-nie za­wodząca-pa­mięć- oto-ar­ty­leria-która-bro­-for­te­cy-swe­go-mózgu
Bro­nimy Te­go Cytaty: W miarę starze­nia się mężczyz­nom rośnie bro­da, a ko­bietom język. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Bro­nimy Te­go Cytaty: Lud po­winien bro­nić swoich praw tak, jak murów swe­go miasta. -Heraklit z Efezu


lud-po­winien-bro­ć-swoich-praw-tak-jak murów-swe­go-miasta
Bro­nimy Te­go Cytaty: Jur­giel rol­nic­twa bro­ni, tak jak stad­nin koni!  -Bujak Bogusław


jur­giel-rol­nic­twa-bro­-tak-jak stad­nin-koni 
Bro­nimy Te­go Cytaty: ...


jes­teś nieto­leran­cyjny- rzekł-pa­sożyt-do bro­ącej ę-ofiary
Bro­nimy Te­go Cytaty: Mędrcy są os­trą bro­nią świata i dla­tego nie na­leży ich pokazywać. -Czuang Cy


mędrcy-są os­trą-bro­ą-świata-i dla­tego-nie na­ży-ich-pokazywać