Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty

Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Ko­bieta, którą przes­tało się kochać - to jak pus­ta bu­tel­ka wy­pite­go szampana. -Alfred Aleksander Konar


ko­bieta-którą-przes­ło ę-kochać- to jak pus­-bu­tel­ka-wy­pite­go-szampana
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Cza­sem różni­ca poglądów równa się su­mie wy­pite­go alkoholu. -Henryk Jagodziński


cza­sem-róż­ca-poglądów-równa ę-su­mie-wy­pite­go-alkoholu
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Dyplomata jest zaszczepiony przeciw niedyskrecjom szampana. -Ramon Gomez De La Serna


dyplomata-jest-zaszczepiony-przeciw-niedyskrecjom-szampana
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Wydawca to człowiek, który pija szampana z czaszki autora. -Ambrose Gwinett Bierce


wydawca-to-człowiek-który-pija-szampana-z-czaszki-autora
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana  -sprajtka


klep­sydrą-ciała-od­mie­rzam-czas-ty­kają-wskazówki-każdą-minutą-do­ceniam-dotyk-bijący-na alarm-wy­bijam-czas-szu­mią-w głowie
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Po­zos­taw czy­tel­ni­kowi to, co on sam potrafi. -W » Ludwig Wittgenstein » Uwagi różne


Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: roz­pa­da mi się rodzina jak potłuczo­na bu­tel­ka je­go piwa  -vona


roz­pa­da-mi ę-rodzina-jak-potłuczo­na-bu­tel­ka-­go-piwa 
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Je­dyną praw­dziwą pro­pagandą jest tyl­ko rze­tel­na praca. -Ludwik Hirszfeld


je­dyną-praw­dziwą-pro­pagandą-jest tyl­ko-rze­tel­na-praca
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Za­pamiętaj czy­tel­ni­ku, kto uni­ka wal­ki, ten naj­większym wojownikiem. -Kedar


za­pamiętaj-czy­tel­­ku-kto-uni­ka-wal­ki-ten-naj­większym-wojownikiem
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: W bu­tel­ce roz­go­rycze­ni szu­kają po­cie­sze­nia, tchórzli­wi - od­wa­gi, nieśmiali pewności. -Paul Samuel Leon Johnson


w bu­tel­-roz­go­rycze­-szu­kają-po­cie­sze­nia-tchórzli­wi- od­wa­gi-nieśmiali-pewnoś
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje. A cad is a man who kis­ses and tel­ls. (ang.)  -Autor nieznany


cham-to ktoś-kto-mówi-gdy-całuje-a-cad-is a man-who-kis­-and-tel­ls-ang 
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: nie pom­niej­sza żalu pus­ta bu­tel­ka.... jak kruche szkło ser­ce pęka.................. M. -cala_ja


nie pom­niej­sza-żalu-pus­-bu­tel­ka-jak kruche-szkło-ser­-pęka-m
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Wyt­rwały czy­tel­nik zwyk­le nie jest ory­ginal­nym autorem. -Piotr Szreniawski


wyt­rwały-czy­tel­nik-zwyk­-nie jest ory­ginal­nym-autorem
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: poczu­cie osa­mot­nienia-jak kwas wy­lewający się z bu­tel­ki- może mi­mowol­nie wyżreć ludzkie ser­ce i w kon­cu je rozpuścić  -Haruki Murakami


poczu­cie-osa­­nienia-jak-kwas-wy­lewający ę-z bu­tel­ki-może-mi­mowol­nie-wyżreć-ludzkie-ser­-i w kon­cu- rozpuść 
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Nig­dy nie była tak rze­tel­nie przeświad­czo­na, że mogłaby go po­kochać, jak te­raz, kiedy wszel­ka miłość mu­siała być daremna. -Jane Austen


nig­dy-nie była-tak-rze­tel­nie-przeświad­czo­na-że mogłaby-go po­kochać-jak te­raz-kiedy-wszel­ka-miłość-mu­siała-być-daremna
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Pi­sarz stwarza wizję życia. Czy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cić, po­kochać lub zniena­widzić. Jed­na obojętność niesie książce śmierć. -Jerzy Andrzejewski


pi­sarz-stwarza-wizję-życia-czy­tel­nik może-ją przyjąć-lub-od­rzu­ć-po­kochać-lub-zniena­widzić-jed­na obojętność-niesie
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Spoj­rza­lam w bok , zo­baczy­lam ciebie , obok bu­tel­ka po whis­ky i po­piel­niczka , wie­dzialam ze musze z tym skon­czyc , ale za bar­dzo kocha­lam zy­cie na biegu . -cicha1


spoj­rza­lam-w bok- zo­baczy­lam-ciebie- obok-bu­tel­ka-po whis­ky-i po­piel­niczka- wie­dzialam-ze musze-z tym-skon­czyc- ale
Bu­tel­ka Wy­pite­go Szampana Cytaty: Met­ro: pośpie­szne mi­janie się ludzi. Twarze zam­knięte, nie­czy­tel­ne. Obojętne przepływa­nie obok siebie mi­lionów ludzkich losów, myśli, uczuć - niewidzial­na a naj­ważniej­sza ma­teria świata. -Ryszard Kapuściński