By Przy Moim Miłością Cytaty

By Przy Moim Miłością Cytaty: Jed­ne­go ser­ca! tak mało, Jed­ne­go ser­ca trze­ba mi na ziemi, Co by przy moim miłością zadrżało. -Adam Asnyk


jed­ne­go-ser­ca-tak-ło-jed­ne­go-ser­ca-trze­ba-mi na ziemi-co-by przy-moim-miłośą-zadrżało
By Przy Moim Miłością Cytaty: Jednego serca! Tak mało, tak mało, jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichemi. -Adam Asnyk


jednego-serca-tak-ło-tak-ło-jednego-serca-trzeba-mi-na-ziemi-co-by-przy-moim-miłośą-zadrżało-a-byłbym-cichym-pomiędzy-cichemi
By Przy Moim Miłością Cytaty: Będę moim ser­cem kochać I nim tęsknić Na­wet,gdy zab­raknie mi sił I oddechu I gdy będę ko­nać to będę kochać By um­rzeć z miłością w sercu Um­rzeć błogo Z uśmie­chem na ustach Miłością w sercu  -bezoddechu


By Przy Moim Miłością Cytaty: Słowa


By Przy Moim Miłością Cytaty: Praw­dzi­wego przy­jaciela mogę zna­leźć je­dynie w moim chłopa­ku, bo gdzie wy mo­je ''kocha­ne'' przy­jaciółeczki jesteście...?  -AnDree


praw­dzi­wego-przy­jaciela-mogę-zna­źć-­dynie-w moim-chłopa­ku-bo gdzie-wy mo­-''kocha­ne''-przy­jaciółeczki-jesteście 
By Przy Moim Miłością Cytaty: Jes­teś moim od­dechem, moim życiem, moim sercem. -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer


By Przy Moim Miłością Cytaty: W moim świecie mu­zyka pod względem użyteczności pla­suje się gdzieś między wstążka­mi do włosów a tęczą, przy czym tęcza może przy­naj­mniej da­wać pew­ne pojęcie o pogodzie. -C » Suzanne Collins » Igrzyska śmierci


By Przy Moim Miłością Cytaty: Przy­jacielu mój, nie jes­teś moim przy­jacielem, lecz cóż ro­bić, byś to pojął? Mo­ja dro­ga nie jest twoją drogą, choć wędru­jemy nią ra­zem - ra­mię w ramię. -G » Khalil Gibran » Szaleniec


przy­jacielu-mój-nie jes­teś-moim-przy­jacielem-lecz-cóż-ro­bić-byś-to pojął-mo­ja-dro­ga-nie jest twoją-drogą-choć-wędru­jemy
By Przy Moim Miłością Cytaty: Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością. -Julie de Lespinasse


By Przy Moim Miłością Cytaty: Utul mnie do snu. Twój od­dech tańczący na mo­jej skórze. Twój od­dech wib­rujący przy moim uchu. Twój od­dech owiewający mo­je us­ta, szyję. Twój od­dech mie­szający się z moim oddechem. Tyl­ko te­go pot­rze­buję, by zasnąć. Utul mnie. -zamala


By Przy Moim Miłością Cytaty: Jeśli jes­teś moim przy­jacielem to dlacze­go mnie okłamu­jesz ?  -Chemicals


jeśli-jes­teś-moim-przy­jacielem-to dlacze­go-mnie-okłamu­jesz- 
By Przy Moim Miłością Cytaty: Nie byłeś w moim ty­pie, do póki przy­pad­kiem spoj­rzałeś w mo­je oczy... -Majka08


nie-byłeś-w moim-ty­pie-do póki-przy­pad­kiem-spoj­rzałeś-w mo­-oczy
By Przy Moim Miłością Cytaty: Moim naj­lep­szym przy­jacielem była, jest i będzie mo­ja ma­ma... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-jest i będzie-mo­ja-­-~ mrs-vercetti 
By Przy Moim Miłością Cytaty: Tak,byłeś moim przy­jacielem do mo­men­tu,w którym poczułam two­je war­gi na moich ustach. -Lanni


takbyłeś-moim-przy­jacielem-do mo­men­w-którym poczułam-two­-war­gi-na moich-ustach
By Przy Moim Miłością Cytaty: Nie ko­nie­czność, ale przy­padek ma w so­bie czar. Jeśli miłość ma być miłością nieza­pom­nianą, od pier­wszej chwi­li muszą się ku niej zla­tywać przy­pad­ki jak pta­ki na ra­miona święte­go Fran­ciszka z Asyżu. -Milan Kundera


By Przy Moim Miłością Cytaty: On właśnie, czas, jest moim dnem. Moim po­lem bitwy. -Henryk Pająk


on właśnie-czas-jest moim-dnem-moim po­lem-bitwy
By Przy Moim Miłością Cytaty: Gra­nicy między przy­jaźnią, a miłością nikt i nic nie upilnuje. -Andrzej Klawitter


gra­nicy-między-przy­jaźą-a miłośą-nikt-i nic-nie upilnuje
By Przy Moim Miłością Cytaty: Moim naj­lep­szym przy­jacielem była śmierć... Dopóki jej nie zabiłem. -karaczan19


moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-śmierć-dopóki jej-nie zabiłem