By co­kol­wiek Cytaty

By co­kol­wiek Cytaty: Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain


nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
By co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie. -Zygmunt Krasiński


co­kol­wiek-będzie-co­kol­wiek ę-sta­nie-jed­no-wiem-tyl­ko-spra­wied­li­wość-będzie-jed­no-wiem-tyl­ko-pol­ska-zmartwychwstanie
By co­kol­wiek Cytaty: Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć. -PróbujPatrzećKolorowo


gdziekol­wiek-jes­teś-i co­kol­wiek-ro­bisz-ciesz ę-tym-bo to może ę-już-nie powtórzyć
By co­kol­wiek Cytaty: Cho­ciaż nie wiem, czy nie chra­piesz w no­cy, czy opuszczasz klapę w toale­cie, czy Two­je li­nie w którymś mo­men­cie łączą się z moimi na pa­pilar­nej autos­tradzie i czy kiedy­kol­wiek po­każesz mi pal­cem wieżę Eif­fla, to chcę Cię mieć przy so­bie przez całą wieczność. Wy­bacz mi, jeśli kiedy­kol­wiek zmienię zda­nie i stwier­dzę, że i wie­czność z Tobą to za mało. -Riot


By co­kol­wiek Cytaty:


życie- co­kol­wiek-to znaczy
By co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek is­tnieje, jest w Bogu. -Baruch Spinoza


co­kol­wiek-is­tnieje-jest w bogu
By co­kol­wiek Cytaty: W czas sztor­mu ste­ruj do ja­kiego­kol­wiek portu. -Walter Scott


w czas-sztor­mu-ste­ruj-do ja­kiego­kol­wiek-portu
By co­kol­wiek Cytaty: Tyl­ko śmierć co­kol­wiek zmienia, w sens, co nie umiera. -amel


tyl­ko-śmierć-co­kol­wiek-zmienia-w sens-co nie umiera
By co­kol­wiek Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura


By co­kol­wiek Cytaty: W świecie bez Bo­ga brak pod­staw do ja­kiego­kol­wiek altruizmu. -Paul Samuel Leon Johnson


w świecie-bez-bo­ga-brak-pod­staw-do ja­kiego­kol­wiek-altruizmu
By co­kol­wiek Cytaty: Nie porzu­caj nadzieje, ja­koć się kol­wiek dzieje. -Jan Kochanowski


nie-porzu­caj-nadzieje-ja­koć ę-kol­wiek-dzieje
By co­kol­wiek Cytaty: Naj­straszniej­szym jest głupiec, który ma co­kol­wiek słuszności. -Karol Irzykowski


naj­straszniej­szym-jest głupiec-który- co­kol­wiek-słusznoś
By co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek mówi, że się śmier­ci nie lęka, kłamie. -Ignacy Krasicki


kto­kol­wiek-mówi-że ę-śmier­-nie lęka-kłamie
By co­kol­wiek Cytaty: Jeśli masz co­kol­wiek, już nie jes­teś wolny. -Andrzej Biskupski


jeśli-masz-co­kol­wiek-już-nie jes­teś-wolny
By co­kol­wiek Cytaty: Kto­kol­wiek chodzi do psychiat­ry, po­winien się zba­dać na głowę. -Samuel Goldwyn


kto­kol­wiek-chodzi-do psychiat­ry-po­winien ę-zba­dać-na głowę
By co­kol­wiek Cytaty: Świat cier­pi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są co­kol­wiek warci. -Jane Austen


Świat-cier­pi-na brak-mężczyzn-szczególnie-tych-którzy-są co­kol­wiek-warci
By co­kol­wiek Cytaty: Dob­re uczyn­ki mogą ra­nić bar­dziej niż co­kol­wiek innego. -Margit Sandemo


dob­re-uczyn­ki-mogą-ra­ć-bar­dziej-ż-co­kol­wiek-innego
By co­kol­wiek Cytaty: Jeśli wie­rzyła w co­kol­wiek, to chy­ba w niezap­rzeczalną słuszność życia. -Elizabeth Kim


jeśli-wie­rzyła-w co­kol­wiek-to chy­ba-w niezap­rzeczalną-słuszność-życia