By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty

By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: No to śmierć go złapała za słowo i przyt­rzy­mała, zbyt moc­no, by mógł zap­ro­tes­to­wać, i pop­ro­wadziła go do tańca, w tan­go białe i zim­ne jak kość. -Wojciech Kuczok


no to śmierć-go złapała-za słowo-i przyt­rzy­ła-zbyt-moc­no-by mógł-zap­ro­­to­wać-i pop­ro­wadziła-go do ńca-w tan­go
By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Naj­lep­sze są wie­czo­ry, możesz zos­tać sam na sam ze swoimi myśla­mi, marze­niami, pla­nami... Możesz być kim tyl­ko so­bie zap­ragniesz, nie mu­sisz nic uda­wać, po pros­tu jes­teś sobą.... -AgniM


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Mały chłopak spóźnia się do szkoły. Nau­czy­ciel py­ta: „Dlacze­go się spóźniłeś?”. Ma­lec na to: „Mu­siałem zap­ro­wadzić jałówkę do bu­haja”. Nau­czy­ciel: „A nie mógł te­go zro­bić twój oj­ciec?”. „Pew­no, że mógł, ale nie tak dob­rze, jak byk”. -John Steinbeck


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: • 


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Kiedy jej do­tykał, nie mógł do nie mówić. Kiedy ją kochał, nie mógł od niej odejść. Kiedy mówił, nie mógł słuchać. Kiedy wal­czył, nie mógł wygrać. -Arundhati Roy


kiedy-jej-do­tykał-nie mógł-do nie mówić-kiedy ją kochał-nie mógł-od niej-odejść-kiedy mówił-nie mógł-słuchać
By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: `Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę !  -bluecaffe


`wszys­tkich-można-ku­pić-wys­tar­czy-zap­ro­pono­wać-od­po­wied­ą-cenę- 
By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: To se­kun­da po se­kun­dzie, od­mie­rza­na przezeń To cza­somierz marzeń, pla­tyno­wy sikor Bry­lan­ta­mi błyszczy i pew­ny jest siebie Lecz nie przedłuży życia, choćby wart był milion To set­nych se­kun­dy uciekają w oczach Z tak wielką prędkością, że na­wet gdybyś Mógł je zo­baczyć to z mor­dy byś pobladł Uklęknął, po­mod­lił, po­całował krzyżyk Tak tra­wisz to życie, bez­sensow­nie siedząc Marząc, nie myśląc, iż mógłbyś to mieć Co tyl­ko zap­ragniesz, prob­le­mem jest jedno Na­ganiasz wszys­tkich a sam jes­teś leń. -Bruno


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Jes­teś jak niebo w bez­chmurną noc, trud­no oder­wać wzrok, a ja jes­tem jak as­tro­nom które­go cieka­wi i onieśmiela twe piękno, i który chciałby Cię poz­na­wać krok po kroku. -Ryder


jes­teś-jak niebo-w bez­chmurną-noc-trud­no-oder­wać-wzrok-a ja jes­tem-jak as­tro­nom-które­go-cieka­wi-i onieśmiela-twe-piękno
By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Nie pot­ra­fię uda­wać, że jes­teś mi obojętny... -Ariaa


nie-pot­ra­fię-uda­wać-że jes­teś-mi obojętny
By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: – Ateizm to także pos­ta­wa re­ligij­na – za­huczał Dorfl. – Wca­le nie! – zap­ro­tes­to­wał fun­kcjo­nariusz Wi­zytuj. – Ateizm to zap­rzecze­nie is­tnienia boga! – A za­tem pos­ta­wa re­ligij­na. W sa­mej rzeczy bo­wiem szcze­ry ateis­ta myśli o Bo­gu be­zus­tannie, choć is­totnie w ter­mi­nach ne­gac­ji. Za­tem ateizm jest formą wiary. Gdy­by ateis­ta nap­rawdę nie wie­rzył, nie przej­mo­wałby się lub nie przej­mo­wałaby się zaprzeczaniem. -Terry Pratchett


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: często tes­to­wane gra­nice, przes­tają zda­wać egzamin  -Papillondenuit


często-­to­wane-gra­nice-przes­tają-zda­wać-egzamin 
By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Pok­lep po ramieniu Mi­rosława K za­nim wej­dzie na mi­lenij­ny krzyż Tu na krzyżu hołdując dzi­wacznej modzie możesz zap­ro­tes­to­wać na­wet przeciwko małej ilości płoci w Bobrze Mi­rosław K po eksmisji z zadłużone­go lokalu tak wy­raża swój ból po­mie­szku­je u znajomej i ściera znój z jej nóg Kiedy znaj­dziesz się na Garncarskiej to weź pa­piero­sy i wino tam obok Chrys­tu­sa w brązie by­wa ubo­gi chłopina Kiedy spoj­rzysz na krzyż wiedz że nie tyl­ko Chrys­tus no­sił cierpienie Mi­rosław K też spływa żalem z kon­struk­cji krzyża na matkę ziemię. -marka


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Herkules dwanaście ciężkich prac wykonał, a trzynastej nie mógł podołać - żony nie mógł poskromić. -Platon


herkules-dwanaście-ężkich-prac-wykonał-a-trzynastej-nie-mógł-podołać-żony-nie-mógł-poskromić
By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Ro­zumiej, abyś mógł wie­rzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Nie wy­pytuj Wiat­ru, dlacze­go znaj­du­jesz się tam, gdzie jes­teś. Na­wet jeśli zos­tałeś przyk­ry­ty war­stwą ce­men­tu, rób wszys­tko, byś mógł za­puścić korze­nie i żyć. Masz ja­kieś przeznaczenie. -Bruno Ferrero


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Rozumiej, abyś mógł wierzyć, wierz, abyś mógł rozumieć. -Augustyn Św


rozumiej-abyś-mógł-wierzyć-wierz-abyś-mógł-rozumieć
By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Wi­docznie nie można być fi­lozo­fem na se­rio, to znaczy wyz­na­wać fi­lozo­fię włas­nym życiem, a nie tyl­ko słowem. Nor­my społeczne są zbyt sil­ne, by na­wet naj­większy fi­lozof mógł się z nich wyłamać. -Antoni Kępiński


By mógł Zap­ro­tes­to­wać Cytaty: Łyk Ka­wy dla Sawy Kiedy Wars poz­nał Sawę Chciał zap­ro­sić na kawę, Lecz Tur­cy nie dowieźli! Nie chcąc Sa­wy zeźlić, Zap­ro­sił nad Wisłę, na trawę. -awatar


Łyk-ka­wy-dla-sawy-kiedy-wars-poz­nał-sawę-chciał-zap­ro­ć-na kawę-lecz-tur­cy-nie dowieźli-nie-chcąc-sa­wy-zeźlić-zap­ro­ł-nad