By oca­lić Siebie Cytaty

By oca­lić Siebie Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
By oca­lić Siebie Cytaty: Ter­ro­rys­ta na Kra­kow­skim Rynku Po uczcie U Wie­rzyn­ka ziemianin z Ga­lic­ji Dwa szwad­ro­ny pie­szej i kon­nej po­lic­ji Strze­laniną na Kra­kow­skim Rynku Trzy­mał w sztur­mo­wym or­dynku, Aż zab­rakło mu ga­zowej amunicji. -awatar


By oca­lić Siebie Cytaty: Spoj­rzałeś mi w oczy i szyb­ko swój wzrok odwróciłeś. Zra­niłeś sam siebie ra­niąc mnie. Wiesz co? Twój ból już mnie nie bo­li... Choćby mnie miało spa­lić, nig­dy...! Nig­dy! nie po­wiem Ci, że tęsknię. -Marilla


By oca­lić Siebie Cytaty: Pa­miętam wszys­tkie no­ce, które spędza­liśmy ra­zem, przy­tule­ni we śnie jak dwo­je zmarzniętych szcze­niąt, jak sy­jam­skie bliźnięta, które nie mogą od­da­lić się od siebie na­wet na pół met­ra. Pa­miętam i wspo­minam. Sku­lona w kłębek swoich tęsknot, sa­mot­na, dławiąca się tłumionym szlochem i po­toka­mi gorzkich łez... -Riot


By oca­lić Siebie Cytaty: Zez­na­nia których treści znaczą niewiele. Wcis­ka­ne słowa w us­ta jak kro­wie ciele. Za­pisa­ne słowa niewypowiedziane.... ołówkiem zacza­rowa­nym roz­la­ny czer­wo­ny at­ra­ment Ko­loro­we sny, ko­loru groszko­wego ze złudzeń odrapane.... życie oz­naczo­ne być a nie być ni­kim kim­kolwiek bez nu­merów być się może zap­rosze­nie z  Ko­men­dy Po­wiato­wej Po­lic­ji, Po­lic­ja z Mja­jami....13 Pos­te­runek !!!!! 03.02.2016 *** *** *** MP  -Marek1410


By oca­lić Siebie Cytaty: Przeg­rał w szachy. A jed­nak wygrał, bo oca­lił wszys­tkie pionki i żaden nie zos­tał zbity. Py­tacie dlaczego? Ry­zykując włas­ne życie, uderzył w prze­ciw­ni­ka krzesłem, za­miast na­rażać swą armie. Ideal­ny kan­dy­dat na przywódce... -Apostrof


By oca­lić Siebie Cytaty: 10/10/2006 idę.: drogą życia otu­lona płaszczem uczuć pe­leryną mglis­tych marzeń sza­lem.: doz­nań żalu zwiew­nie wiszące­go na mej ik­ry karku kroczę.: po ka­mien­nej, krętej drodze pośród ruin, zgliszczy, gruzów szu­kam me­go do­mu czy oca­lał może?  -Emilia Szumiło


By oca­lić Siebie Cytaty: Serce, co kocha, równe lic ozdobie. -Michał Anioł


By oca­lić Siebie Cytaty: Serce co kocha, równe lic ozdobie. -Michał Anioł


By oca­lić Siebie Cytaty: Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze. -Anna Kamieńska


By oca­lić Siebie Cytaty: Cor­pus de­lic­ta - roz­koszne ciało. -Julian Tuwim


cor­pus-de­lic­- roz­koszne-ciało
By oca­lić Siebie Cytaty: dałam Ci całą siebie na­wet so­bie z siebie nie zos­ta­wiłam nic a teraz te­raz to już na­wet siebie nie mam... -Schmerz


dałam-ci całą-siebie-na­wet-so­bie-z siebie-nie zos­­wiłam-nic-a-teraz-te­raz-to już-na­wet-siebie-nie mam
By oca­lić Siebie Cytaty: Trze­ba wyz­wo­lić się ze strachu bogów i śmierci. -Epikur


trze­ba-wyz­wo­lić ę-ze strachu-bogów-i śmierci
By oca­lić Siebie Cytaty: Naj­trud­niej jest za­dowo­lić wszystkich. -Demostenes


naj­trud­niej-jest za­dowo­lić-wszystkich
By oca­lić Siebie Cytaty: Łat­wo chwa­lić kwiaty, lecz być kwiatem?  -Maria Pawlikowska-Jasnorzewska


By oca­lić Siebie Cytaty: Pochwa­lić jedną rzecz to nie znaczy potępić inną. -Joanne Greenberg


pochwa­lić-jedną-rzecz-to nie znaczy-potępić-inną
By oca­lić Siebie Cytaty: Mężczyz­ny nie na­leży chwa­lić za dnia, ale za noc. -RedRose


mężczyz­ny-nie na­ży-chwa­lić-za dnia-ale-za noc
By oca­lić Siebie Cytaty: Chce­cie wyz­wo­lić się od praw­dy? Zduście ją słowami. -Johann Wolfgang Goethe


chce­cie-wyz­wo­lić ę-od praw­dy-zduście-ją słowami