By­le Do jut­ra Cytaty

By­le Do jut­ra Cytaty:


nie- prob­­mu-jut­ro-też-po­wiem-że kocham-mi­jają-jut­ra-a ty milczysz
By­le Do jut­ra Cytaty: Jut­ro o tym po­myśle. Jut­ro też jest dzień. -Margaret Mitchell


jut­ro-o tym-po­myś-jut­ro też-jest dzień
By­le Do jut­ra Cytaty: Od jut­ra przes­taję kochać, to tak jak­by po­wie­dzieć od jut­ra nie jem słodyczy. -opuszczona


od jut­ra-przes­taję-kochać-to tak-jak­by-po­wie­dzieć-od jut­ra-nie jem-słodyczy
By­le Do jut­ra Cytaty: Jut­ro umy­je brud­ne ko­lana, sta­ne na no­gi i be­de usmiechnieta. Jut­ro ot­worzy now ok­no i przy­niesie spo­koj jak wczo­raj­sza tab­letka nasenna. ...ale to Jut­ro. A dzis uk­radkiem na­kar­mie siebie nadzieja i ok­rucha­mi je­go uwa­gi. Bo bez niego jeszcze nie jes­tem w sta­nie ut­rzy­mac zy­cia rownowagi. -Scypawka


By­le Do jut­ra Cytaty:


dziśjut­ropo-po­jut­rze-nic ę-nie zmienikon­ty­nuac­ja-sza­rej-rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-włas­na-obserwacja
By­le Do jut­ra Cytaty: Ty byłaś wczo­raj ja będę jut­ro ,my będziemy po­jut­rze kochać się leżąc w fut­rze. Miłość nasza wie­czna będzie bajeczna. -ZłoteMyśliLeonka


ty byłaś-wczo­raj-ja będę-jut­ro-my-będziemy-po­jut­rze-kochać ę-żąc-w fut­rze-miłość nasza-wie­czna-będzie-bajeczna
By­le Do jut­ra Cytaty: Każde­go dnia mówię so­bie : 


każde­go-dnia-mówię-so­bie-  jut­ro-o to­bie-za­pomnę-  i tak-mi­ja-ko­lej­ny-miesiąc-a ja zaw­sze-mówię-od jut­ra
By­le Do jut­ra Cytaty: Po 12 godzi­nach nauki, znów czuję się nor­malnie. Czuję, że jut­ro przed egza­minem będzie jak zwyk­le, po egza­minie nor­malnie. A po jut­rze jak zaw­sze niez­wykle (czy­taj nienormalnie). -MarcoPolo


By­le Do jut­ra Cytaty: Jeżeli tyl­ko poz­wo­limy urzędni­kom da­wać dziec­ku mle­ko do szkoły, to jut­ro będą da­wać bułki z szynką, a po­jut­rze da­wać sa­mocho­dy do użyt­ku służbo­wego. Żaden urzędnik nie może mieć pra­wa in­ge­ren­cji w ry­nek, bo jeżeli tyl­ko raz da­my mały pa­lec, to na­tychmiast rząd połknie wszystko. -Janusz Korwin-Mikke


By­le Do jut­ra Cytaty: Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze.. -cala_ja


By­le Do jut­ra Cytaty: Nie py­taj o to, co jut­ro przyniesie. -Horacy


nie-py­taj-o to-co jut­ro-przyniesie
By­le Do jut­ra Cytaty: Dziś pod wo­zem, jut­ro na wozie. -Samuel Adalberg


By­le Do jut­ra Cytaty: Człowiek dziś jest, jut­ro go nie ma. -Talmud


człowiek-dziś-jest-jut­ro-go nie 
By­le Do jut­ra Cytaty: Wid­mo jut­rzej­sze­go dnia. -kitsh


wid­mo-jut­rzej­sze­go-dnia
By­le Do jut­ra Cytaty: Dzi­siaj to jest te­raz, a jut­ro to nigdy. -Toni Morrison


dzi­siaj-to jest te­raz-a jut­ro-to nigdy
By­le Do jut­ra Cytaty: Gdy jut­ra nie było, miałabym dziś. -LiaMort


gdy-jut­ra-nie było-miałabym-dziś
By­le Do jut­ra Cytaty: Nie odkładaj na jut­ro te­go, co trze­ba zniszczyć dziś. -Harlan Coben


nie-odkładaj-na jut­ro-te­go-co trze­ba-zniszczyć-dziś
By­le Do jut­ra Cytaty: 'Jut­ro' to już ko­lej­na życiowa za­gad­ka człowieka. -Chemicals


'jut­ro'-to już-ko­lej­na-życiowa-za­gad­ka-człowieka