By­lebyś Jej O tym Cytaty

Go to Gemtracks Beats
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Ko­bieta poz­wo­li ze sobą zro­bić, co zechcesz, by­lebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
ko­bieta-poz­wo­li-ze sobą-zro­bić-co zechcesz-by­lebyś-jej-o tym-nie mówił
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Myśli na podniebieniu Niebiańskie uciechy Ski­nienie jej, rozedrganie Nie widzę w tym kłopotu Nie mam dylematów Choć widzę w tym pe­wien szkopuł Jej status  -Smoky Blue
myśli-na podniebieniu-niebiańskie-uciechy-ski­nienie-jej-rozedrganie-nie-widzę-w tym-kłopotu-nie-mam-dylematów-choć-widzę-w tym-pe­wien
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce. -Emet
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Każda epoka jest bezpośrednia wobec Boga i jej wartość polega nie na tym, co z niej wyrasta, lecz na jej własnej egzystencji, na jej własnej jaźni. -Leopold Ranke
każda-epoka-jest-bezpośrednia-wobec-boga-i-jej-wartość-polega-nie-na-tym-co-z-niej-wyrasta-lecz-na-jej-własnej-egzystencji-na-jej-własnej-jaź
By­lebyś Jej O tym Cytaty:
 ''przy­jaźń-poz­naję-po tym-że nic-nie może-jej-za­wieść-a praw­dziwą-miłość-po tym-że nic-nie może-jej-zniszczyć''
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc całą roz­ległą stroną swe­go ducha żyję życiem Pol­ski, Jej uczu­ciami i myśla­mi, Jej pot­rze­bami, dążeniami i as­pi­rac­ja­mi. Im więcej nim jes­tem tym mniej z jej życia jest mi ob­ce i tym sil­niej chcę, żeby to, co w mym prze­kona­niu uważam za naj­wyższy wy­raz życia stało się włas­nością całego narodu. -Roman Dmowski
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Przyjaźń poznają po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. -Antoine De Saint - Exupery
przyjaźń-poznają-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zawieść-a-prawdziwą-miłość-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zniszczyć
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. -Antoine de Saint-Exupéry
przyjaźń-poznaję-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zawieść-a-prawdziwą-miłość-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zniszczyć
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. -Edward Stachura
kto-ją ob­darzył-taką-de­likat­nośą-mu­-jej-być-bar­dzo-nielek­ko-w życiu-tym-w świecie-tym
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein
im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Była sobie krynolina wcale miłym urządzeniem. A przy tym, nadając kobiecie pozór niezdobytej fortecy - tym bardziej upragnionym czyniła jej zdobycie. -Felicja Stendingowa
była-sobie-krynolina-wcale-miłym-urządzeniem-a-przy-tym-nadając-kobiecie-pozór-niezdobytej-fortecy-tym-bardziej-upragnionym-czyniła-jej
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Czym jest człowiek w tym życiu? - Widzem przybywającym na sztukę w środku sceny, który doświadczywszy rozmaitych wzruszeń, odchodzi nie doczekawszy się jej końca ani pojąv jej zawiązania. -Stefan Witwicki
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer
im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Im mniej rozkochasz się w kobiecie, Tym łatwiej będziesz się podobał, Tym pewniej sidło ją oplecie, Któreś na zgubę jej zgotował. -Aleksander Puszkin
im-mniej-rozkochasz-ę-w-kobiecie-tym-łatwiej-będziesz-ę-podobał-tym-pewniej-sidło-ją-oplecie-któreś-na-zgubę-jej-zgotował
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Dusza nie jest taką, jaką jest czyn jej, ale jakim jest jej marzenie. W czynach do zła skłania nas pragnienie szczęścia. Czyn jest wypadkową woli duszy i woli rzeczy. W czynie dusza nie jest zupełnie wolną, ale w marzeniu nic jej nie przeszkadza objawić się tym, czym jest. Żaden bolesny konflikt nie wynaturza jej wrodzonej formy, nie krępuje natchnionego gestu. -Maria Grossek - Korycka
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Czym jest człowiek w tym życiu? – Widzem przy­bywającym na sztukę w środ­ku sce­ny, który doświad­czyw­szy roz­maitych wzruszeń, od­chodzi nie docze­kaw­szy się jej końca ani pojąwszy jej zawiązania. -Stefan Witwicki
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej. -Kornel Makuszyński
przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Nauka jest jak niez­mier­ne morze... Im więcej jej pi­jesz, tym bar­dziej jes­teś sprag­niony. Kiedyś poz­nasz, ja­ka to jest roz­kosz... Ucz się, co tyl­ko jest sił w to­bie, żeby jej zakosztować!  -Stefan Żeromski
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Mo­ja zna­joma jest kuchar­ka i po­wiada, ze z jej doświad­cze­nia wy­nika, iż 
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy. -Michał Choromański
im-większa-jest-miłość-tym-banalniejsze-są-jej-przejawy
By­lebyś Jej O tym Cytaty:
ja-ja też-szu­kałam-szu­kałam cze­goś-real­ne­go-w tym-świecie-i dla-mnie-dla mnie-tym-czymś-było-ciepło-two­jej-dłoni
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z braku jej ziszczenia. -Pliniusz Młodszy
im-bliżej-nadziei-tym-większy-niepokój-z-braku-jej-ziszczenia
By­lebyś Jej O tym Cytaty: - widzisz jej łzy? - nie... - i właśnie, na tym po­lega obojętność... -Autor nieznany
 widzisz-jej-łzy-nie-i właśnie-na tym-po­lega-obojętność
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z bra­ku jej ziszczenia. -Pliniusz Młodszy
im bliżej-nadziei-tym-większy-niepokój-z bra­ku-jej-ziszczenia
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Miłość ma w sobie coś głęboko zwierzęcego i w tym tkwi jej piękno. -Pierre Burney
miłość-w-sobie-coś-głęboko-zwierzęcego-i-w-tym-tkwi-jej-piękno
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Im wyższa war­tość, tym większa swo­boda jej uznania. -Józef Stanisław Tischner
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jest jej urok i piękno. -Andrzej Sapkowski
miłość-kpi-sobie-z-rozsądku-i-w-tym-jest-jej-urok-i-piękno
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Kobieta pozwoli ze sobą zrobić, co zechcesz, bylebyś jej o tym nie mówił. -Stefan Żeromski
kobieta-pozwoli-ze-sobą-zrobić-co-zechcesz-bylebyś-jej-o-tym-nie-mówił
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Miłość potęgu­je wi­tal­ność, na tym po­lega jej praw­dzi­wa wartość. -Paul Ambroise Valéry
miłość-potęgu­-wi­tal­ność-na tym-po­lega-jej-praw­dzi­wa-wartość
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Kobieta jest tym droższa, im bardziej powabne są jej wtórne cechy płciowe. -Esther Vilar
kobieta-jest-tym-droższa-im-bardziej-powabne-są-jej-wtórne-cechy-płciowe
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Sa­mot­ność ma smak ka­wy i pa­piero­sa w pus­tym mieszkaniu, Pachnie zwiet­rzałym za­pachem dru­giej oso­by w pus­tym łózku, Słychać ją echem od­bi­jającym się od ścian ty­kające­go zegara, Czu­jesz jej od­dech na kar­ku gdy płaczesz i je­dynym towarzystwem, Jes­teś Ty, po­zos­ta­wiony sam sobie. -Angel Des Penseurs
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Siar­czys­tym policzkiem Raz na zaw­sze Wy­bił jej siebie z głowy  -jatoja
siar­czys­tym-policzkiem-raz-na zaw­sze-wy­bił-jej-siebie-z głowy 
By­lebyś Jej O tym Cytaty: Z wszys­tkiego, czym ko­bieta ob­darza, tęskno­ta jest je­dynym czys­tym jej darem. -Wacław Berent
z wszys­tkiego-czym-ko­bieta-ob­darza-tęskno­-jest ­dynym-czys­tym-jej-darem