By­wa Tak Cytaty

Go to Gemtracks Beats
By­wa Tak Cytaty: Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił. -Nicole
tak-ją kochał-tak-na ą-pat­rzył-tak-do niej-mówił-tak-ją do­tykał-tak-kłamał-i zostawił
By­wa Tak Cytaty: Mo­ja śmierć jest wy­bawieniem z ziem­skiego życia, o tak. Każdy sens by­cia z Tobą spra­wia, że jes­tem cała, o tak. Bo bez Cb się żyć nie da, o tak, o tak. In­spi­rac­ja: Phil Col­lins © by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
By­wa Tak Cytaty: Nigdy w dziejach wojen tak liczni nie zawdzięczali tak wiele tak nielicznym. -Winston Churchill
nigdy-w-dziejach-wojen-tak-liczni-nie-zawdzięczali-tak-wiele-tak-nielicznym
By­wa Tak Cytaty: - Co z te­go, że na­pisał, że będzie pa­miętał. Tak się tyl­ko mówi. I tak zapomni. - To Ty zrób tak, żeby pamiętał. -agusia96
 co z te­go-że na­pisał-że będzie-pa­mięł-tak ę-tyl­ko-mówi-i tak-zapomni-to ty zrób-tak-żeby-pamięł
By­wa Tak Cytaty: Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. -Janusz Leon Wiśniewski
nie-może-być-dla-ko­biet-większej-udręki-ż-mężczyz­na-który-jest tak-dob­ry-tak-wier­ny-tak-kochający-tak-niepow­tarzal­ny-i który
By­wa Tak Cytaty: Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń. -Epikur
ze-wszystkich-dróg-prowadzących-do-osiągnięcia-szczęścia-w-życiu-żadna-nie-jest-tak-skuteczna-tak-owocna-i-tak-słodka-jak-przyjaźń
By­wa Tak Cytaty: Jest tak wiele miłości, tak różnych, tak pomieszanych z nienawiścią, niechęcią, obowiązkiem, pogardą, że samo słowo miłość niewiele dziś znaczy. -Anna Kamieńska
jest-tak-wiele-miłoś-tak-różnych-tak-pomieszanych-z-nienawiśą-niechęą-obowiązkiem-pogardą-że-samo-słowo-miłość-niewiele-dziś-znaczy
By­wa Tak Cytaty: Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka. -Jonathan Swift
niepodobieństwem-jest-by-coś-tak-naturalnego-tak-koniecznego-i-tak-powszechnego-jak-śmierć-miało-być-zamierzone-przez-opatrzność-jako-zło-dla
By­wa Tak Cytaty: Nie myślałem i nie śniłem w mym życiu, że spot­kam w tak czys­tej for­mie tak gwałtowną żądzę i tak gorące i tęskne pożądanie. -Johann Wolfgang Goethe
nie-myśłem-i nie śłem-w mym-życiu-że spot­kam-w tak-czys­tej-for­mie-tak-gwałtowną-żądzę-i tak-gorą-i tęskne-pożądanie
By­wa Tak Cytaty: żeby tak w oczy pat­rzeć: kto to widział? żeby pod deszczem ta­ki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręku trzy­mać: kto to słyszał? a prze­cież jut­ro tu­taj się spot­ka­my znów - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, no, na­wet jeśli trochę pa­da, to niech pa­da - i tak się trud­no rozstać, i tak się trud­no rozstać, nas chy­ba tu­taj zacza­rować mu­siał deszcz. -Konstanty Ildefons Gałczyński
By­wa Tak Cytaty: Moim wkładem w bu­dowa­nie świata jest umiejętność ry­sowa­nia. Będę ry­sować tak dużo, dla tak wielu ludzi oraz tak długo jak będę mógł. -Keith Haring
moim-wkładem-w bu­dowa­nie-świata-jest umiejętność-ry­sowa­nia-będę ry­sować-tak-żo-dla-tak-wielu-ludzi-oraz-tak-długo-jak będę
By­wa Tak Cytaty: Myślę o To­bie w ko­lorach, które nie is­tnieją... Myślę o Nas słowa­mi Ra­dości pi­sany­mi Nadzieją... Niep­rze­jed­na­ne jest ser­ce co tak moc­no kocha, upar­te w Miłości... mo­je bi­je moc­no w Twoich ciepłych dłoniach... siedząc nap­rze­ciw Wo­jow­ni­ka Wil­czy­ca z zaufa­niem Mu się od­da­je- dwie Siły przy sobie, tak wo­bec siebie ot­warte, tak kochające, tak pochłonięte uczu­ciem i w nim tak roz­kosznie bezradne... -Uśmiechnięta Anielica
By­wa Tak Cytaty: spójrz na mo­je włosy bez­bar­wne potargane tak samotne spójrz na mo­je oczy bez­nadziej­nie zielone tak samotne spójrz na mo­je ręce bez­silne obumarłe tak samotne spójrz na moją duszę bez­na­miętna bezbronna tak samo samotna ta­ka sama  -dooorotis
By­wa Tak Cytaty: Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak. -Jostein Gaarder
gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy
By­wa Tak Cytaty: Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania
By­wa Tak Cytaty: Chciał/a bym tak bar­dzo podejść te­raz do Ciebie i tak moc­no Cię przytulić.. A za pew­ne tak bar­dzo jak ja chcę ty nie chcesz... -po­myśle­li obo­je mi­jając się przypadkowo na chodziku. Anioły włas­nych marzeń. -Nikaaaa
By­wa Tak Cytaty: W miłości cnotliwa kobieta mówi nie; namiętna tak; dziwaczna tak i nie; kokietka ani tak, ani nie. -Charles de Bernard
w-miłoś-cnotliwa-kobieta-mówi-nie-namiętna-tak-dziwaczna-tak-i-nie-kokietka-ani-tak-ani-nie
By­wa Tak Cytaty: a na­wet pleców tak pięknie w łuk wygiętych nie widziałam, nie kochałam na­wet o tak pięknych wargach nie myślałam na­wet o tak cu­dow­nym mężczyźnie nie marzyłam, nie śniłam ale o to wszystko Bo­gu wymodliłam  -Angel Des Penseurs
By­wa Tak Cytaty: Tak chcę, tak rozkazuję, niech moja wola posłuży za rację. -Gimer Juwenal
tak-chcę-tak-rozkazuję-niech-moja-wola-posłuży-za-rację
By­wa Tak Cytaty: Uprzejmość tak mało kosztuje, a tak wiele można za nią kupić. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
By­wa Tak Cytaty: Nic nie jest tak miękkie i tak twarde jak serce. -Georg Christoph Lichtenberg
By­wa Tak Cytaty: Mam 2 dłonie, 10 palców. To i tak za mało, by do­tykać się tak jak Ty to robisz.. -Riot
mam-2 dłonie-10 palców-to i tak-za ło-by do­tykać ę-tak-jak ty to robisz
By­wa Tak Cytaty: Tak, to praw­da. Pra­wie tak jak wszys­cy mam ob­ja­wy nie inteligencji. -AnDree
tak-to praw­da-pra­wie tak-jak wszys­cy-mam-ob­ja­wy-nie inteligencji
By­wa Tak Cytaty: To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. -Bertrand Russell
to smut­ne-że głup­cy-są tak-pew­-siebie-a ludzie-mądrzy-tak-peł-wątpliwoś
By­wa Tak Cytaty: Ludzie nigdy nie są tak dobrzy ani tak źli jak ich opinie. -Anonim
ludzie-nigdy-nie-są-tak-dobrzy-ani-tak-źli-jak-ich-opinie
By­wa Tak Cytaty: Są radości tak zupełne, tak doskonałe, że nie powinno się żyć dłużej niż one. -Isadora Duncan
są-radoś-tak-zupełne-tak-doskonałe-że-nie-powinno-ę-żyć-dłużej-ż-one
By­wa Tak Cytaty: Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką jak zdrada kraju i tak samo nikczemną. -Jack London
próżniactwo-jest-zbrodnią-tak-wielką-jak-zdrada-kraju-i-tak-samo-nikczemną
By­wa Tak Cytaty: Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną. -Jack London
próżniactwo-jest-zbrodnią-tak-wielką-jak-zdrada-kraju-i-tak-samo-nikczemną
By­wa Tak Cytaty: Tak krótka jest miłość, a tak długie zapominanie. -Pablo Neruda
tak-krótka-jest-miłość-a-tak-długie-zapominanie
By­wa Tak Cytaty: Tak często ko­bieta mówi
tak-często-ko­bieta-mówi-nie-a myśli-tak
By­wa Tak Cytaty: Ko­bieta mu­si być dwa ra­zy tak spraw­na jak mężczyz­na, żeby zajść w połowie tak daleko. -Francis Hurst
ko­bieta-mu­-być-dwa-ra­zy-tak-spraw­na-jak mężczyz­na-żeby-zajść-w połowie-tak-daleko
By­wa Tak Cytaty: Nie mów:
nie-mów-inni-tak-robią-lecz-pomyśl-czy-przystoi-aby-tak-robili
By­wa Tak Cytaty: Za­kocha­ni są ra­zem tak szczęśliwi Miło tak na nich po­pat­rzeć i się uśmie­chnąć :)  -stokrotka123
za­kocha­-są ra­zem-tak-szczęśliwi-miło-tak-na nich-po­pat­rzeć-i ę-uśmie­chnąć- 
By­wa Tak Cytaty: Kobiety tak lubią szale, tak się szalami szeroko obwijają, iż wkrótce całkiem oszaleją. -Alojzy Żółkowski
kobiety-tak-lubią-szale-tak-ę-szalami-szeroko-obwijają-iż-wkrótce-całkiem-oszaleją
By­wa Tak Cytaty: Nie mów:
nie-mów-in­-tak-ro­bią-lecz-po­myśl-czy-przys­toi-aby tak-robili