By­wają Cytaty

By­wają Cytaty: Za­kocha­ni po­pełniają je­den błąd - uza­leżniają się od siebie. I gdy poz­by­wają się swo­jej nieza­leżności wyz­by­wają się te­go co ich w so­bie zauroczyło. -loquentia


za­kocha­-po­pełniają-­den-błąd- uza­żniają ę-od siebie-i gdy-poz­by­wają ę-swo­jej-nieza­żnoś-wyz­by­wają ę-te­go
By­wają Cytaty: Ka­pita­lizm to bar­dzo pros­ta gra: wyg­ry­wają ci, którzy mają ka­pitał, nieza­leżnie od na­rodo­wości, a przeg­ry­wają ci, którzy ka­pitału nie mają, znów: nieza­leżnie od narodowości. -Jan Sowa


By­wają Cytaty: By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko .By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat .Nie możemy ich prze­widzieć .Nie możemy się na nie przy­goto­wać .Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności . -Anna Onichimowska


By­wają Cytaty: Ze­ra by­wają bezwzględne  -Urszula Zybura


By­wają Cytaty: Pew­ni­ki też by­wają dyskusyjne. -Andrzej Stok


pew­­ki-też-by­wają-dyskusyjne
By­wają Cytaty: By­wają le­ki gor­sze od choroby. -Publiusz Syrus


By­wają Cytaty: Eunuchy by­wają dos­ko­nałymi teoretykami. -Leszek Kumor


eunuchy-by­wają-­ko­nałymi-teoretykami
By­wają Cytaty: Ludzie rozsądni nie by­wają bohaterami. -Karol Bunsch


ludzie-rozsądni-nie by­wają-bohaterami
By­wają Cytaty: By­wają wędrow­cy, którzy mylą kwiaty z gwiazdami. -Guillaume Appolinaire


by­wają-wędrow­cy-którzy-mylą-kwiaty-z gwiazdami
By­wają Cytaty: Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi. -Edgar Allan Poe


blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
By­wają Cytaty: No­wi poeci zbyt wiele wo­dy wle­wają do atramentu. -Johann Wolfgang Goethe


no­wi-poeci-zbyt-wiele-wo­dy-wle­wają-do atramentu
By­wają Cytaty: Bra­my mądrości nig­dy nie by­wają zamknięte. -Benjamin Franklin


bra­my-mądroś-nig­dy-nie by­wają-zamknięte
By­wają Cytaty: Nies­te­ty! By­wają ko­biety, w których mat­ka uśmier­ca żonę. -Alfons Daudet


nies­te­ty-by­wają-ko­biety-w których-mat­ka-uśmier­ca-żonę
By­wają Cytaty: Męczen­ni­cy re­ligii niszczo­nych nie by­wają kanonizowani. -Zbigniew Herbert


męczen­­cy-re­ligii-niszczo­nych-nie by­wają-kanonizowani
By­wają Cytaty: By­wają uśmie­chy gor­sze niż łzy. -Iwan Turgieniew


By­wają Cytaty: Nie całkiem szczerze gry­wają na dwie talie a ta­cy są bliscy. -Smurf007


nie-całkiem-szczerze-gry­wają-na dwie-talie-a-­cy-są bliscy
By­wają Cytaty: niektórzy by­wają tak po­zytyw­ni, jak wy­nik tes­tu na HIV  -Starlight


niektórzy-by­wają-tak-po­zytyw­-jak wy­nik-­-na hiv 
By­wają Cytaty: Do­kumen­ty by­wają niejed­nokrot­nie środ­kiem mistyfikacji. -Edgar Allan Poe


do­kumen­ty-by­wają-niejed­nokrot­nie-środ­kiem-mistyfikacji