Być Tak Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Być Tak Cytaty: Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka. -Jonathan Swift
niepodobieństwem-jest-by-coś-tak-naturalnego-tak-koniecznego-i-tak-powszechnego-jak-śmierć-miało-być-zamierzone-przez-opatrzność-jako-zło-dla
Być Tak Cytaty: Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad
chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Być Tak Cytaty: Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. -Janusz Leon Wiśniewski
nie-może-być-dla-ko­biet-większej-udręki-ż-mężczyz­na-który-jest tak-dob­ry-tak-wier­ny-tak-kochający-tak-niepow­tarzal­ny-i który
Być Tak Cytaty: Ko­bieta mu­si być dwa ra­zy tak spraw­na jak mężczyz­na, żeby zajść w połowie tak daleko. -Francis Hurst
ko­bieta-mu­-być-dwa-ra­zy-tak-spraw­na-jak mężczyz­na-żeby-zajść-w połowie-tak-daleko
Być Tak Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron
Być Tak Cytaty: Być al­bo nie być? Wy­bierz życie z dwoj­ga złego, Śmierć i tak Cię do­pad­nie, Kolego!  -Andrea
być-al­bo-nie być-wy­bierz-życie-z dwoj­ga-złego-Śmierć-i tak-cię-do­pad­nie-kolego 
Być Tak Cytaty: Ludzie są tak nieodzownie szaleni, że nie być szalonym znaczyłoby być szalonym innym rodzajem szaleństwa. -Blaise Pascal
ludzie-są-tak-nieodzownie-szaleni-że-nie-być-szalonym-znaczyłoby-być-szalonym-innym-rodzajem-szaleństwa
Być Tak Cytaty: My, re­pub­li­kanie, nie wie­rzy­my w to, że życie jest tak dro­gie, a pokój tak słod­ki, iż mogą być ku­pione za cenę łańcuchów niewoli. -Ronald Reagan
my-re­pub­li­kanie-nie wie­rzy­my-w to-że życie-jest tak-dro­gie-a pokój-tak-słod­ki-iż mogą-być-ku­pione-za cenę-łańcuchów
Być Tak Cytaty: '' Ale po­wiedz, co ona zro­biła, iż ta­ki los ją spot­kał ? ''  - Może tak mu­siało być. Kiedyś wszys­cy się do­wiemy, dlacze­go Bóg tak postanowił. -AnDree
'' ale-po­wiedz-co ona-zro­biła-iż ­ki-los-ją spot­kał- '' -może-tak-mu­siało-być-kiedyś wszys­cy ę-do­wiemy-dlacze­go
Być Tak Cytaty: gdy­by tak stać się od zaraz bezdzwięcznie je­dynie nie śle­pym spojrzeniem przemówić pul­sując w skroniach zna­leźć zrozumienie głębią być tak bez przyczyny   -Papużka
gdy­by-tak-stać-ę-od-zaraz-bezdzwięcznie-­dynie-nie ś­pym-spojrzeniem-przemówić-pul­sując-w skroniach-zna­źć-zrozumienie-głębią
Być Tak Cytaty:
Być Tak Cytaty: Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia. -Małgorzata Stolarska
dzień-który-przy­nosi-no­we-życie-może-być-niez­wykły-tak-jak niez­wykłe-może-być-życie-które-przychodzi-każde­go-dnia
Być Tak Cytaty: Życie praw­do­podob­nie nie ma żad­ne­go sen­su. Być może jed­nak znaj­dziesz coś in­te­resujące­go póki żyjesz. Tak jak ty zna­lazłeś ten kwiat. Tak ja zna­lazłem ciebie. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto
Być Tak Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G
Być Tak Cytaty: - Czy skrzy­pek jest w sta­nie grać na jed­nej strunie? - Sądzę, że tak... - Ale je­go mu­zyka będzie niepełna. Tak sa­mo jest z człowiekiem, aby mógł być szczęśli­wy pot­rze­buje wszys­tkich ka­wałków szczęścia od her­ba­ty po miłość. -zielarka1
Być Tak Cytaty: Tak ją kochał, tak na nią pat­rzył, tak do niej mówił, tak ją do­tykał, tak kłamał i zostawił. -Nicole
tak-ją kochał-tak-na ą-pat­rzył-tak-do niej-mówił-tak-ją do­tykał-tak-kłamał-i zostawił
Być Tak Cytaty: We­na stracona A miało być tak pięknie Niedopisane ~A.M.K. -Lola_♡
we­na-stracona-a-miało-być-tak-pięknie-niedopisane-~amk
Być Tak Cytaty: Tak nap­rawdę to nie jest Mo­ja wi­na, tyl­ko Twoja. Nie pla­no­wałam roz­kochać Cię w So­bie, tak po pros­tu wyszło, czy przep­raszam? To w su­mie Two­ja spra­wa,każdy po­winien być od­po­wie­dzial­ny za swo­je uczu­cia,nie również za in­nych,bo tak nap­rawdę nie wiemy,kiedy wy­wołuje­my je w in­nych,dlacze­go i w ja­ki sposób! Bar­tlo­miej Van Kalisz  -Van Kalisz
Być Tak Cytaty: Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak postanawiają być. -Abraham Lincoln
ludzie-są-dokładnie-tak-szczęśliwi-jak-postanawiają-być
Być Tak Cytaty: Są urzeczenia tak potężne, że mogą być tylko cnotami. -Charles Baudelaire
są-urzeczenia-tak-potężne-że-mogą-być-tylko-cnotami
Być Tak Cytaty: Trzeba być tak szybkim, jak nadchodząca chwila. -Edward Stachura
trzeba-być-tak-szybkim-jak-nadchodząca-chwila
Być Tak Cytaty: Być satelitą krążącą wokół słońca tak bezszelestnie... -Chemik -a
być-satelitą-krążącą-wokół-słońca-tak-bezszelestnie
Być Tak Cytaty: Tak więc żyję bez tłuszczów, bez mięsa czy ryb, ale czy­niąc tak czuję się całkiem nieźle. Zaw­sze wy­dawało mi się, że człowiek nie na­rodził się, aby być drapieżnikiem. -Albert Einstein
Być Tak Cytaty: Są urzecze­nia tak potężne, że mogą być tyl­ko cnotami. -Charles Baudelaire
są urzecze­nia-tak-potężne-że mogą-być-tyl­ko-cnotami
Być Tak Cytaty: Tak wiele jest pus­tych słów. Obiecu­jemy, Przy­sięga­my.... , a po­tem nie dot­rzy­muje­my słowa. Jeżeli tak ma być to nie składaj­my obiet­nic! Nie wy­powiadaj­my lek­ko­myślnie zbyt wiel­kich słów. Bo te nies­pełnione BOLĄ. -stokrotka123
Być Tak Cytaty: Każdy z nas szu­ka dro­gi, którą chce podążać i być po pros­tu szczęśli­wym. Tak nap­rawdę życie to la­birynt. Szu­kamy szlaków i właści­wego wyjścia, ale tak nap­rawdę wca­le go nie ma. Bo każde z nich pro­wadzi do śmierci... -Ewelinka
Być Tak Cytaty: Awa­ria w e l e k t r o w n i może być tak po­ważna, że zgasną na­wet świece... -nicola-57
awa­ria-w e l e k t r o w n i może-być-tak-po­ważna-że zgasną-na­wet-świece
Być Tak Cytaty: Tak łatwo kogoś kochać. Tylko być kochanym jest trudniej. -Irving Stone
tak-łatwo-kogoś-kochać-tylko-być-kochanym-jest-trudniej
Być Tak Cytaty: Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element. -Janusz Leon Wiśniewski
Być Tak Cytaty: Kobietę należy tak kształcić, aby każda mogła być i kucharką, i księżną. -Narcyza Żmichowska
kobietę-należy-tak-kształć-aby-każda-mogła-być-i-kucharką-i-księżną
Być Tak Cytaty: Ludzie tak bar­dzo chcieli być do przo­du, że im z tyłu zabrakło... ogonów. -Kapitan
ludzie-tak-bar­dzo-chcieli-być-do przo­-że im z tyłu-zabrakło-ogonów
Być Tak Cytaty: To nie przy­padek, tak miało być pocze­kaj­my na wy­nik końcowy  -samothnick
to nie przy­padek-tak-miało-być-pocze­kaj­my-na-wy­nik-końcowy 
Być Tak Cytaty: Zaw­sze war­to być człowiekiem, choć tak łat­wo zejść na psy. -Ryszard Riedel
zaw­sze-war­to-być-człowiekiem-choć-tak-łat­wo-zejść-na psy
Być Tak Cytaty: Jeśli chcesz być w życiu wol­ny nie pędź w nim tak szybko. -aforystokrata
jeśli-chcesz-być-w życiu-wol­ny-nie pędź-w nim-tak-szybko
Być Tak Cytaty: Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dłży, pamiętaj o tym. -Anonim
gdzieś-muszą-być-granice-czas-i-tak-każdemu-dłży-pamiętaj-o-tym