Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty

Go to Gemtracks
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Przy­padek jest spo­sobem, ja­kim Bóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości. -Michal Viewegh
przy­padek-jest spo­sobem-ja­kim-bóg-ano­nimo­wo-do­konu­-swych-niewy­baczal­nych-złośliwoś
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Człowiek czy­nu nie może być poz­ba­wiony dużej do­zy egoiz­mu, pychy, oziębłości i chytrości. -Charles de Gaulle
człowiek-czy­nu-nie może-być-poz­ba­wiony-żej-do­zy-egoiz­mu-pychy-oziębłoś-i chytroś
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: chciałabym być to­nem wy­bija­nym szep­tem de­likat­nym lecz słyszanym pro­mieniem światła liżącym twarze śla­dami stóp na ciepłym bulwarze mok­rym po­ran­kiem budzącym ptaki wiat­rem który prze­ciera swe szlaki szu­mem biegnącym po blis­kiej łące ga­sić za­palać codzien­nie słońce... A gdy mnie zab­raknie tak naprawdę... ...chciałabym zais­tnieć w tobie. -Papużka
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: A czym jest pus­ty­nia dla ko­goś kto nig­dy nie zas­ma­kował choć krzty wo­dy, niczym in­nym jak do­mem być nie może, choć na­wet na pus­ty­ni po­jawia się cza­sem wo­da, ja­ko znak, zmiany treści w życiu własnym. -Gorsze dziecko
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: [Poez­ja] po­win­na być nieuf­nością. Kry­tycyz­mem.De­mas­ka­tor­stwem. Po­win­na być tym wszys­tkim aż do chwi­li, gdy z tej Ziemi znik­nie os­tatnie kłam­stwo, os­tatnia de­mago­gia i os­tatni akt przemocy. -Stanisław Barańczak
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Za­pom­nieliśmy o dzielących mi­lach niewy­powie­dzianych słów. Za­pom­nieliśmy o za­kopa­nych i za­pom­nianych obiet­ni­cach. Nie pa­mięta­my o spędzo­nych cza­sie O do­tyku, który wy­palał na moim ser­cu śla­dy Za­pom­nieliśmy o szep­tach, uśmie­chach i wspólnym spędzo­nym cza­sie. Znikła miłość, która wy­dawała się być wie­czna. Zniknąłeś. I chy­ba zapomniałeś. Al­bo tyl­ko uda­jesz, że za­pom­niałeś tak jak ja. -chrupcia
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Le­piej być niena­widzo­nym za to, czym się jest, niż być kocha­nym za to, czym się nie jest. -André Gide
le­piej-być-niena­widzo­nym-za to-czym ę-jest-ż-być-kocha­nym-za to-czym ę-nie jest
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Pomóż mi zasnąć... Po­całun­kiem zet­rzyj z moich ust resztki niewy­powie­dzianych słów, Za­bierz myśli natłok złow­ro­gich, niepotrzebnych... Otul sil­nym ra­mieniem ciszy i bezpieczeństwa. I obiecaj, że gdy się obudzę, będziesz na­dal przy mnie, Proszę - pomóż mi zasnąć... -Andrea
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Zeb­rał wszys­tkie no­tat­ki, la­ta prze­myśleń, niepew­ności, szczęścia i nadziei, wszys­tko to za­war­te w za­pisa­nych drob­nym maczkiem kartkach. Uniósł je w ra­mionach niczym twarz ukocha­nej ko­biety. Wyszedł z sy­pial­ni, słysząc jak je­go bu­ty skrzy­pią po drew­nianej podłodze, po czym poszedł do drzwi pro­wadzących na strych. Ot­worzył je, za­palił światło, za­ciągnął się dy­mem pa­piero­sa, usiadł na za­kurzo­nym fotelu. To wszys­tko co mam - po­myślał. I to Wszys­tko stracone. -laser show
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec
można-być-za­baw­nym-ale-nie na­ży-być-śmiesznym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach. -Owidiusz
być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną. -Jules Michalet
mężczyz­na-prag­nie-być-sil­nym-ko­bieta-chce-być-kochaną
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo. -Jean-Paul Sartre
trze­ba-mieć-od­wagę-być-­kim-jak każdy-aby nie być-po­dob­nym-do nikogo
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi. -Karel Capek
gdyby-psy-umiały-mówić-być-może-byłoby-nam-ę-tak-trudno-z-nimi-dogadać-jak-z-ludźmi
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Na­leży być sil­nym jak lew, a za­razem szlachet­nym jak kwiat. Pop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios. -Sosai Masutatsu Oyama
na­ży-być-sil­nym-jak lew-a za­razem-szlachet­nym-jak kwiat-pop­rzez tre­ning-można-dot­rzeć-do bram-niebios
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Gdy­by ko­munizm się udał i spełnił wszys­tkie obiet­ni­ce, przes­tałby być ko­muniz­mem i dla­tego nig­dy się nie uda. -Andrzej Bobkowski
gdy­by-ko­munizm ę-udał-i spełł-wszys­tkie-obiet­­-przes­łby-być-ko­muniz­mem-i dla­tego-nig­dy ę-nie uda
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne. -Jan du Plessis
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Człowiek nie może być – jak część składo­wa maszy­ny – uczu­ciowo obojętny; mu­si kochać i niena­widzić, a także być kocha­nym i nienawidzonym. -Antoni Kępiński
człowiek-nie może-być-jak część-składo­wa-maszy­ny-uczu­ciowo-obojętny-mu­-kochać-i niena­widzić-a także-być-kocha­nym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Życie byłoby za nud­ne, gdy­by w nim były sa­me wzlo­ty. Muszą też być upad­ki, cho­ciażby po to, aby człowiek znał wszys­tkiego wartość. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Życie-byłoby-za nud­ne-gdy­by-w nim-były-­me-wzlo­ty-muszą też-być-upad­ki-cho­ciażby-po to-aby człowiek-znał-wszys­tkiego
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Świat waha się między wojną a pokojem i przyszłość zależy, być może, od jakiegoś drobiazgu; zbrodnią byłoby nie próbować wszystkiego, co mogłoby zapewnić spokój. -Simone de Beauvoir
Świat-waha-ę-między-wojną-a-pokojem-i-przyszłość-zależy-być-może-od-jakiegoś-drobiazgu-zbrodnią-byłoby-nie-próbować-wszystkiego-co
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Naj­le­piej byłoby być przez­roczys­tym i pat­rzeć na wszys­tko, nie biorąc w tym udziału.. jak bańka mydlana. -wenaa01
naj­­piej-byłoby-być-przez­roczys­tym-i pat­rzeć-na wszys­tko-nie biorąc-w tym-udziału-jak bańka-mydlana
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin
być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Życie nie może być ckliwe. Nasze życie to szlachetnie, swobodnie rosnące drzewo. Byłoby głupotą wieszać nań choinkowe upiększenia; i bez nich jest piękne. -Wiera Panowa
Życie-nie-może-być-ckliwe-nasze-życie-to-szlachetnie-swobodnie-rosną-drzewo-byłoby-głupotą-wieszać-nań-choinkowe-upiększenia-i-bez-nich
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Każdy naród wal­czący o niepod­ległość ma szan­se. Gdy­byśmy pat­rzy­li na to sto­sun­kiem sił, nie byłoby dziś wol­nej Gruz­ji, nie byłoby też zresztą wol­nej Polski. -Lech Kaczyński
każdy-naród-wal­czący-o niepod­ległość- szan­se-gdy­byśmy pat­rzy­li-na to sto­sun­kiem-ł-nie byłoby-dziś-wol­nej-gruz­ji
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński
mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Z dnia 17 ma­ja nie mów mi o deszczu Z dnia następne­go nie mówmy o powietrzu A z każdym ko­lej­nym co nas do­tyka Co po zachodzie słońca wraz z tym ry­mem częstochow­skim znika Daj­my so­bie od­czuć pot­rzebę nas oboj­ga Da­lej mówmy so­bie prawdę Cho­ciaż by­wa niewygodna  -Mr.Dreamer
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Lu­biła morze je­dynie za je­go burzli­wość, a zieleń tyl­ko wśród ruin. Z każdej rzeczy mu­siała wy­dobyć jakąś korzyść dla siebie i od­rzu­cała ja­ko zbędne to wszys­tko, co w da­nej chwi­li nie mogło być po­kar­mem dla jej serca. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Zy­cie jest da­rem, który trze­ba zwrócić, a z je­go po­siada­nia win­na brać się ra­dość. Jest diabel­nie krótkie, to fakt. Trud­no się po­godzić z tym, że ta ziem­ska pro­ces­ja ku os­ta­tecznej ciem­ności jest podróżą od­bytą, kręgiem zam­kniętym, dziełem sztu­ki wyideali­zowa­nym, me­lodii słod­kim ryt­mem, bitwą wygraną... -Dean Ray Koontz
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Co za męka, być podwład­nym bydlęciu!  -Jan Fedorowicz
co za męka-być-podwład­nym-bydlęciu 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty:
ziemia-jest jak sztuka-zmien­na-i bezlitosna-bez-księżyca-nie byłoby-życia-bez-życia-nie byłoby-nas-bez-nas-nie było-szkód-~ pa­weł
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Zioła w słow­nym og­rodzie zbierałem z za­pachem piżma i la­wen­dy by aro­mat myśli zuchwa­lej zmie­szał się z twym ciałem . i wiem ,  gdy mus­kam us­ta­mi us­ta od­da­je ci ser­ce a kiedy wchodzę w ciebie prze­kazu­je duszę moją jak cy­rog­raf lo­su ;  po­nieważ jes­teś tyg­lem ,  w którym zmysły z na­miętnością się go­tują- bo niewy­myślo­ne słowa ob­ra­zują całe prag­nienie ciebie... http://www.youtube.com/playlist?list=FLOMr6aRhSqC3tS0l0aIzEAg&feature=mh_lolz  -Z. las Hadas
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski
szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: (...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk
­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: kocha­nie ta­kie niewy­mow­ne między nas miłość ma kontakt  -Cykam
kocha­nie-­kie-niewy­mow­ne-między-nas-miłość- kontakt 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą. Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać... A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni. Na szczęście. -Józef Stanisław Tischner
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Trze­ba być za­kocha­nym, żeby uwie­rzyć w anioły. -Jan Twardowski
trze­ba-być-za­kocha­nym-żeby-uwie­rzyć-w anioły
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Jeśli chcesz być kocha­nym, bądź wart miłości. -Owidiusz
jeśli-chcesz-być-kocha­nym-bądź-wart-miłoś
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Kochać i być kocha­nym to czuć słońce z dwóch stron. -św. Bernadetta
kochać-i być-kocha­nym-to czuć-słoń-z dwóch-stron
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: I do­rosłość sta­je się być za­jebiście trud­nym wyczynem... -daniello
i do­rosłość-sta­ ę-być-za­jebiście-trud­nym-wyczynem
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty:
kocham-cię- często-niewy­powie­dziane-ze strachu-przed-od­po­wie­dzią
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Niewy­jaśnione spra­wy rodzą niepewność. Pos­mak goryczy. Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r. -krysta
niewy­jaśnione-spra­wy-rodzą-niepewność-pos­mak-goryczy-krys­ty­na-sz-28082014r
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Pieniądz stał się zbocze­niem wieku,no­woczes­na formą Złego i je­go przek­leństwa. Kiedyś był narzędziem poz­wa­lającym zbu­dować szczęście; dzi­siaj jest już tyl­ko ano­nimową potęgą, dążącą do zastąpienia go. Czy­niąc z pieniądza cel, człowiek stał się je­go niewol­ni­kiem. W świecie oka­leczo­nym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Na­leży być pew­nym przy­naj­mniej swoich wątpliwości. -Henryk Jagodziński
na­ży-być-pew­nym-przy­naj­mniej-swoich-wątpliwoś
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. -Witold Gombrowicz
bez-uczniów-nie-byłoby-szkoły-a-bez-szkoły-nie-byłoby-nauczycieli
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty:
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Trze­ba być na ty­le pew­nym, by stać i wys­tar­czająco wątpiącym, by iść. -Papillondenuit
trze­ba-być-na ty­-pew­nym-by stać-i wys­tar­czająco-wątpiącym-by iść
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Le­piej być słyn­nym pi­jakiem, niż ano­nimo­wym alkoholikiem. -Janusz Leon Wiśniewski
le­piej-być-słyn­nym-pi­jakiem-ż-ano­nimo­wym-alkoholikiem
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Czy myślisz, że mógłbym nie być posłuszny swoim włas­nym prawom?  -Clive Staples Lewis
czy-myślisz-że mógłbym-nie być-posłuszny-swoim-włas­nym-prawom 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Te­mu najłat­wiej być skrom­nym, kto się nie ma czym chwalić. -Władysław Grzeszczyk
te­mu-najłat­wiej-być-skrom­nym-kto ę-nie  czym-chwalić
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Chcesz być pew­nym młodej żony? Pocze­kaj, aż się zestarzeje. -Tadeusz Gicgier
chcesz-być-pew­nym-młodej-żony-pocze­kaj-aż ę-zestarzeje
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Nie można być roz­ważnym i za­kocha­nym w tym sa­mym czasie. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Łat­we a mi­mo to wspa­niałe: być skrom­nym, gdy jest się wielkim. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być sa­mot­nym - naj­gor­sza rzecz ja­ka może spot­kać człowieka. -Who
być-­­nym- naj­gor­sza-rzecz-ja­ka-może-spot­kać-człowieka
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Dziś trze­ba być uczo­nym, jeśli chce się zos­tać zabójcą. -Władimir Nabokow
dziś-trze­ba-być-uczo­nym-śli-chce ę-zos­ć-zabójcą
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Kochać i być kocha­nym to tak, jak­by z obu stron grzało nas słońce. -David Viscott
kochać-i być-kocha­nym-to tak-jak­by-z obu-stron-grzało-nas-słoń
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar
zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być wol­nym to poczuć w so­bie wiatr, które­mu do­tychczas sta­wiało się opór. -Papillondenuit
być-wol­nym-to poczuć-w so­bie-wiatr-które­mu-do­tychczas-sta­wiało ę-opór
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Zez­na­nia których treści znaczą niewiele. Wcis­ka­ne słowa w us­ta jak kro­wie ciele. Za­pisa­ne słowa niewypowiedziane.... ołówkiem zacza­rowa­nym roz­la­ny czer­wo­ny at­ra­ment Ko­loro­we sny, ko­loru groszko­wego ze złudzeń odrapane.... życie oz­naczo­ne być a nie być ni­kim kim­kolwiek bez nu­merów być się może zap­rosze­nie z  Ko­men­dy Po­wiato­wej Po­lic­ji, Po­lic­ja z Mja­jami....13 Pos­te­runek !!!!! 03.02.2016 *** *** *** MP  -Marek1410
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym. -Umberto Eco
w końcu-per­fek­cja-miłoś-nie po­lega-na tym-żeby-być-kocha­nym-lecz-kochającym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Wys­tar­czy urodzić się dziesięć lat wcześniej, by już być kimś in­nym duchowo. -Johann Wolfgang Goethe
wys­tar­czy-urodzić ę-dziesięć-lat-wcześniej-by już-być-kimś-in­nym-duchowo
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Modlę się o miłość. Pot­rze­buję być kocha­nym, aby wreszcie móc kochać. -Michel Quoist
modlę ę-o miłość-pot­rze­buję być-kocha­nym-aby wreszcie-móc-kochać
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Cza­sami ciężko ub­rać Oczywistość. ( z cyk­lu ważne ba­nały, tru­dy codzien­ności i niewy­powie­dziane słowa )  -Papużka
cza­sami-ężko-ub­rać-oczywistość-z cyk­lu-ważne-ba­nały-tru­dy-codzien­noś-i niewy­powie­dziane-słowa- 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął. -Józef Stanisław Tischner
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być od­po­wie­dzial­nym znaczy, mieć od­wagę w wy­rażaniu swoich opi­nii i znać ich konsekwencje. -starry night
być-od­po­wie­dzial­nym-znaczy-mieć-od­wagę-w wy­rażaniu-swoich-opi­nii-i znać-ich-konsekwencje
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer
cier­pienie-jest is­totą-życia-i wo­bec-te­go-nie przychodzi-do nas-z zewnątrz-lecz-­go-niewy­sychają-źródło-tkwi-w każdym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: kłębią się z cicha przepływający­mi impulsami ciągle w so­bie powielane py­tania o jed­nym dźwięku nag­ro­madzo­ne i zatrzymane w bo­jaźni niepew­nej duszy ma­lują dziw­ny grymas ze szklis­tym błyśnięciem gałek nie od­la­tują obojętnie lecz niewy­powie­dzianych nig­dy nie usłyszy jut­ro a one nie poz­nają odpowiedzi jed­nak upar­cie się rozsiadła w pieleszach me­go krużganku niep­roszo­na mat­ka głupich po­lubiła skrom­ne połacie i za­mie­szkała na ja­kiś czas bliżej nieokreślony ciepłym szep­tem raczy że w bi­ciu płoche­go serca us­ta za­mil­kną uczuciem... -Papużka
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Smut­ny ? Bo co ? bra­kuje To­bie siły ? Być jak wielu wokoło pop­rawnie spolegliwym. Prze­jedzo­nym, sumieniem w pot­rzas­ko­wej, ciemnicy. Od­da­nym słusznej sprawie ...gdy krzyk,nie krzyczy. Zla­ny, z jed­ności tłem zniszczo­nej duszy,uśmiechu. Roz­dartych kiedyś szat os­tatniego,pełne­go oddechu. Smu­cisz ? Bo co ? do­padły Cię ,gorzkie żale ? Spójrz na pełne dłonie te­go, co sam wybrałeś. -Vedan
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Na­leży zaw­sze być za­kocha­nym - to powód dla które­go nig­dy nie po­win­no się brać ślubu. -Magdalena Samozwaniec
na­ży-zaw­sze-być-za­kocha­nym- to powód-dla-które­go-nig­dy-nie po­win­no ę-brać-ślubu
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: CIER­PIEĆ-TO UMIERAĆ PO­WOLI I W MĘKACH. MIEĆ NADZIEJĘ-TO MA­LEŃKA IS­KIER­KA KTÓRA POZ­WA­LA BYĆ SIL­NYM I ŻYĆ. -KICIA1
cier­pieĆ-to-umieraĆ-po­woli-i w mĘkach-mieĆ-nadziejĘ-to-ma­leŃka-is­kier­ka-ktÓra-poz­wa­la-byĆ-sil­nym-i ŻyĆ
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Lu­bię być wol­nym duchem. Niektórzy te­go nie lu­bią, ale ja ta­ka już jestem. I li­ke to be a free spi­rit. So­me don’t li­ke that, but that’s the way I am. -Diana Spencer
lu­bię-być-wol­nym-duchem-niektórzy te­go-nie lu­bią-ale-ja ­ka-już-jestem-i-li­ke-to be a free-spi­rit-so­me dont-li­ke-that
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Każda niewy­korzys­ta­na szan­sa, to szuf­ladka doświad­czeń , której nie ot­worzy­liśmy. Naj­częściej ze strachu przed zawartością. -bloodymery
każda-niewy­korzys­­na-szan­-to szuf­ladka-doświad­czeń- której nie ot­worzy­liśmy-naj­częściej-ze strachu-przed-zawartośą
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą. -Fiodor Gladkow
prze­mil­cze­nie-nie jest kłam­stwem-tyl­ko-niewy­powie­dzianą-prawdą
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Głup­cem wol­no być każde­mu, ale pod jed­nym wa­run­kiem: żeby nie da­wał złego przykładu. -Victor Marie Hugo
głup­cem-wol­no-być-każde­mu-ale-pod-jed­nym-wa­run­kiem-żeby-nie da­wał-złego-przykładu
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Tak cho­ler­nie mi za­leży, że cza­sami chcąc być blis­ko Ciebie za­pomi­nam o real­nym świecie... -KsiezycowaNoc
tak-cho­ler­nie-mi za­ży-że cza­sami-chcąc-być-blis­ko-ciebie-za­pomi­nam-o real­nym-świecie
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Ma­tema­tyka jest mo­ral­nie obojętna, również diabeł, jak się do­myśla­my, może być wy­bor­nym matematykiem. -Leszek Kołakowski
ma­tema­tyka-jest mo­ral­nie-obojętna-również-diabeł-jak ę-do­myś­my-może-być-wy­bor­nym-matematykiem
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie  -Niepozorny
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Przy niej miałem siłę by być sil­nym dla niej. -Silvidian
przy-niej-miałem-łę-by być-sil­nym-dla-niej
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być wol­nym... to nic, ale odzys­kać wol­ność - to niebo. -Johann Gottlieb Fichte
być-wol­nym-to nic-ale-odzys­kać-wol­ność- to niebo
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Trze­ba być trochę po­dob­nym, by się ro­zumieć, nieco różnym, by się kochać. -Paul Géraldy
trze­ba-być-trochę-po­dob­nym-by ę-ro­zumieć-nieco-różnym-by ę-kochać
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Być zaz­dros­nym to znaczy: nic nie wie­dzieć, mieć bujną wyob­raźnię i oba­wiać się wszystkiego. -Louise de Vilmorin
być-zaz­dros­nym-to znaczy-nic-nie wie­dzieć-mieć-bujną-wyob­raźę-i oba­wiać ę-wszystkiego
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Pot­ra­fiła być łagod­na, czuła i uległa, prze­konał się, że ta sa­ma ko­bieta pot­ra­fi być dla dwu różnych mężczyzn kimś in­nym. Za­kochała się i jak gdy­by scho­wała pa­zury, a ut­ra­ciw­szy daw­ny swój egoizm była te­raz wzruszająco bez­bron­na, jak wszys­cy, którzy kochają bar­dziej, niż są kochani. -Pierre La Mure
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Bluźnier­czo modlę się, klęcząc przed Tobą, proszę o dar spełnienia. Ob­my­wam ciało po­kutą za uwielbienie. Niewy­baczo­ne mi zos­ta­nie miłowanie... -AMA
bluźnier­czo-modlę-ę-klęcząc-przed-tobą-proszę-o dar-spełnienia-ob­my­wam-ciało-po­kutą-za uwielbienie-niewy­baczo­ne
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Po­całunek jest naj­ważniej­szym po­kar­mem ducha. -fyrfle
po­całunek-jest naj­ważniej­szym-po­kar­mem-ducha
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Je­sień nie jest od­wi­niętym wstecz fil­mem wiosny. -Karol Irzykowski
je­sień-nie jest od­wi­ętym-wstecz-fil­mem-wiosny
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu. -Błyskawica
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Le­piej być po­gar­dzo­nym przez wszys­tkich ludzi niż po­gar­dzić jednym. -Mikhail Naimy
le­piej-być-po­gar­dzo­nym-przez-wszys­tkich-ludzi-ż-po­gar­dzić-jednym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Zacząłem być nap­rawdę dum­nym z fak­tu, że byłem ge­jem, cho­ciaż nim nie byłem. -Kurt Cobain
zacząłem-być-nap­rawdę-dum­nym-z fak­-że byłem-ge­jem-cho­ciaż-nim-nie byłem
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go. -Urszula Zybura
naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: Nie zas­ta­nawiaj się nad prob­le­mem, myśl o rozwiązaniu. -Terry Goodkind
nie-zas­­nawiaj ę-nad-prob­­mem-myśl-o rozwiązaniu
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Być Cytaty: dra­mat is­tnienia - zbun­to­wani frustraci z dyp­lo­mem w ręku  -Maverick123
dra­mat-is­tnienia-zbun­to­wani-frustraci-z-dyp­lo­mem-w ręku