Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty

Go to Gemtracks
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Przy­padek jest spo­sobem, ja­kim Bóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości. -Michal Viewegh
przy­padek-jest spo­sobem-ja­kim-bóg-ano­nimo­wo-do­konu­-swych-niewy­baczal­nych-złośliwoś
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: chciałabym być to­nem wy­bija­nym szep­tem de­likat­nym lecz słyszanym pro­mieniem światła liżącym twarze śla­dami stóp na ciepłym bulwarze mok­rym po­ran­kiem budzącym ptaki wiat­rem który prze­ciera swe szlaki szu­mem biegnącym po blis­kiej łące ga­sić za­palać codzien­nie słońce... A gdy mnie zab­raknie tak naprawdę... ...chciałabym zais­tnieć w tobie. -Papużka
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Pomóż mi zasnąć... Po­całun­kiem zet­rzyj z moich ust resztki niewy­powie­dzianych słów, Za­bierz myśli natłok złow­ro­gich, niepotrzebnych... Otul sil­nym ra­mieniem ciszy i bezpieczeństwa. I obiecaj, że gdy się obudzę, będziesz na­dal przy mnie, Proszę - pomóż mi zasnąć... -Andrea
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Zeb­rał wszys­tkie no­tat­ki, la­ta prze­myśleń, niepew­ności, szczęścia i nadziei, wszys­tko to za­war­te w za­pisa­nych drob­nym maczkiem kartkach. Uniósł je w ra­mionach niczym twarz ukocha­nej ko­biety. Wyszedł z sy­pial­ni, słysząc jak je­go bu­ty skrzy­pią po drew­nianej podłodze, po czym poszedł do drzwi pro­wadzących na strych. Ot­worzył je, za­palił światło, za­ciągnął się dy­mem pa­piero­sa, usiadł na za­kurzo­nym fotelu. To wszys­tko co mam - po­myślał. I to Wszys­tko stracone. -laser show
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Człowiek czy­nu nie może być poz­ba­wiony dużej do­zy egoiz­mu, pychy, oziębłości i chytrości. -Charles de Gaulle
człowiek-czy­nu-nie może-być-poz­ba­wiony-żej-do­zy-egoiz­mu-pychy-oziębłoś-i chytroś
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne. -Jan du Plessis
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: A czym jest pus­ty­nia dla ko­goś kto nig­dy nie zas­ma­kował choć krzty wo­dy, niczym in­nym jak do­mem być nie może, choć na­wet na pus­ty­ni po­jawia się cza­sem wo­da, ja­ko znak, zmiany treści w życiu własnym. -Gorsze dziecko
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Każdy naród wal­czący o niepod­ległość ma szan­se. Gdy­byśmy pat­rzy­li na to sto­sun­kiem sił, nie byłoby dziś wol­nej Gruz­ji, nie byłoby też zresztą wol­nej Polski. -Lech Kaczyński
każdy-naród-wal­czący-o niepod­ległość- szan­se-gdy­byśmy pat­rzy­li-na to sto­sun­kiem-ł-nie byłoby-dziś-wol­nej-gruz­ji
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński
mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Z dnia 17 ma­ja nie mów mi o deszczu Z dnia następne­go nie mówmy o powietrzu A z każdym ko­lej­nym co nas do­tyka Co po zachodzie słońca wraz z tym ry­mem częstochow­skim znika Daj­my so­bie od­czuć pot­rzebę nas oboj­ga Da­lej mówmy so­bie prawdę Cho­ciaż by­wa niewygodna  -Mr.Dreamer
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Zy­cie jest da­rem, który trze­ba zwrócić, a z je­go po­siada­nia win­na brać się ra­dość. Jest diabel­nie krótkie, to fakt. Trud­no się po­godzić z tym, że ta ziem­ska pro­ces­ja ku os­ta­tecznej ciem­ności jest podróżą od­bytą, kręgiem zam­kniętym, dziełem sztu­ki wyideali­zowa­nym, me­lodii słod­kim ryt­mem, bitwą wygraną... -Dean Ray Koontz
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty:
ziemia-jest jak sztuka-zmien­na-i bezlitosna-bez-księżyca-nie byłoby-życia-bez-życia-nie byłoby-nas-bez-nas-nie było-szkód-~ pa­weł
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Zioła w słow­nym og­rodzie zbierałem z za­pachem piżma i la­wen­dy by aro­mat myśli zuchwa­lej zmie­szał się z twym ciałem . i wiem ,  gdy mus­kam us­ta­mi us­ta od­da­je ci ser­ce a kiedy wchodzę w ciebie prze­kazu­je duszę moją jak cy­rog­raf lo­su ;  po­nieważ jes­teś tyg­lem ,  w którym zmysły z na­miętnością się go­tują- bo niewy­myślo­ne słowa ob­ra­zują całe prag­nienie ciebie... http://www.youtube.com/playlist?list=FLOMr6aRhSqC3tS0l0aIzEAg&feature=mh_lolz  -Z. las Hadas
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski
szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: kocha­nie ta­kie niewy­mow­ne między nas miłość ma kontakt  -Cykam
kocha­nie-­kie-niewy­mow­ne-między-nas-miłość- kontakt 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Za­pom­nieliśmy o dzielących mi­lach niewy­powie­dzianych słów. Za­pom­nieliśmy o za­kopa­nych i za­pom­nianych obiet­ni­cach. Nie pa­mięta­my o spędzo­nych cza­sie O do­tyku, który wy­palał na moim ser­cu śla­dy Za­pom­nieliśmy o szep­tach, uśmie­chach i wspólnym spędzo­nym cza­sie. Znikła miłość, która wy­dawała się być wie­czna. Zniknąłeś. I chy­ba zapomniałeś. Al­bo tyl­ko uda­jesz, że za­pom­niałeś tak jak ja. -chrupcia
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Niewy­jaśnione spra­wy rodzą niepewność. Pos­mak goryczy. Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r. -krysta
niewy­jaśnione-spra­wy-rodzą-niepewność-pos­mak-goryczy-krys­ty­na-sz-28082014r
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty:
kocham-cię- często-niewy­powie­dziane-ze strachu-przed-od­po­wie­dzią
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Pieniądz stał się zbocze­niem wieku,no­woczes­na formą Złego i je­go przek­leństwa. Kiedyś był narzędziem poz­wa­lającym zbu­dować szczęście; dzi­siaj jest już tyl­ko ano­nimową potęgą, dążącą do zastąpienia go. Czy­niąc z pieniądza cel, człowiek stał się je­go niewol­ni­kiem. W świecie oka­leczo­nym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. -Witold Gombrowicz
bez-uczniów-nie-byłoby-szkoły-a-bez-szkoły-nie-byłoby-nauczycieli
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar
zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Cza­sami ciężko ub­rać Oczywistość. ( z cyk­lu ważne ba­nały, tru­dy codzien­ności i niewy­powie­dziane słowa )  -Papużka
cza­sami-ężko-ub­rać-oczywistość-z cyk­lu-ważne-ba­nały-tru­dy-codzien­noś-i niewy­powie­dziane-słowa- 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer
cier­pienie-jest is­totą-życia-i wo­bec-te­go-nie przychodzi-do nas-z zewnątrz-lecz-­go-niewy­sychają-źródło-tkwi-w każdym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: kłębią się z cicha przepływający­mi impulsami ciągle w so­bie powielane py­tania o jed­nym dźwięku nag­ro­madzo­ne i zatrzymane w bo­jaźni niepew­nej duszy ma­lują dziw­ny grymas ze szklis­tym błyśnięciem gałek nie od­la­tują obojętnie lecz niewy­powie­dzianych nig­dy nie usłyszy jut­ro a one nie poz­nają odpowiedzi jed­nak upar­cie się rozsiadła w pieleszach me­go krużganku niep­roszo­na mat­ka głupich po­lubiła skrom­ne połacie i za­mie­szkała na ja­kiś czas bliżej nieokreślony ciepłym szep­tem raczy że w bi­ciu płoche­go serca us­ta za­mil­kną uczuciem... -Papużka
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Każda niewy­korzys­ta­na szan­sa, to szuf­ladka doświad­czeń , której nie ot­worzy­liśmy. Naj­częściej ze strachu przed zawartością. -bloodymery
każda-niewy­korzys­­na-szan­-to szuf­ladka-doświad­czeń- której nie ot­worzy­liśmy-naj­częściej-ze strachu-przed-zawartośą
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą. -Fiodor Gladkow
prze­mil­cze­nie-nie jest kłam­stwem-tyl­ko-niewy­powie­dzianą-prawdą
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie  -Niepozorny
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Bluźnier­czo modlę się, klęcząc przed Tobą, proszę o dar spełnienia. Ob­my­wam ciało po­kutą za uwielbienie. Niewy­baczo­ne mi zos­ta­nie miłowanie... -AMA
bluźnier­czo-modlę-ę-klęcząc-przed-tobą-proszę-o dar-spełnienia-ob­my­wam-ciało-po­kutą-za uwielbienie-niewy­baczo­ne
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Po­całunek jest naj­ważniej­szym po­kar­mem ducha. -fyrfle
po­całunek-jest naj­ważniej­szym-po­kar­mem-ducha
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Je­sień nie jest od­wi­niętym wstecz fil­mem wiosny. -Karol Irzykowski
je­sień-nie jest od­wi­ętym-wstecz-fil­mem-wiosny
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: dra­mat is­tnienia - zbun­to­wani frustraci z dyp­lo­mem w ręku  -Maverick123
dra­mat-is­tnienia-zbun­to­wani-frustraci-z-dyp­lo­mem-w ręku 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go. -Urszula Zybura
naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Nie zas­ta­nawiaj się nad prob­le­mem, myśl o rozwiązaniu. -Terry Goodkind
nie-zas­­nawiaj ę-nad-prob­­mem-myśl-o rozwiązaniu
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Bez Ciebie dłoń ta­ka pus­ta, us­ta niewy­całowa­ne, włosy niepop­rawnie ułożone. Cała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudą. -Lira99
bez-ciebie-dłoń-­ka-pus­-us­-niewy­całowa­ne-włosy-niepop­rawnie-ułożone-cała per­fek­cja-i ele­gan­cja-przytłaczają-nudą
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny. -Stefan Żeromski
tęskno­-tęskno­-uczu­cie naj­bar­dziej-niewy­powie­dziane-stan-próżny-wsze­lakiej-ul­gi-ucisk-ser­ca-ągły-i jednostajny
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Jed­nym amor przy­pina skrzydła, a in­nym rogi. -Wiesław Czermak-Nowina
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Te sa­me fak­ty jed­nym dają dużo do myśle­nia, in­nym tyl­ko do gadania. -Janusz Roś
te ­me-fak­ty-jed­nym-dają-żo-do myś­nia-in­nym-tyl­ko-do gadania
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii. -Maximilien Robespierre
rząd-w re­woluc­ji-jest ­po­tyz­mem-wol­noś-prze­ciw­ko-tyranii
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: bar­dzo smut­ny sen we mnie wsiąka tu­li się jes­tem do­mem łez  -Deszcz
bar­dzo-smut­ny-sen-we-mnie-wsiąka-­li-ę-jes­tem-do­mem-łez 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: mod­litwę niosę Bogu jak żeb­rak łask bym smut­ny stąd nie odchodził bo coś się we mnie skarży gdy zło zwycięża krwią Chrys­tu­sa pi­jane a niebo jest pełne roz­paczy nagłych przed burzą cisz cho­ciaż błys­ka­wice ce­kina­mi mienią bez­gwiez­dne ogromy więc gdy zam­knę oczy wy­palo­ne żarem łez niech mi się ser­ce przełamie i ciało zas­tygnie jak wosk bo się wówczas stanę wid­mem po­dob­nym do mgły i duchem który we mnie żył  -Adnachiel
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty:
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Prob­le­mem nasze­go wieku nie jest bom­ba ato­mowa, lecz ser­ce ludzkie. -Albert Einstein
prob­­mem-nasze­go-wieku-nie jest bom­ba-ato­mowa-lecz-ser­-ludzkie
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Jest jak nat­chniona pat­riotyz­mem prelekcja, Dwu­godzin­na w twoim wnętrzu erekcja. -fyrfle
jest-jak nat­chniona-pat­riotyz­mem-prelekcja-dwu­godzin­na-w twoim-wnętrzu-erekcja
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21
Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Życie bez muzyki byłoby pomyłką. -Fryderyk Nietzsche
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Nie byłoby ra­dości bez smutku. -Kornel Makuszyński
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Nie byłoby radości bez smutku. -Anonim
nie-byłoby-radoś-bez-smutku
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Dlacze­go du­pa ma ro­wek ? Bo gówno byłoby widać... -bystry.76
dlacze­go-­pa- ro­wek-bo-gówno-byłoby-widać
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Niez­wykle piękne miej­sce uczy­niono naszym do­mem. Tyl­ko re­guły w nim ja­kieś niewiadome. -♥. Skalon A.M
niez­wykle-piękne-miej­sce-uczy­niono-naszym-do­mem-tyl­ko-re­guły-w nim-ja­kieś-niewiadome
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: był ge­niu­szem - miał cho­robę psychiczną. zain­spi­rowa­ne fil­mem `Ama­deus` ;)  -blanejszyna
był-ge­niu­szem- miał-cho­robę-psychiczną-zain­spi­rowa­ne-fil­mem-`ama­deus`- 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: A co, jeśli byłam dla Ciebie tyl­ko nędznym fan­to­mem, na którym mogłeś poćwiczyć jak (się) kochać?  -Riot
a co-śli-byłam-dla-ciebie-tyl­ko-nędznym-fan­to­mem-na którym mogłeś-poćwiczyć-jak ę-kochać 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Cze­kam na Ciebie. Dzień się zdaje Ciem­nym, roz­wleczo­nym borem, A ja wciąż cze­kam na tę jasną porę, By maj mi w końcu za­jaśniał majem... I cze­kam -- słońce nie wstaje... Aż ciężkim, par­nym wieczorem Dot­knęły mnie wil­gotne dłonie, Nies­te­ty, nie two­je!... czekałem... -funeralofheart
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Bez marzeń to miej­sce byłoby puste. -Autor nieznany
bez-marzeń-to miej­sce-byłoby-puste
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić. -Wolter
jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Straszne byłoby wie­czne życie i niezmienność. -Rafał Kosik
straszne-byłoby-wie­czne-życie-i niezmienność
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Ty­le ludzi w wiel­kim tłumie W nim ze trzech ro­zu­mem włada Żaden z nich nie wyrachuje Ile go na łeb przypada  -SirNobody
ty­-ludzi-w wiel­kim-tłumie-w-nim-ze trzech-ro­zu­mem-włada-Żaden-z nich-nie wyrachuje-ile-go na łeb-przypada 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Na­ga cisza... Czas uderza o ściany ryt­mem zegara... Jest zimno... Cho­ler­nie daleko do Twoich ramion... -Uśmiechnięta Anielica
na­ga-cisza-czas-uderza-o ściany-ryt­mem-zegara-jest-zimno-cho­ler­nie-daleko-do-twoich-ramion
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Nie urodzić się, byłoby dla człowieka najlepszym. -Teogonis
nie-urodzić-ę-byłoby-dla-człowieka-najlepszym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Gdy­by ludzie by­li mądrzej­si, nie byłoby wca­le egoistów. -Mikołaj Gogol
gdy­by-ludzie-by­li-mądrzej­-nie byłoby-wca­-egoistów
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: I jeszcze ty­le niewidzial­ne­go, bez te­go nie byłoby nic widać. -Jan Twardowski
i jeszcze-ty­-niewidzial­ne­go-bez-te­go-nie byłoby-nic-widać
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Bóg: Jeśli nie byłoby Boga trzeba by go wymyślić. -Wolter
bóg-jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Nie byłoby wielkiego geniuszu bez przymieszki szaleństwa. -Seneka
nie-byłoby-wielkiego-geniuszu-bez-przymieszki-szaleństwa
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: nie jest prob­le­mem od­na­leźć miłość, lecz od­na­leźć w niej ukojenie. -Autor nieznany
nie jest prob­­mem-od­na­źć-miłość-lecz-od­na­źć-w niej-ukojenie
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami. -Janusz Korwin-Mikke
idiota-z dyp­lo­mem-to ­ki-sam-idiota-jak przed­tem- tyl­ko-z pretensjami
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Prob­le­mem człowieka nie jest głupota, lecz brak dos­ta­tecznych umiejętności w wy­korzys­ta­niu po­siada­nej już wiedzy. -thrillofit
prob­­mem-człowieka-nie jest głupota-lecz-brak-­­tecznych-umiejętnoś-w-wy­korzys­­niu-po­siada­nej-już-wiedzy
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Chciałabym wrócić do czasów kiedy byłam dzieckiem, wte­dy naj­większym prob­le­mem było to czy zdążę na wie­czo­rynkę . -PróbujPatrzećKolorowo
chciałabym-wróć-do czasów-kiedy-byłam-dzieckiem-wte­dy-naj­większym-prob­­mem-było-to czy-zdążę-na wie­czo­rynkę
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Gdy­by cier­pienie uszlachet­niało, byłoby cnotą je zadawać  -Karol Bunsch
gdy­by-cier­pienie-uszlachet­niało-byłoby-cnotą- zadawać 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Oszukiwanie, w jakichkolwiek byłoby dokonywane zamiarach, jest zawsze niemoralne. -Johann Gottlieb Fichte
oszukiwanie-w-jakichkolwiek-byłoby-dokonywane-zamiarach-jest-zawsze-niemoralne
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: W ob­liczu og­ro­mu zła na świecie, byłoby bluźnier­stwem posądzać Bo­ga o istnienie. -Tadeusz Kotarbiński
w ob­liczu-og­ro­mu-zła-na świecie-byłoby-bluźnier­stwem-posądzać-bo­ga-o istnienie
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne. -Julian Tuwim
gdy­by-jaj­ko-miało-inną-formę-życie-ku­ry-byłoby-potworne
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: na­zywała się róża i ją pokochałeś, roz­kwitła w twej duszy, złudze­nia rozwiałeś. Jes­tem oma­mem i zwykłym wspomnieniem. Naj­większym koszma­rem i przywidzeniem. A ona rośnie i łodygą ser­ce okala, kol­ce się chłoną, Róża cię oddala. Prze­mijasz, jak kwiat, który suszą usycha, gi­niesz jak róża gdy już nie oddycha. Róża jest ideałem da­nym przed ciebie ona zna cię le­piej niż samą siebie jest myślą ale nie swoją tyl­ko twoim rozumem różą twoją kol­cem i łodygą kwiatem czerwonokrwistym zabójcą twych myśli  -tissy
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: To,co się pos­po­licie na­zywa in­te­lek­tualiz­mem,po­win­no się raczej naz­wać szablonem. -Karol Irzykowski
toco ę-pos­po­licie-na­zywa-in­te­lek­tualiz­mempo­win­no ę-raczej-naz­wać-szablonem
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: za­lot­nym spojrzeniem pochłoń roz­grza­nym ciałem przylgnij lek­kim dotykiem rozbudź cu­downą bliskością zdobądźmy szczyty emocjonalnej cielesnej nieokiełzna­nej miłości  -mydreams
za­lot­nym-spojrzeniem-pochłoń-roz­grza­nym-ciałem-przylgnij-lek­kim-dotykiem-rozbudź-cu­downą-bliskośą-zdobądźmy-szczyty-emocjonalnej
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Pow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłoby dla większości katastrofą. -Stanisław Breyer
pow­szechne-od­ga­dywa­nie-myśli-byłoby-dla-większoś-katastrofą
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne. -Julian Tuwim
gdyby-jajko-miało-inną-formę-życie-kury-byłoby-potworne
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Gdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby... nie do wytrzymania. -Georges Courteline
gdybyśmy-tolerowali-u-innych-to-co-tolerujemy-u-siebie-życie-byłoby-nie-do-wytrzymania
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. -Peter Ustinov
gdyby-bohaterowie-mieli-czas-do-umysłu-nie-byłoby-żadnego-bohaterstwa
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro? -Antoine De Saint - Exupery
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro? -Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało  -taktojax
po­kar­mem-moim-so­ki-życia-na-wy­łych-wzgórkach-na­tury-łonem-kar­mię-zmysły-codziennie-łaknąc-te ciało 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Dob­rze jest się przes­pać z prob­le­mem, ale le­piej śpi się bez problemu. -filutka
dob­rze-jest ę-przes­pać-z prob­­mem-ale-­piej-śpi ę-bez-problemu
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud
ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Tak, jes­tem tyl­ko wędrow­cem, piel­grzy­mem na Ziemi. A wy - czyż jes­teście czymś więcej?  -Johann Wolfgang Goethe
tak-jes­tem-tyl­ko-wędrow­cem-piel­grzy­mem-na ziemi-a wy - czyż-jes­teście-czymś-więcej 
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Zam­rze kiedyś re­ligia, fi­lozo­fia i sztu­ka, płynące z jed­ne­go źródła: Ta­jem­ni­cy Is­tnienia, której od­czu­wanie i poj­mo­wanie sta­nie się niewy­god­ne dla społecznie dos­ko­nałego, zmecha­nizo­wane­go człowieka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Smutno byłoby, gdyby nikt się nie mylił i wszyscy robili dobrze. -Tadeusz Żeleński - Boy
smutno-byłoby-gdyby-nikt-ę-nie-mylił-i-wszyscy-robili-dobrze
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Smut­no byłoby, gdy­by nikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bili dobrze. -Tadeusz Boy-Żeleński
smut­no-byłoby-gdy­by-nikt ę-nie my­lił-i wszys­cy-ro­bili-dobrze
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Ja­kiekol­wiek byłoby źródło mej głupo­ty, jeszcze się nie wyczerpało. -Kurt Vonnegut
ja­kiekol­wiek-byłoby-źródło-mej-głupo­ty-jeszcze ę-nie wyczerpało
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Wielu byłoby chętnych, gdyby droga do nieba nie prowadziła przez cmentarz. -Anonim
wielu-byłoby-chętnych-gdyby-droga-do-nieba-nie-prowadziła-przez-cmentarz
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Na­leży być sil­nym jak lew, a za­razem szlachet­nym jak kwiat. Pop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios. -Sosai Masutatsu Oyama
na­ży-być-sil­nym-jak lew-a za­razem-szlachet­nym-jak kwiat-pop­rzez tre­ning-można-dot­rzeć-do bram-niebios
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: tonę w bier­ności ty­siąca źre­nic, ok­ry­wanych wyuz­da­nym sob­kos­twem, dos­trze­gal­nym tyl­ko w chaotycznych ges­tach bez­sensow­nej arlekinady  -channiel
ę-w bier­noś-ty­ąca-źre­nic-ok­ry­wanych-wyuz­da­nym-sob­kos­twem-­trze­gal­nym-tyl­ko-w chaotycznych-ges­tach-bez­sensow­nej
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień... -Papużka
zam­knę-lękli­we-uczu­cia-w jed­nym-ulot­nym-spoj­rze­niu-ono-będzie-dla-ciebie-nieśmier­telnym-po­darun­kiem- na pa­lecie
Byłoby Niewy­baczal­nym Egoiz­mem Cytaty: Sądziłem, że ser­ce jest mecha­niz­mem dos­ko­nałym, re­gulo­wanym kołami zęba­tymi god­ny­mi zaufa­nia, ale od­kryłem bo­lesną prawdę. -Ulysses Moore
sądziłem-że ser­-jest mecha­niz­mem-­ko­nałym-re­gulo­wanym-kołami-zęba­tymi-god­ny­mi-zaufa­nia-ale-od­kryłem-bo­lesną