Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty

Go to Gemtracks
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Przy­padek jest spo­sobem, ja­kim Bóg ano­nimo­wo do­konu­je swych niewy­baczal­nych złośliwości. -Michal Viewegh
przy­padek-jest spo­sobem-ja­kim-bóg-ano­nimo­wo-do­konu­-swych-niewy­baczal­nych-złośliwoś
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Pomóż mi zasnąć... Po­całun­kiem zet­rzyj z moich ust resztki niewy­powie­dzianych słów, Za­bierz myśli natłok złow­ro­gich, niepotrzebnych... Otul sil­nym ra­mieniem ciszy i bezpieczeństwa. I obiecaj, że gdy się obudzę, będziesz na­dal przy mnie, Proszę - pomóż mi zasnąć... -Andrea
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas  -Naja
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne. -Jan du Plessis
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Każdy naród wal­czący o niepod­ległość ma szan­se. Gdy­byśmy pat­rzy­li na to sto­sun­kiem sił, nie byłoby dziś wol­nej Gruz­ji, nie byłoby też zresztą wol­nej Polski. -Lech Kaczyński
każdy-naród-wal­czący-o niepod­ległość- szan­se-gdy­byśmy pat­rzy­li-na to sto­sun­kiem-ł-nie byłoby-dziś-wol­nej-gruz­ji
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty:
ziemia-jest jak sztuka-zmien­na-i bezlitosna-bez-księżyca-nie byłoby-życia-bez-życia-nie byłoby-nas-bez-nas-nie było-szkód-~ pa­weł
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Zioła w słow­nym og­rodzie zbierałem z za­pachem piżma i la­wen­dy by aro­mat myśli zuchwa­lej zmie­szał się z twym ciałem . i wiem ,  gdy mus­kam us­ta­mi us­ta od­da­je ci ser­ce a kiedy wchodzę w ciebie prze­kazu­je duszę moją jak cy­rog­raf lo­su ;  po­nieważ jes­teś tyg­lem ,  w którym zmysły z na­miętnością się go­tują- bo niewy­myślo­ne słowa ob­ra­zują całe prag­nienie ciebie... http://www.youtube.com/playlist?list=FLOMr6aRhSqC3tS0l0aIzEAg&feature=mh_lolz  -Z. las Hadas
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Szab­lo­nowe myśle­nie tworzy niewy­god­ne mundury. -Piotr Szreniawski
szab­lo­nowe-myś­nie-tworzy-niewy­god­ne-mundury
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: kocha­nie ta­kie niewy­mow­ne między nas miłość ma kontakt  -Cykam
kocha­nie-­kie-niewy­mow­ne-między-nas-miłość- kontakt 
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Za­pom­nieliśmy o dzielących mi­lach niewy­powie­dzianych słów. Za­pom­nieliśmy o za­kopa­nych i za­pom­nianych obiet­ni­cach. Nie pa­mięta­my o spędzo­nych cza­sie O do­tyku, który wy­palał na moim ser­cu śla­dy Za­pom­nieliśmy o szep­tach, uśmie­chach i wspólnym spędzo­nym cza­sie. Znikła miłość, która wy­dawała się być wie­czna. Zniknąłeś. I chy­ba zapomniałeś. Al­bo tyl­ko uda­jesz, że za­pom­niałeś tak jak ja. -chrupcia
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Niewy­jaśnione spra­wy rodzą niepewność. Pos­mak goryczy. Krys­ty­na Sz. 28.08.2014r. -krysta
niewy­jaśnione-spra­wy-rodzą-niepewność-pos­mak-goryczy-krys­ty­na-sz-28082014r
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty:
kocham-cię- często-niewy­powie­dziane-ze strachu-przed-od­po­wie­dzią
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. -Witold Gombrowicz
bez-uczniów-nie-byłoby-szkoły-a-bez-szkoły-nie-byłoby-nauczycieli
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar
zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Cza­sami ciężko ub­rać Oczywistość. ( z cyk­lu ważne ba­nały, tru­dy codzien­ności i niewy­powie­dziane słowa )  -Papużka
cza­sami-ężko-ub­rać-oczywistość-z cyk­lu-ważne-ba­nały-tru­dy-codzien­noś-i niewy­powie­dziane-słowa- 
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Miłość jest niczym jeśli nie jest sza­leństwem, jeśli nie jest ab­surdem, za­kaza­nym owo­cem i przy­godą w krainie zła. W prze­ciw­nym ra­zie jest czymś przy­ziem­nym i ba­nal­nym, jest od­po­wied­nim te­matem do spo­koj­nych piose­nek na równinie. -Tomasz Mann
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer
cier­pienie-jest is­totą-życia-i wo­bec-te­go-nie przychodzi-do nas-z zewnątrz-lecz-­go-niewy­sychają-źródło-tkwi-w każdym
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: kłębią się z cicha przepływający­mi impulsami ciągle w so­bie powielane py­tania o jed­nym dźwięku nag­ro­madzo­ne i zatrzymane w bo­jaźni niepew­nej duszy ma­lują dziw­ny grymas ze szklis­tym błyśnięciem gałek nie od­la­tują obojętnie lecz niewy­powie­dzianych nig­dy nie usłyszy jut­ro a one nie poz­nają odpowiedzi jed­nak upar­cie się rozsiadła w pieleszach me­go krużganku niep­roszo­na mat­ka głupich po­lubiła skrom­ne połacie i za­mie­szkała na ja­kiś czas bliżej nieokreślony ciepłym szep­tem raczy że w bi­ciu płoche­go serca us­ta za­mil­kną uczuciem... -Papużka
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Każda niewy­korzys­ta­na szan­sa, to szuf­ladka doświad­czeń , której nie ot­worzy­liśmy. Naj­częściej ze strachu przed zawartością. -bloodymery
każda-niewy­korzys­­na-szan­-to szuf­ladka-doświad­czeń- której nie ot­worzy­liśmy-naj­częściej-ze strachu-przed-zawartośą
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą. -Fiodor Gladkow
prze­mil­cze­nie-nie jest kłam­stwem-tyl­ko-niewy­powie­dzianą-prawdą
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: - Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert. -Umberto Eco
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Bluźnier­czo modlę się, klęcząc przed Tobą, proszę o dar spełnienia. Ob­my­wam ciało po­kutą za uwielbienie. Niewy­baczo­ne mi zos­ta­nie miłowanie... -AMA
bluźnier­czo-modlę-ę-klęcząc-przed-tobą-proszę-o dar-spełnienia-ob­my­wam-ciało-po­kutą-za uwielbienie-niewy­baczo­ne
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny. -Stefan Żeromski
tęskno­-tęskno­-uczu­cie naj­bar­dziej-niewy­powie­dziane-stan-próżny-wsze­lakiej-ul­gi-ucisk-ser­ca-ągły-i jednostajny
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Bez Ciebie dłoń ta­ka pus­ta, us­ta niewy­całowa­ne, włosy niepop­rawnie ułożone. Cała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudą. -Lira99
bez-ciebie-dłoń-­ka-pus­-us­-niewy­całowa­ne-włosy-niepop­rawnie-ułożone-cała per­fek­cja-i ele­gan­cja-przytłaczają-nudą
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Jed­nym amor przy­pina skrzydła, a in­nym rogi. -Wiesław Czermak-Nowina
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Te sa­me fak­ty jed­nym dają dużo do myśle­nia, in­nym tyl­ko do gadania. -Janusz Roś
te ­me-fak­ty-jed­nym-dają-żo-do myś­nia-in­nym-tyl­ko-do gadania
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21
Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Nie byłoby radości bez smutku. -Anonim
nie-byłoby-radoś-bez-smutku
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Życie bez muzyki byłoby pomyłką. -Fryderyk Nietzsche
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Nie byłoby ra­dości bez smutku. -Kornel Makuszyński
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Dlacze­go du­pa ma ro­wek ? Bo gówno byłoby widać... -bystry.76
dlacze­go-­pa- ro­wek-bo-gówno-byłoby-widać
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Cze­kam na Ciebie. Dzień się zdaje Ciem­nym, roz­wleczo­nym borem, A ja wciąż cze­kam na tę jasną porę, By maj mi w końcu za­jaśniał majem... I cze­kam -- słońce nie wstaje... Aż ciężkim, par­nym wieczorem Dot­knęły mnie wil­gotne dłonie, Nies­te­ty, nie two­je!... czekałem... -funeralofheart
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Jeśli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić. -Wolter
jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Straszne byłoby wie­czne życie i niezmienność. -Rafał Kosik
straszne-byłoby-wie­czne-życie-i niezmienność
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Bez marzeń to miej­sce byłoby puste. -Autor nieznany
bez-marzeń-to miej­sce-byłoby-puste
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Bóg: Jeśli nie byłoby Boga trzeba by go wymyślić. -Wolter
bóg-jeśli-nie-byłoby-boga-trzeba-by-go-wymyślić
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Nie urodzić się, byłoby dla człowieka najlepszym. -Teogonis
nie-urodzić-ę-byłoby-dla-człowieka-najlepszym
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdy­by ludzie by­li mądrzej­si, nie byłoby wca­le egoistów. -Mikołaj Gogol
gdy­by-ludzie-by­li-mądrzej­-nie byłoby-wca­-egoistów
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Nie byłoby wielkiego geniuszu bez przymieszki szaleństwa. -Seneka
nie-byłoby-wielkiego-geniuszu-bez-przymieszki-szaleństwa
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: I jeszcze ty­le niewidzial­ne­go, bez te­go nie byłoby nic widać. -Jan Twardowski
i jeszcze-ty­-niewidzial­ne­go-bez-te­go-nie byłoby-nic-widać
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: W ob­liczu og­ro­mu zła na świecie, byłoby bluźnier­stwem posądzać Bo­ga o istnienie. -Tadeusz Kotarbiński
w ob­liczu-og­ro­mu-zła-na świecie-byłoby-bluźnier­stwem-posądzać-bo­ga-o istnienie
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Oszukiwanie, w jakichkolwiek byłoby dokonywane zamiarach, jest zawsze niemoralne. -Johann Gottlieb Fichte
oszukiwanie-w-jakichkolwiek-byłoby-dokonywane-zamiarach-jest-zawsze-niemoralne
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdy­by cier­pienie uszlachet­niało, byłoby cnotą je zadawać  -Karol Bunsch
gdy­by-cier­pienie-uszlachet­niało-byłoby-cnotą- zadawać 
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne. -Julian Tuwim
gdy­by-jaj­ko-miało-inną-formę-życie-ku­ry-byłoby-potworne
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: za­lot­nym spojrzeniem pochłoń roz­grza­nym ciałem przylgnij lek­kim dotykiem rozbudź cu­downą bliskością zdobądźmy szczyty emocjonalnej cielesnej nieokiełzna­nej miłości  -mydreams
za­lot­nym-spojrzeniem-pochłoń-roz­grza­nym-ciałem-przylgnij-lek­kim-dotykiem-rozbudź-cu­downą-bliskośą-zdobądźmy-szczyty-emocjonalnej
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Czy nie lepiej byłoby, zamiast tępić zło, szerzyć dobro? -Antoine De Saint - Exupery
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Pow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłoby dla większości katastrofą. -Stanisław Breyer
pow­szechne-od­ga­dywa­nie-myśli-byłoby-dla-większoś-katastrofą
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć dobro? -Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne. -Julian Tuwim
gdyby-jajko-miało-inną-formę-życie-kury-byłoby-potworne
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby... nie do wytrzymania. -Georges Courteline
gdybyśmy-tolerowali-u-innych-to-co-tolerujemy-u-siebie-życie-byłoby-nie-do-wytrzymania
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdyby bohaterowie mieli czas do umysłu, nie byłoby żadnego bohaterstwa. -Peter Ustinov
gdyby-bohaterowie-mieli-czas-do-umysłu-nie-byłoby-żadnego-bohaterstwa
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Ani w życiu pry­wat­nym, ani w moich pra­cach nig­dy nie uk­ry­wałem, że jes­tem zdek­la­rowa­nym niewierzącym. -Zygmunt Freud
ani-w życiu-pry­wat­nym-ani-w moich-pra­cach-nig­dy-nie uk­ry­wałem-że jes­tem-zdek­­rowa­nym-niewierzącym
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Zam­rze kiedyś re­ligia, fi­lozo­fia i sztu­ka, płynące z jed­ne­go źródła: Ta­jem­ni­cy Is­tnienia, której od­czu­wanie i poj­mo­wanie sta­nie się niewy­god­ne dla społecznie dos­ko­nałego, zmecha­nizo­wane­go człowieka. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Ja­kiekol­wiek byłoby źródło mej głupo­ty, jeszcze się nie wyczerpało. -Kurt Vonnegut
ja­kiekol­wiek-byłoby-źródło-mej-głupo­ty-jeszcze ę-nie wyczerpało
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Wielu byłoby chętnych, gdyby droga do nieba nie prowadziła przez cmentarz. -Anonim
wielu-byłoby-chętnych-gdyby-droga-do-nieba-nie-prowadziła-przez-cmentarz
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Smutno byłoby, gdyby nikt się nie mylił i wszyscy robili dobrze. -Tadeusz Żeleński - Boy
smutno-byłoby-gdyby-nikt-ę-nie-mylił-i-wszyscy-robili-dobrze
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Smut­no byłoby, gdy­by nikt się nie my­lił i wszys­cy ro­bili dobrze. -Tadeusz Boy-Żeleński
smut­no-byłoby-gdy­by-nikt ę-nie my­lił-i wszys­cy-ro­bili-dobrze
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Na­leży być sil­nym jak lew, a za­razem szlachet­nym jak kwiat. Pop­rzez tre­ning można dot­rzeć do bram niebios. -Sosai Masutatsu Oyama
na­ży-być-sil­nym-jak lew-a za­razem-szlachet­nym-jak kwiat-pop­rzez tre­ning-można-dot­rzeć-do bram-niebios
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Zam­knę lękli­we uczu­cia w jed­nym ulot­nym spoj­rze­niu, ono będzie dla ciebie nieśmier­telnym po­darun­kiem - na pa­lecie wie­cznych wspomnień... -Papużka
zam­knę-lękli­we-uczu­cia-w jed­nym-ulot­nym-spoj­rze­niu-ono-będzie-dla-ciebie-nieśmier­telnym-po­darun­kiem- na pa­lecie
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: tonę w bier­ności ty­siąca źre­nic, ok­ry­wanych wyuz­da­nym sob­kos­twem, dos­trze­gal­nym tyl­ko w chaotycznych ges­tach bez­sensow­nej arlekinady  -channiel
ę-w bier­noś-ty­ąca-źre­nic-ok­ry­wanych-wyuz­da­nym-sob­kos­twem-­trze­gal­nym-tyl­ko-w chaotycznych-ges­tach-bez­sensow­nej
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Nie ma powiedzenia, tak w życiu publicznym jak prywatnym, które byłoby wolne od obowiązków. -Cyceron
nie-powiedzenia-tak-w-życiu-publicznym-jak-prywatnym-które-byłoby-wolne-od-obowiązków
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Łat­wiej byłoby za­pom­nieć - gdy­bym nie wi­dywała Cię codziennie.... -stokrotka123
Łat­wiej-byłoby-za­pom­nieć- gdy­bym-nie wi­dywała-cię-codziennie
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Niewiele byłoby przyjaźni, gdyby każdy wiedział, co przyjaciel o nim mów, kiedy go nie ma. -Pascal Blaise
niewiele-byłoby-przyjaź-gdyby-każdy-wiedział-co-przyjaciel-o-nim-mów-kiedy-go-nie
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdy­by szczęście trwało dłużej niż chwilę nie byłoby szczęściem. Było by codziennością. -qches
gdy­by-szczęście-trwało-dłużej-ż-chwilę-nie byłoby-szczęściem-było by codziennośą
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdyby psy potrafiły mówić, posiadanie ich nie byłoby już tak przyjemne. -Andy Rooney
gdyby-psy-potrafiły-mówić-posiadanie-ich-nie-byłoby-już-tak-przyjemne
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Życie towarzyskie byłoby urocze, gdyby jeden człowiek choć cokolwiek obchodził drugiego. -Chamfort
Życie-towarzyskie-byłoby-urocze-gdyby-jeden-człowiek-choć-cokolwiek-obchodził-drugiego
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami. -Anonim
byłoby-ideałem-gdyby-wszystkie-kobiety-były-zamężne-a-wszyscy-mężczyź-byli-kawalerami
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: każda beczka miodu mu­si mieć swoją łyżkę dzieg­ciu, inaczej byłoby za słodko  -tusiak
każda-beczka-miodu-mu­-mieć-swoją-łyżkę-dzieg­ciu-inaczej-byłoby-za słodko 
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Wpro­wadze­nie ko­muniz­mu w Pol­sce byłoby po­dob­ne do nałożenia siodła na krowę. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Niewiele byłoby zła na świecie, gdyby nie można go było popełnić w imię dobra. -Marie Von Ebner - Eschenbach
niewiele-byłoby-zła-na-świecie-gdyby-nie-można-go-było-popełć-w-imię-dobra
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Za­miast po­jechać w góry, na ludziach tępiła pazury. Chodziła z bolącym zębem, bo za pysk, dos­tała w niewy­parzoną gębę. Naj­pierw Li­zała dupę miłym słowem, po­tem gryzła, w końcu przep­raszała, ta­ka to oso­bowość podła, co sza­nować ludzi nie umiała. -Twarz
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: gdy­bym cho­ciaż wie­działa co myślisz-może byłoby mi łat­wiej wierzyć. -Bella
gdy­bym-cho­ciaż-wie­działa-co myślisz-może-byłoby-mi łat­wiej-wierzyć
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: W epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. -Jan XXIII
w-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Mogłabym trzy­mać Cię w moich ra­mionach przez wie­czność, a to wciąż byłoby za krótko... -opuszczona
mogłabym-trzy­ć-cię-w moich-ra­mionach-przez-wie­czność-a to wciąż-byłoby-za krótko
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdy­byśmy to­lero­wali u in­nych to, co to­leru­jemy u siebie, życie byłoby nie do wytrzymania. -Georges Courteline
gdy­byśmy-to­lero­wali-u in­nych-to-co to­leru­jemy-u siebie-życie-byłoby-nie do wytrzymania
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho. -Giovanni Guareschi
gdyby-ludzie-mówili-tylko-o-sprawach-na-których-ę-znają-na-świecie-byłoby-bardzo-cicho
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Jakie to szczęście, że życie nie składa się z samej tylko miłości - byłoby zbyt okrutne. -Adolf Rudnicki
jakie-to-szczęście-że-życie-nie-składa-ę-z-samej-tylko-miłoś-byłoby-zbyt-okrutne
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdyby udało się zabić własny strach, moż byłoby mówić o najcudowniejszej zbrod stulecia. -Zbigniew Waydyk
gdyby-udało-ę-zabić-własny-strach-moż-byłoby-mówić-o-najcudowniejszej-zbrod-stulecia
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Czym byłoby życie bez nadziei? Iskrą odrywającą się od rozpalonego węgla i gasnącą natychmiast. -Friedrich Holderlin
czym-byłoby-życie-bez-nadziei-iskrą-odrywającą-ę-od-rozpalonego-węgla-i-gasnącą-natychmiast
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Szczęście przez całe życie! Nikt by tego nie mógł znieść, to byłoby piekło na ziemi. -George Bernard Shaw
szczęście-przez-całe-życie-nikt-by-tego-nie-mógł-znieść-to-byłoby-piekło-na-ziemi
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć. -Anonim
Życie-byłoby-niemożliwe-gdybyśmy-pamiętali-wszystko-polega-na-tym-aby-wiedzieć-co-należy-zapomnieć
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Przyszedł kiedyś do mnie ojciec, z emoc­ja­mi scho­wany­mi głębo­ko w kie­sze­ni, ze zmar­szczką na twarzy w której uk­ryła się miłość nig­dy niewy­powie­dziana, z wielo­ma słowa­mi uk­ry­wający­mi się w błęki­cie zmęczo­nych oczu. Wyszedł, nie wrócił.. -nanu
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu. -Cecelia Ahern
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Czym byłoby życie bez nadziei? Is­krą od­ry­wającą się od roz­pa­lone­go węgla i gasnącą natychmiast. -Friedrich Hölderlin
czym-byłoby-życie-bez-nadziei-is­krą-od­ry­wającą ę-od roz­pa­lone­go-węgla-i gasnącą-natychmiast
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdyby zabrano nam wszystkie uciechy tego świata i pozostałaby tylko miłość, warto byłoby żyć. -Vitezslav Halek
gdyby-zabrano-nam-wszystkie-uciechy-tego-świata-i-pozostałaby-tylko-miłość-warto-byłoby-żyć
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdyby wszyscy politycy mówili jedynie o sprawach, na których się znają, byłoby o wiele ciszej na świecie. -Groucho Marx
gdyby-wszyscy-politycy-mówili-jedynie-o-sprawach-na-których-ę-znają-byłoby-o-wiele-ciszej-na-świecie
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Łabędzie śpiewają przed śmiercią. Byłoby lepiej, gdyby niektóre osoby umierały zanim zaczynają śpiewać. -Samuel Coleridge
Łabędzie-śpiewają-przed-śmiercią-byłoby-lepiej-gdyby-niektóre-osoby-umierały-zanim-zaczynają-śpiewać
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Bywają fałsze, które tak dobrze udają prawdę, iż byłoby omyłką nie dać się im oszukać. -Francois de la Rochefoucauld
bywają-fałsze-które-tak-dobrze-udają-prawdę-iż-byłoby-omyłką-nie-dać-ę-im-oszukać
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Nie widziałeś, że każdy je­den zaz­dros­nym wzro­kiem wodził za twoją ręką na moim ciele. Te­raz Ty jes­teś jed­nym z nich. I na­wet nie po­wie­działeś mi dlaczego. -Charlotka
nie-widziałeś-że każdy-­den-zaz­dros­nym-wzro­kiem-wodził-za twoją-ręką-na moim-ciele-te­raz-ty jes­teś-jed­nym-z nich-i
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Była to jed­na z wiel­kich ta­jem­nic. Jed­na z tych bar­dziej przy­jem­nych, po­wie­dział nieg­dyś jej oj­ciec. Prze­cież ser­ce służy do te­go, żeby pom­po­wać krew. Dlacze­go za­tem ro­bi jeszcze te in­ne, niewy­jaśnione rzeczy?  -Trudi Canavan
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Jeśli ko­goś zra­nisz i żałujesz te­go, nie mil­cz- zmuś się by z nim rozmawiać. Mil­cze­nie, w którym dźwięczą niewy­powie­dziane słowa, dys­tans i chółd nie jest czymś po czym poczu­je się on lepiej  -Silvidian
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu. -Mark Twain
Życie-byłoby-nieskończenie-szczęśliwsze-gdybyśmy-mogli-rozpocząć-w-wieku-lat-osiemdziesięciu-i-stopniowo-zbliżać-ę-do-osiemnastu
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdyby każdy człowiek wiedział, co mówią o nim inni, nie byłoby na świecie nawet jednej pary przyjaciół. -Blaise Pascal
gdyby-każdy-człowiek-wiedział-co-mówią-o-nim-inni-nie-byłoby-na-świecie-nawet-jednej-pary-przyjaciół
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Wykształcenie to rzecz godna podziwu, ale w szkołach nie uczą nas nigdy niczego, co warte byłoby poznania. -Oscar Wilde
wykształcenie-to-rzecz-godna-podziwu-ale-w-szkołach-nie-uczą-nas-nigdy-niczego-co-warte-byłoby-poznania
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Niektóre rany jątrzą się jeszcze bardziej z powodu zastosowanych lekarstw. Lepiej byłoby ich nie dotykać. -Owidiusz
niektóre-rany-jątrzą-ę-jeszcze-bardziej-z-powodu-zastosowanych-lekarstw-lepiej-byłoby-ich-nie-dotykać
Byłoby Niewy­baczal­nym Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko o spra­wach, na których się znają - na świecie byłoby bar­dzo cicho. -Giovanni Guareschi
gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-o spra­wach-na których ę-znają- na świecie-byłoby-bar­dzo-cicho