Bywa Tylko Cytaty

Bywa Tylko Cytaty: Rodzinka bywa przyjemna tylko na fotografii. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


Bywa Tylko Cytaty: Demokracja bywa fantastyczna tylko w żywiole rewolucji. -Mikołaj Bierdiajew


demokracja-bywa-fantastyczna-tylko-w-żywiole-rewolucji
Bywa Tylko Cytaty: Często


często-nie-bywa-tylko-przedmową-do-tak
Bywa Tylko Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa, i to czasem, w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
Bywa Tylko Cytaty: W człowieku tylko żołądek bywa i to czasem w pełni zadowolony. -John Stuart Mill


w-człowieku-tylko-żołądek-bywa-i-to-czasem-w-peł-zadowolony
Bywa Tylko Cytaty: Tylko od śmierci na trzy palce bywa, kto w łodzi pływa. -Jan Kochanowski


tylko-od-śmierci-na-trzy-palce-bywa-kto-w-łodzi-pływa
Bywa Tylko Cytaty: Człowiek podobno sterowany bywa tylko w jednym kierunku zagłady. -Zofia Bystrzycka


człowiek-podobno-sterowany-bywa-tylko-w-jednym-kierunku-zagłady
Bywa Tylko Cytaty: Tylko niekiedy szczęście bywa darem, najczęściej trzeba o nie walczyć. -Paulo Coelho


tylko-niekiedy-szczęście-bywa-darem-najczęściej-trzeba-o-nie-walczyć
Bywa Tylko Cytaty: Niepewny to przyjaciel jako żywo bywa, co się tylko przy uczcie z przyjaźnią odzywa. -Bertrand Saadi z Szirazu


niepewny-to-przyjaciel-jako-żywo-bywa-co-ę-tylko-przy-uczcie-z-przyjaźą-odzywa
Bywa Tylko Cytaty: Jeśli niekiedy samotność młodym bywa użyteczną, jakże często oderwanie się zupełnie od świata bywa zgubne i wiedzie do zdziczenia. -Józef Ignacy Kraszewski


jeśli-niekiedy-samotność-młodym-bywa-użyteczną-jakże-często-oderwanie-ę-zupełnie-od-świata-bywa-zgubne-i-wiedzie-do-zdziczenia
Bywa Tylko Cytaty: Jestże się poetą, czyli raczej tylko bywa się? -Cyprian Kamil Norwid


Bywa Tylko Cytaty: Tylko umysły ciemne, pogrążone w podręcznikowych szablonach, widzą rozwój literatury jako walkę młodych ze starymi. O wiele ważniejszą dla dobra literatury bywa nieraz walka młodych z młodymi. -Tadeusz Peiper


Bywa Tylko Cytaty: Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą. -Lew Tołstoj


Bywa Tylko Cytaty: W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją. -Fernando Pessoa


Bywa Tylko Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


Bywa Tylko Cytaty: I murzyn bywa oczerniony. -Antoni Regulski


Bywa Tylko Cytaty: Lekarstwo bywa gorsze od choroby. -Franciszek Bacon


Bywa Tylko Cytaty: Bywa, iż sobą zdumiewam siebie. -Witold Gombrowicz