Cała Wolną Cytaty

Cała Wolną Cytaty: Ojczyzna moja wolna, wolna... więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada... -Antoni Słonimski


ojczyzna-moja-wolna-wolna-więc-zrzucam-z-ramion-płaszcz-konrada
Cała Wolną Cytaty: Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. -Kolakowski


prawie-cała-literatura-prawie-cała-poezja-prawie-cała-sztuka-wyrosły-z-ludzkiego-bólu-i-cierpienia-w-niebie-chyba-sztuki-nie
Cała Wolną Cytaty: Do twoich ra­mion ciągle pow­ra­cam Niczym do źródła przej­rzys­tej wo­dy Czułością swoją wciąż mnie otaczasz Jak po­wiew wiat­ru w skwar dla ochłody To dłonie two­je ciepłym dotykiem Ku so­bie co­raz więcej zgarniają Płyną ku kształtom, rzeźbią mą miękkość W błogich pie­szczo­tach nas zanurzają Łagod­ność oczu, gdy na mnie patrzysz Wchłaniając w siebie mo­je spoj­rze­nie Cała bez­wolna ule­gam tobie Kocham pow­ro­ty po zatracenie  -Naja


Cała Wolną Cytaty: Cała mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć! -Stanisław


cała-mądrość-cała-filozofia-życia-to-tylko-dobroć
Cała Wolną Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski


pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
Cała Wolną Cytaty: Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia -Sokrates


szczęście-jest-przyjemnośą-wolną-od-wyrzutów-sumienia
Cała Wolną Cytaty: Milsza śmierć wolna, niż życie w kajdanach. -Ignacy Krasicki


milsza-śmierć-wolna-ż-życie-w-kajdanach
Cała Wolną Cytaty: Nawet w zniewolonym ciele myśl jest wolna. -Sofokles


nawet-w-zniewolonym-ciele-myśl-jest-wolna
Cała Wolną Cytaty: Szczęście jest przyjemnością wolną od wyrzutów sumienia. -Sokrates


szczęście-jest-przyjemnośą-wolną-od-wyrzutów-sumienia
Cała Wolną Cytaty: I wolna miłość może z mężczyzny zrobić niewolnika. -Tadeusz Gicgier


i-wolna-miłość-może-z-mężczyzny-zrobić-niewolnika
Cała Wolną Cytaty: Na­wet w zniewo­lonym ciele myśl jest wolna. -Sofokles


na­wet-w zniewo­lonym-ciele-myśl-jest wolna
Cała Wolną Cytaty: Odejdź z mojej pamięci, dopiero wtedy będę wolna.. -Michaił Bułhakow


Cała Wolną Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman


Cała Wolną Cytaty: Z punktu widzenia roślin i zwierząt cała ludzkość jest niepotrzebna, cała ludzkość zaśmieca, zabrudza kwitnący ogród ziemi! Wszyscy jesteśmy jednakowi wobec planety! -Dina Kalinowska


z-punktu-widzenia-roślin-i-zwierząt-cała-ludzkość-jest-niepotrzebna-cała-ludzkość-zaśmieca-zabrudza-kwitnący-ogród-ziemi-wszyscy-jesteśmy
Cała Wolną Cytaty: Szczęście jest przy­jem­nością wolną od wyrzutów sumienia. -Sokrates


szczęście-jest przy­jem­nośą-wolną-od wyrzutów-sumienia
Cała Wolną Cytaty: Dusza powinna być wolna. Nie trzeba tez żałować łez i lamentów. -Sokrates


dusza-powinna-być-wolna-nie-trzeba-tez-żałować-łez-i-lamentów
Cała Wolną Cytaty: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz wrócić, Panie. -Alojzy Feliński


przed-twe-ołtarze-zanosim-błaganie-ojczyznę-wolną-racz-wróć-panie
Cała Wolną Cytaty: Cała nasza wie­dza zbliża nas do ignoracji, cała nasza ig­ro­norac­ja zbliża nas do śmierci. -Thomas Stearns Eliot


cała-nasza-wie­dza-zbliża-nas-do ignoracji-cała-nasza-ig­ro­norac­ja-zbliża-nas-do śmierci