Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu. -Jerzy Leszczyński
całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin
całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Us­ta całowa­ne nie tracą uro­ku, ale od­na­wiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio
us­-całowa­ne-nie tracą-uro­ku-ale-od­na­wiają ę-jak księżyc
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny. -Bernard Św
jedyną-rzeczą-która-nie-jest-stratą-czasu-jest-poszukiwanie-boga-nawet-śli-on-jest-nieosiągalny
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Każda strata jest zyskiem -Albert Espinosa
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna. -Piotr I
strata-czasu-jest-podobna-do-śmierci-nieodwracalna
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. -August Rodin
nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: dzień ... de­likat­nie kon­tu­ry twe­go ciała rysuje po­całowa­ne usta miłością ok­ry­te błądzą cze­kając ... na ciepła kawałek  -Maverick123
dzień-de­likat­nie-kon­­ry-twe­go-ciała-rysuje-po­całowa­ne-usta-miłośą-ok­ry­te-błądzą-cze­kając-na-ciepła-kawałek 
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Nic, co ro­bisz, nie jest stratą cza­su, jeśli umiesz mądrze korzys­tać z włas­nych doświadczeń. -Rodin Auguste
nic-co ro­bisz-nie jest stratą-cza­su-śli-umiesz-mądrze-korzys­ć-z włas­nych-doświadczeń
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. -Józef Cyrankiewicz
każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Muśnięcie suk­ni ko­biety czys­tej da­je ra­dość żyw­szą niż po­siada­nie ko­biety łatwej. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
muśęcie-suk­-ko­biety-czys­tej-da­-ra­dość-żyw­szą-ż-po­siada­nie-ko­biety-łatwej
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie. -Elizabetta
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Nigdy nie zapominaj, że oferujesz klientowi pomoc, a nie błagasz go o zamówienie. W większości wypadków to ty robisz mu przysługę. Służysz mu radą, której nikt inny nie jest w stanie udzielić. Jeżeli kupujący nie jest w stanie tego docenić, to tylko jego strata. -Adam Ygnasik
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Utrata kogoś kogo kochamy jest jak utrata ręki, albo nogi: czas może zaleczyć ranę, ale strata jest bezpowrotna. -Anonim
utrata-kogoś-kogo-kochamy-jest-jak-utrata-ręki-albo-nogi-czas-może-zaleczyć-ranę-ale-strata-jest-bezpowrotna
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Źle przeżyte la­ta, to wiel­ka strata. -Bujak Bogusław
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo. -Éric-Emmanuel Schmitt
po dru­giej-stro­nie-chmur-zaw­sze-jest czys­te-niebo
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Bez Ciebie dłoń ta­ka pus­ta, us­ta niewy­całowa­ne, włosy niepop­rawnie ułożone. Cała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudą. -Lira99
bez-ciebie-dłoń-­ka-pus­-us­-niewy­całowa­ne-włosy-niepop­rawnie-ułożone-cała per­fek­cja-i ele­gan­cja-przytłaczają-nudą
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Do niczego nie przywiązuj się sercem tak mocno, żeby strata tej rzeczy uczyniła cię niepocieszonym. -Johann Gottfried Herder
do-niczego-nie-przywiązuj-ę-sercem-tak-mocno-żeby-strata-tej-rzeczy-uczyniła-ę-niepocieszonym
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Miej­sca, mu­zyka, myśli. Wszys­tko to łączy strata. -MarzycielS
miej­sca-mu­zyka-myśli-wszys­tko to łączy-strata
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: To ta­kie przyk­re, gdy Twoi naj­bliżsi nic o To­bie nie wiedzą, z dru­giej stro­ny jest to też Two­ja wi­na bo okłamu­jesz ich mówiąc, że wszys­tko jest w porządku. -PróbujPatrzećKolorowo
to ­kie-przyk­re-gdy-twoi-naj­bliż-nic-o to­bie-nie wiedzą-z-dru­giej-stro­ny-jest to też-two­ja-wi­na-bo okłamu­jesz-ich-mówiąc
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Gdy człowiek ponosi stratę, duma nad korzyścią, jaką ta strata mu przyniesie. -Daniel Zgliński
gdy-człowiek-ponosi-stratę-duma-nad-korzyśą-jaką-strata-mu-przyniesie
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. -Kuba Wojewódzki
człowiek-który-nie  ­ji-w moim-pry­wat­nym-ran­kingu-jest trochę-jak in­wa­lida-dru­giej-grupy
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: A los tak figlarny, Do­piero kiedy po­godziłeś się już ze stratą, Dał szansę na odzyskanie. -Andrea
a los-tak-figlarny-do­piero-kiedy-po­godziłeś ę-już-ze stratą-dał-szansę-na odzyskanie
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Przez to, że jest dobrobyt gdzie indziej w świecie, nie jesteśmy zwolnieni od dopracowania się go na własną rękę u siebie... -Jan Cybis
przez-to-że-jest-dobrobyt-gdzie-indziej-w-świecie-nie-jesteśmy-zwolnieni-od-dopracowania-ę-go-na-własną-rękę-u-siebie
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Żal to wielka strata energii - nie można nic zbudować na żalu. Co najwyżej można się w nim wygodnie rozsiąść. -Katherine Mansfield
Żal-to-wielka-strata-energii-nie-można-nic-zbudować-na-żalu-co-najwyżej-można-ę-w-nim-wygodnie-rozsiąść
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Nie mów ko­biecie, że jest piękna; po­wiedz jej, że nie ma ta­kiej dru­giej jak ona, a ot­worzą się przed tobą wszys­tkie drzwi. -Jules Renard
nie-mów-ko­biecie-że jest piękna-po­wiedz-jej-że nie  ­kiej-dru­giej-jak ona-a ot­worzą ę-przed-tobą-wszys­tkie-drzwi
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Miłość to ta­ki stan, w którym szczęście dru­giej oso­by jest pod­stawą two­jego szczęścia. -Robert Heinlein
miłość-to ­ki-stan-w którym szczęście-dru­giej-oso­by-jest pod­stawą-two­jego-szczęścia
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Uśmiech dru­giej oso­by jest o wiele cen­niej­szy niż pieniądze da­ne z przy­musu . -chrupcia
uśmiech-dru­giej-oso­by-jest o wiele-cen­niej­szy-ż-pieniądze-da­ne-z przy­musu
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Piękne ko­biety wierzą w swoją in­te­ligen­cję; ko­biety in­te­ligen­tne nie wierzą w swoją urodę. -Pablo Ruiz Picasso
piękne-ko­biety-wierzą-w swoją-in­te­ligen­cję-ko­biety-in­te­ligen­tne-nie wierzą-w swoją-urodę
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dob­re­go par­tne­ra to mu­sisz mieć przy­naj­mniej dobrą rękę. -Woody Allen
seks-jest jak gra-w brydża-jeżeli nie masz-dob­re­go-­tne­ra-to mu­sisz-mieć-przy­naj­mniej-dobrą-rękę
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Miłość jest wte­dy, gdy niedos­ko­nałości dru­giej oso­by są dla Ciebie dos­ko­nałe mi­mo fak­tu, że nor­malnie by Ci przeszkadzały. -Nicole
miłość-jest wte­dy-gdy-niedos­ko­nałoś-dru­giej-oso­by-są dla-ciebie-­ko­nałe-mi­mo-fak­-że nor­malnie-by ci przeszkadzały
Całowa­nie W rękę Na­giej Ko­biety Jest stratą Cytaty: Każdy dzień ciągnie się przez całe wieki, co jest dziw­ne, po­nieważ dni – w liczbie mno­giej – mi­jają w pędzie. -Terry Pratchett
każdy-dzień-ągnie ę-przez-całe-wieki-co jest dziw­ne-po­nieważ-dni-w liczbie-mno­giej-mi­jają-w pędzie