Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu. -Jerzy Leszczyński
całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Us­ta całowa­ne nie tracą uro­ku, ale od­na­wiają się jak księżyc. -Giovanni Boccaccio
us­-całowa­ne-nie tracą-uro­ku-ale-od­na­wiają ę-jak księżyc
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: dzień ... de­likat­nie kon­tu­ry twe­go ciała rysuje po­całowa­ne usta miłością ok­ry­te błądzą cze­kając ... na ciepła kawałek  -Maverick123
dzień-de­likat­nie-kon­­ry-twe­go-ciała-rysuje-po­całowa­ne-usta-miłośą-ok­ry­te-błądzą-cze­kając-na-ciepła-kawałek 
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza odrąbie - podczas buntu robotników w Poznaniu, 1957. -Józef Cyrankiewicz
każdy-prowokator-czy-szaleniec-który-odważy-ę-podnieść-rękę-przeciw-władzy-ludowej-niech-będzie-pewien-że-mu-tę-rękę-władza-odrąbie
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Bez Ciebie dłoń ta­ka pus­ta, us­ta niewy­całowa­ne, włosy niepop­rawnie ułożone. Cała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudą. -Lira99
bez-ciebie-dłoń-­ka-pus­-us­-niewy­całowa­ne-włosy-niepop­rawnie-ułożone-cała per­fek­cja-i ele­gan­cja-przytłaczają-nudą
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: O! Rękę ka­raj, nie śle­py miecz!  -Kornel Ujejski
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Po dru­giej stro­nie chmur zaw­sze jest czys­te niebo. -Éric-Emmanuel Schmitt
po dru­giej-stro­nie-chmur-zaw­sze-jest czys­te-niebo
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Ci, którzy podnoszą rękę na berło władzy, nie zasługują na litość. -Elżbieta I
ci-którzy-podnoszą-rękę-na-berło-władzy-nie-zasługują-na-litość
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Nie po­magając ko­muś w pot­rze­bie nie liczmy po­tem na po­moc dru­giej oso­by . -Chemicals
nie-po­magając-ko­muś-w pot­rze­bie-nie liczmy-po­tem-na po­moc-dru­giej-oso­by
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie. -bloodymery
nic-nie da­-większej-przy­jem­noś-jak spra­wienie-jej-dru­giej-osobie
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Zmień
zmień-prawą-rękę-ale-nie na pod­sta­wioną-nogę
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Ręka budzi rękę. -Anonim
ręka-budzi-rękę
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Lepiej być bitym niż głaskanym przez rękę, której nie chcielibyśmy uścisnąć. -Marie Von Ebner - Eschenbach
lepiej-być-bitym-ż-głaskanym-przez-rękę-której-nie-chcielibyśmy-uścisnąć
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: ' z jed­nej stro­ny bra­wa, z dru­giej lis­ty gończe.. ' P.R  -cham333
' z jed­nej-stro­ny-bra­wa-z dru­giej-lis­ty-gończe-' pr 
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Jed­na połowa ludzi na świecie nie pot­ra­fi zro­zumieć, dlacze­go dru­giej połowie coś spra­wia przyjemność. -Jane Austen
jed­na-połowa-ludzi-na świecie-nie pot­ra­fi-zro­zumieć-dlacze­go-dru­giej-połowie-coś-spra­wia-przyjemność
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. -Stefan Wyszyński kard
przebaczaj-wszystko-wszystkim-nie-chowaj-w-sercu-urazy-zawsze-pierwszy-wyciągnij-rękę-do-zgody
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Trzy­mając Cię za rękę, Czułam, jak oddychasz. Nie ma między na­mi nic - tyl­ko pożądanie... -Andrea
trzy­mając-cię-za rękę-czułam-jak oddychasz-nie- między-na­mi-nic-tyl­ko-pożądanie
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: w na­giej ko­biecie wiel­ka to siła bez do­tyka­nia prącie mi postawiła  -poeta wyklęty
w na­giej-ko­biecie-wiel­ka-to ła-bez-do­tyka­nia-prącie-mi postawiła 
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Trzeba żyć ręka w rękę z rzeczywistością. -Maria Corti
trzeba-żyć-ręka-w-rękę-z-rzeczywistośą
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: miast rękę księżniczki wo­li jej piczki  -poeta wyklęty
miast-rękę-księżniczki-wo­li-jej-piczki 
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. -Kuba Wojewódzki
człowiek-który-nie  ­ji-w moim-pry­wat­nym-ran­kingu-jest trochę-jak in­wa­lida-dru­giej-grupy
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Nie mów ko­biecie, że jest piękna; po­wiedz jej, że nie ma ta­kiej dru­giej jak ona, a ot­worzą się przed tobą wszys­tkie drzwi. -Jules Renard
nie-mów-ko­biecie-że jest piękna-po­wiedz-jej-że nie  ­kiej-dru­giej-jak ona-a ot­worzą ę-przed-tobą-wszys­tkie-drzwi
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Spędza­nie ze sobą za dużo cza­su, pot­ra­fi zmienić człowieka I spra­wić, że bez tej du­giej oso­by nie po­tafi­my spędzić jed­nej minuty... -AnDree
spędza­nie-ze sobą-za żo-cza­su-pot­ra­fi-zmienić-człowieka-i-spra­wić-że bez-tej ­giej-oso­by-nie po­tafi­my-spędzić-jed­nej
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Nie zmuszaj­my dru­giej oso­by do ro­bienia cze­goś co jej się nie po­doba, może z cza­sem zro­zumie że jed­nak ma­my rację. -AnDree
nie-zmuszaj­my-dru­giej-oso­by-do ro­bienia-cze­goś-co jej ę-nie po­doba-może-z cza­sem-zro­zumie-że jed­nak-­my-rację
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Nap­rawdę dob­re chwi­le za­pisu­je się w pa­mięci dru­giej osoby. -Logos
nap­rawdę-dob­re-chwi­-za­pisu­ ę-w pa­mię-dru­giej-osoby
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Pom­nij to - me­dal ma stro­ny dwie, gdy jedną widzisz, dru­giej już nie. Ilu na­zywa dziś dob­rem zło?  -Lucretia
pom­nij-to -me­dal- stro­ny-dwie-gdy-jedną-widzisz-dru­giej-już-nie-ilu-na­zywa-dziś-dob­rem-zło 
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Często za­miast wy­ciągać rękę, wy­ciąga­my brudy. -Sławomir Trocki
często-za­miast-wy­ągać-rękę-wy­ąga­my-brudy
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Przez to, że jest dobrobyt gdzie indziej w świecie, nie jesteśmy zwolnieni od dopracowania się go na własną rękę u siebie... -Jan Cybis
przez-to-że-jest-dobrobyt-gdzie-indziej-w-świecie-nie-jesteśmy-zwolnieni-od-dopracowania-ę-go-na-własną-rękę-u-siebie
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Dla dru­giej mnie krążę spojrzeniami wys­ta­wiając chętne na pocałunki ramiona  -Senqa
dla-dru­giej-mnie-krążę-spojrzeniami-wys­­wiając-chętne-na-pocałunki-ramiona 
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Mężczyzna uwłacza kobiecie nierównością, jeżeli całuje ją w rękę. -Fiodor Dostojewski
mężczyzna-uwłacza-kobiecie-nierównośą-żeli-całuje-ją-w-rękę
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Kiedy ujął moją rękę, to było jak... To Ty. Wreszcie. -szantiil
kiedy-ujął-moją-rękę-to było-jak-to ty-wreszcie
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Młodzieńcze! Pa­miętaj, że Na­poleon wkładał rękę za włas­ny dekolt!  -Janina Ipohorska
młodzieńcze-pa­miętaj-że na­poleon-wkładał-rękę-za włas­ny-dekolt 
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin
całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
Całowa­nie W rękę Na­giej Cytaty: Młodzieńcze! Pamiętaj, że Napoleon wkładał rękę za własny dekolt! -Janina Ipohorska
młodzieńcze-pamiętaj-że-napoleon-wkładał-rękę-za-własny-dekolt