Ce­lem życia Cytaty

Ce­lem życia Cytaty: Przy­jem­ność jest początkiem i ce­lem życia szczęśliwego. -Epikur


przy­jem­ność-jest początkiem-i ­lem-życia-szczęśliwego
Ce­lem życia Cytaty: Ce­lem życia jest: w swo­jej małej jed­nos­tko­wej duszy od­bić jak naj­więcej kosmosu. -Henryk Elzenberg


ce­lem-życia-jest-w swo­jej-łej-jed­nos­tko­wej-duszy-od­bić-jak naj­więcej-kosmosu
Ce­lem życia Cytaty: Ce­lem ludzkiego życia nig­dy nie po­win­no być udo­wad­nianie ko­muś, że bez niego jes­teśmy szczęśliwsi. -Gold Fishy


ce­lem-ludzkiego-życia-nig­dy-nie po­win­no-być-udo­wad­nianie-ko­muś-że bez-niego-jes­teśmy-szczęśliwsi
Ce­lem życia Cytaty: Całe życie człowieka na­biera znacze­nia, gdy jest on świadom, iż ce­lem życia i is­tnienia jest chwała Stwórcy. -Stefan Wyszyński


całe-życie-człowieka-na­biera-znacze­nia-gdy-jest on świadom-iż ­lem-życia-i is­tnienia-jest chwała-stwórcy
Ce­lem życia Cytaty: Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.)  -Milton Friedman


rządo­we-roz­wiąza­nie-prob­lemów-są zwyk­-równie-złe-jak sam-problem-the-go­ver­nment-so­lution-to a prob­lem-is usual­ly
Ce­lem życia Cytaty: Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz. -Mark Haddon


kiedy-mężczyz­na- prob­lem-chce-żeby-ktoś-mu po­wie­dział-jak go roz­wiązać-kiedy ko­bieta- prob­lem-chce-usłyszeć
Ce­lem życia Cytaty: Idąc uli­ca­mi mias­ta, zacze­piają mnie si­we włosy pajęczyn. Przechadzając się między drze­wa­mi, opa­dają na mnie liście i tęcza. Siedząc nad wodą, śmier­dzi po­tem i al­ko­ho­lem. Stąpając łąką, widzę roz­kwit życia. Po­wiedz mi, ja­ka jest pora? To już je­sień, nie było łat­wo upo­rać się z tym fak­tem, choć niezauważal­nie minęło mi la­to życia, w ciągłym biegu, gdzie szczegóły rzeźbią całokształt. -Smoky Blue


Ce­lem życia Cytaty: Cały prob­lem tkwi w tym, że ko­bieta pra­wie nig­dy nie może być szcze­ra – przez zna­komitą większość życia mu­si po pros­tu uda­wać al­bo głup­szą, al­bo mądrzej­szą niż jest w rzeczywistości. -Gold Fishy


Ce­lem życia Cytaty: 10/10/2006 idę.: drogą życia otu­lona płaszczem uczuć pe­leryną mglis­tych marzeń sza­lem.: doz­nań żalu zwiew­nie wiszące­go na mej ik­ry karku kroczę.: po ka­mien­nej, krętej drodze pośród ruin, zgliszczy, gruzów szu­kam me­go do­mu czy oca­lał może?  -Emilia Szumiło


Ce­lem życia Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe


prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
Ce­lem życia Cytaty: Twój naj­większy prob­lem? To ty!  -Urszula Zybura


twój-naj­większy-prob­lem-to ty 
Ce­lem życia Cytaty: o tym co was nap­rawdę dotknęło ja was spłodzono nie wyskrobano wy­ciśnięto z mat­czy­nego łona na siłę jak nie chcieliście tu być i wychowano w tym wie­cznym uczu­ciu lęku i chęci powrotu do oj­cow­skich jąder by nie zab­rzmieć pospolicie że kocha­cie śmierć bo jest ce­lem życia że was nie nauczono wiary radości że wam nie po­kaza­no jak  przy­mykać zmęczo­ne powieki wy­pat­rując miłości szu­kając ruchu  -danioł


Ce­lem życia Cytaty: Kluczo­wy prob­lem można załat­wić wytrychem. -Leszek Kumor


kluczo­wy-prob­lem-można-załat­wić-wytrychem
Ce­lem życia Cytaty: Ce­lem ter­ro­ryz­mu jest szerze­nie terroryzmu. -Włodzimierz Lenin


ce­lem-ter­ro­ryz­mu-jest szerze­nie-terroryzmu
Ce­lem życia Cytaty: By­wa,że naj­większym skan­da­lem jest to,że wciąż go nie ma. -Urszula Zybura


by­waże-naj­większym-skan­da­lem-jest toże-wciąż-go nie 
Ce­lem życia Cytaty: Je­dynym ce­lem biz­ne­su jest stworze­nie klienta. -Peter Drucker


je­dynym-­lem-biz­ne­su-jest stworze­nie-klienta
Ce­lem życia Cytaty: Ce­lem mo­jej piel­grzym­ki jest zaw­sze in­ny pielgrzym. -Olga Tokarczuk


ce­lem-mo­jej-piel­grzym­ki-jest zaw­sze-in­ny-pielgrzym
Ce­lem życia Cytaty: Praw­dzi­wym po­lem dla cnót ko­biecych to pokój chorego. -Stendhal (Henri Beyle)


praw­dzi­wym-po­lem-dla-cnót-ko­biecych-to pokój-chorego