Ce­lem Cytaty

Ce­lem Cytaty: Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.)  -Milton Friedman


rządo­we-roz­wiąza­nie-prob­lemów-są zwyk­-równie-złe-jak sam-problem-the-go­ver­nment-so­lution-to a prob­lem-is usual­ly
Ce­lem Cytaty: Kiedy mężczyz­na ma prob­lem, chce, żeby ktoś mu po­wie­dział, jak go roz­wiązać. Kiedy ko­bieta ma prob­lem, chce usłyszeć że ją rozumiesz. -Mark Haddon


kiedy-mężczyz­na- prob­lem-chce-żeby-ktoś-mu po­wie­dział-jak go roz­wiązać-kiedy ko­bieta- prob­lem-chce-usłyszeć
Ce­lem Cytaty: Prob­lem tkwi w ludzkości, w nas . -bluecaffe


prob­lem-tkwi-w ludzkoś-w nas
Ce­lem Cytaty: Twój naj­większy prob­lem? To ty!  -Urszula Zybura


twój-naj­większy-prob­lem-to ty 
Ce­lem Cytaty: By­wa,że naj­większym skan­da­lem jest to,że wciąż go nie ma. -Urszula Zybura


by­waże-naj­większym-skan­da­lem-jest toże-wciąż-go nie 
Ce­lem Cytaty: Kluczo­wy prob­lem można załat­wić wytrychem. -Leszek Kumor


kluczo­wy-prob­lem-można-załat­wić-wytrychem
Ce­lem Cytaty: Je­dynym ce­lem biz­ne­su jest stworze­nie klienta. -Peter Drucker


je­dynym-­lem-biz­ne­su-jest stworze­nie-klienta
Ce­lem Cytaty: Ce­lem ter­ro­ryz­mu jest szerze­nie terroryzmu. -Włodzimierz Lenin


ce­lem-ter­ro­ryz­mu-jest szerze­nie-terroryzmu
Ce­lem Cytaty: Ce­lem mo­jej piel­grzym­ki jest zaw­sze in­ny pielgrzym. -Olga Tokarczuk


ce­lem-mo­jej-piel­grzym­ki-jest zaw­sze-in­ny-pielgrzym
Ce­lem Cytaty: Przy­jem­ność jest początkiem i ce­lem życia szczęśliwego. -Epikur


przy­jem­ność-jest początkiem-i ­lem-życia-szczęśliwego
Ce­lem Cytaty: Azy­lem dla praw­dy niebez­pie­cznej jest milczenie. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


Ce­lem Cytaty: Praw­dzi­wym po­lem dla cnót ko­biecych to pokój chorego. -Stendhal (Henri Beyle)


praw­dzi­wym-po­lem-dla-cnót-ko­biecych-to pokój-chorego
Ce­lem Cytaty: Kiedy anioł jedzie mo­tocyk­lem, to w przycze­pie sie­dzi diabeł. -Jan Czarny


kiedy-anioł-jedzie-mo­tocyk­lem-to w przycze­pie-sie­dzi-diabeł
Ce­lem Cytaty: Gdy widzisz prob­lem, al­bo szu­kasz jak go roz­wiązać, al­bo... rozwinąć... -Krio


gdy-widzisz-prob­lem-al­bo-szu­kasz-jak go roz­wiązać-al­bo-rozwinąć
Ce­lem Cytaty: Kiedy poszły w las nauki ludzkości, stała się sym­bo­lem mądrości. -adamzjawora


kiedy-poszły-w las-nauki-ludzkoś-stała ę-sym­bo­lem-mądroś
Ce­lem Cytaty: kiedyś drugs i tab­sy znaczyły wiele te­raz ce­lem czys­tość rodzi­na i przyjaciele. -KOCUR


kiedyś-drugs-i tab­sy-znaczyły-wiele-te­raz-­lem-czys­tość-rodzi­na-i przyjaciele
Ce­lem Cytaty: Człowiek ma prob­lem, szu­ka przy­jaciela i co? Nie znaj­du­je Go w oso­bie, którą podejrzewał... -opuszczona


człowiek- prob­lem-szu­ka-przy­jaciela-i co-nie-znaj­­-go w oso­bie-którą-podejrzewał
Ce­lem Cytaty: Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


naj­większy-prob­lem-jest wte­dy-kiedy-nie wiado­mo-co ro­bić-~ mrs-vercetti