Cecha Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Cecha Cytaty: Wdzięczność to cecha psów. -Józef Stalin
Cecha Cytaty: Wdzięczność to cecha psów. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Cecha Cytaty: Pośpiech jest cechą głupców. -Baltazar Gracian Y Morales
Cecha Cytaty: Cechą życia jest pęd ku przyszłości. -Antoni Kępiński
Cecha Cytaty: Egoizm to cecha pop­rawne­go altruisty. -Walenty
egoizm-to cecha-pop­rawne­go-altruisty
Cecha Cytaty: Nieodłączną cechą organizacji takiej bazy ekonomicznej są sprzeczności. -Karol Marks
nieodłączną-cechą-organizacji-takiej-bazy-ekonomicznej-są-sprzecznoś
Cecha Cytaty: Ob­sta­wanie przy swoim jest cechą geniusza. -Thomas Alva Edison
ob­sta­wanie-przy-swoim-jest cechą-geniusza
Cecha Cytaty: Szcze­rość poszu­kiwa­na cecha wśród ludzi... -stokrotka123
szcze­rość-poszu­kiwa­na-cecha-wśród-ludzi
Cecha Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła
wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
Cecha Cytaty: Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck
opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć
Cecha Cytaty: Cechą mądrości jest nie postępować w sposób desperacki. -Henry David Thoreau
cechą-mądroś-jest-nie-postępować-w-sposób-desperacki
Cecha Cytaty: Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick
oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
Cecha Cytaty: Niewdzięczność wobec wielkich ludzi jest cechą silnych narodów. -Plutarch
niewdzięczność-wobec-wielkich-ludzi-jest-cechą-silnych-narodów
Cecha Cytaty: Istotną cechą miłości jest wiara, że będzie trwać wiecznie. -Dante Alighieri
istotną-cechą-miłoś-jest-wiara-że-będzie-trwać-wiecznie
Cecha Cytaty: Jedyną pozytywną cechą egoistów jest to, że nie obgadują innych. -Lucille Harper
jedyną-pozytywną-cechą-egoistów-jest-to-że-nie-obgadują-innych
Cecha Cytaty: Cechą mądrości jest nie postępo­wać w sposób desperacki. -Henry David Thoreau
cechą-mądroś-jest nie postępo­wać-w sposób-desperacki
Cecha Cytaty: Su­mienie jest cechą ludzi odpowiedzialnych. Wyrzu­ty su­mienia to de­fekt marzycieli…  -Papillondenuit
su­mienie-jest cechą-ludzi-odpowiedzialnych-wyrzu­ty-su­mienia-to de­fekt-marzycieli 
Cecha Cytaty: Pierwszą cechą ordynarnego mężczyzny jest to, że nie spostrzega własnej ordynarności. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
pierwszą-cechą-ordynarnego-mężczyzny-jest-to-że-nie-spostrzega-własnej-ordynarnoś
Cecha Cytaty: Gościnność jest cechą, na którą składa się prymitywny urok i wielkość antyczna. -Sarah Bernhardt
gościnność-jest-cechą-na-którą-składa-ę-prymitywny-urok-i-wielkość-antyczna
Cecha Cytaty: Schadenfreude jest cechą podłych narodów. Dlatego mowie polskiej brak tego słowa. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
schadenfreude-jest-cechą-podłych-narodów-dlatego-mowie-polskiej-brak-tego-słowa
Cecha Cytaty: Cechą wielkich ludzi jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
cechą-wielkich-ludzi-jest-to-że-stawiają-innym-o-wiele-mniejsze-wymagania-ż-sobie
Cecha Cytaty: Jest cechą pospolitej mądrości obawa, by się nie dać nabrać na czyjąś wartość. -Anna Kowalska
jest-cechą-pospolitej-mądroś-obawa-by-ę-nie-dać-nabrać-na-czyjąś-wartość
Cecha Cytaty: Jest cechą głupo­ty dos­trze­gać błędy in­nych, a za­pomi­nać o swoich. -Cyceron
jest-cechą-głupo­ty-­trze­gać-błędy-in­nych-a za­pomi­nać-o swoich
Cecha Cytaty: Obojętność dla śmierci jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego - zapowiedzią nadchodzącej starości. -Bolesław Prus
obojętność-dla-śmierci-jest-cechą-umysłów-dojrzałych-a-pociąg-do-życia-wiecznego-zapowiedzią-nadchodzącej-staroś
Cecha Cytaty: Pdstawową cechą jest oparcie porozumienia i nadawcy na zasadzie istniejących z góry szerokich zespołów wiedzy i wspólnego systemu wartości. -Kazimierz Bartoszyński
pdstawową-cechą-jest-oparcie-porozumienia-i-nadawcy-na-zasadzie-istniejących-z-góry-szerokich-zespołów-wiedzy-i-wspólnego-systemu-wartoś
Cecha Cytaty:
po­dej­rzli­wość-to cecha-strachu-przed-od­kry­ciem-praw­dy-w rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-niusza
Cecha Cytaty: Is­totną i ko­nie­czną cechą wol­ności jest to, iż jest usytuowana. -Jean-Paul Sartre
is­totną-i ko­nie­czną-cechą-wol­noś-jest to-iż jest usytuowana
Cecha Cytaty: Istotną i konieczną cechą wolności jest to, iż jest usytuowana. -Jean Paul Sartre
istotną-i-konieczną-cechą-wolnoś-jest-to-iż-jest-usytuowana
Cecha Cytaty: W nowych technologiach wspaniałe jest to, że ludzie robią z nich zupełnie inny użytek, niż planowali twórcy tych nowinek. To właśnie ta ludzka cecha leży u podstaw kreatywności społeczeństwa i innowacyjności w biznesie. -Manuel Castells
Cecha Cytaty: Doszedłem do przekonania, że wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy. To poszukiwanie wydaje się naturalną i konieczną cechą rodzaju ludzkiego. -Anonim
Cecha Cytaty: Rzekłbym, iż nieodłączną cechą nasze­go ga­tun­ku jest skraj­ny in­dy­widualizm, wielość międzyosob­niczych różnic, swois­ta płyn­ność ta­kich pojęć jak przy­jaźń, jed­ność, wspólno­ta dusz. -R » Anne Rice » Posiadłość Blackwood
Cecha Cytaty: W myśl przy­ka­za­nia
Cecha Cytaty: Wbrew twier­dze­niom pew­nych szar­la­tanów i sza­manów, zdol­ności ar­tystyczne wca­le nie są dru­gorzędny­mi cecha­mi płciowy­mi; wręcz prze­ciw­nie: seks jest za­led­wie służką sztuki. -Władimir Nabokow
Cecha Cytaty: Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda. -Charles Frazier
Cecha Cytaty: Ero­tyzm na­leży do niższe­go rzędu in­styn­któw i jest cechą zwierzęcą raczej niż szlachet­nie ludzką. Dla człowieka – szczy­tu or­ga­nicznej ewo­luc­ji na Ziemi – ja­kie zajęcia są bar­dziej od­po­wied­nie niż te, które zaj­mują tyl­ko je­go wyższe i wyłącznie ludzkie zdolności?  -Howard Philip Lovecraft