Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa
chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty:
nau­czo­no-nas-kochać-lecz-za­pom­niano-nas-nau­czyć-miłować-~pa­weł-rychlica 
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Ko­bieta chce być kocha­na bez po­wodu, dob­rych ma­nier, wdzięku, in­te­ligen­cji, ale dla­tego, że ona jest. -Henri Frédéric Amiel
ko­bieta-chce-być-kocha­na-bez-po­wodu-dob­rych-­nier-wdzięku-in­te­ligen­cji-ale-dla­tego-że ona-jest
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Młodości Bóg fol­gu­je, sta­rych błędy karze za­raz, bo mieli czas nau­czyć się. -Jan Twardowski
młodoś-bóg-fol­gu­-sta­rych-błędy-karze-za­raz-bo mieli-czas-nau­czyć-ę
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Jed­nak są ludzie, którzy nie wierzą, by dzieci były do końca ludźmi. Sądzą, że w sto­sun­ku do nich fun­kcjo­nowa­nie zwykłych dob­rych ma­nier ule­ga zawieszeniu. -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów. -Francois Mauriac
czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty:
je­dyne-cze­go-od życia-można ę-nau­czyć-to zmiana-nas­­wienia-~pa­weł-rychlica 
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Z his­to­rii na­rodów możemy się nau­czyć, że na­rody nicze­go nie nau­czyły się z historii. We learn from his­to­ry that we do not learn from his­to­ry. (ang.)  -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
z his­to­rii-na­rodów-możemy ę-nau­czyć-że na­rody-nicze­go-nie nau­czyły ę-z historii-we-learn-from-his­to­ry-that-we do not
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle
kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać. -Terry Pratchett
trze­ba-całego-życia-żeby-nau­czyć ę-umierać
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: od­na­leźć spokój pierw to jed­no zachować nau­czyć się władać  -Cykam
od­na­źć-spokój-pierw-to jed­no-zachować-nau­czyć ę-władać 
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Łat­wo się nau­czyć pa­nowa­nia, trud­niej rządzenia. -Johann Wolfgang Goethe
Łat­wo ę-nau­czyć-pa­nowa­nia-trud­niej-rządzenia
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Wy­daje im się, że chcą dob­rych rządów i spra­wied­li­wości dla każde­go, ale cze­go tak nap­rawdę pragną w głębi swych serc? Tyl­ko te­go, żeby wszys­tko toczyło się tak jak zaw­sze, żeby jut­ro było ta­kie jak dzisiaj. -Terry Pratchett
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Sztuką przet­rwa­nia jest nau­czyć się życia bez Ciebie. -AnDree
sztuką-przet­rwa­nia-jest nau­czyć ę-życia-bez-ciebie
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Nie zna­my swej przyszłości z pros­te­go po­wodu - by nau­czyć się sza­cun­ku do życia  -loquentia
nie-zna­my-swej-przyszłoś-z pros­te­go-po­wodu- by nau­czyć ę-sza­cun­ku-do życia 
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: można wiele nau­czyć się od ludzi którzy pat­rzą na świat inaczej niż my  -badtomek
można-wiele-nau­czyć ę-od ludzi-którzy-pat­rzą-na świat-inaczej-ż-my 
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Aby żyć na tym świecie, mu­sisz się nau­czyć real­nie pat­rzeć na życie. -Erskine Caldwell
aby-żyć-na tym-świecie-mu­sisz ę-nau­czyć-real­nie-pat­rzeć-na życie
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: By nau­czyć się kochać, wpierw mu­sisz uświado­mić so­bie, jak bar­dzo nienawidzisz. -Papillondenuit
by nau­czyć ę-kochać-wpierw-mu­sisz-uświado­mić-so­bie-jak bar­dzo-nienawidzisz
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi. -Vort
całe-życie-to wal­ka-ze sobą-a nie z in­ny­mi-nau­czyć ę-siebie-to jak wyg­rać-ze wszystkimi
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Cze­go nie możemy się nau­czyć, umiemy tyl­ko zazdrościć. Z cyk­lu po­wieści
cze­go-nie możemy ę-nau­czyć-umiemy-tyl­ko-zazdrość-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach?  -cytlopka
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Urodzić się psycho­patą to nie sztuka. Sztuką nau­czyć kochać. -MyslacaWierszem
urodzić ę-psycho­patą-to nie sztuka-sztuką-nau­czyć-kochać
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Nie możesz człowieka nau­czyć nicze­go. Możesz mu tyl­ko pomóc od­na­leźć to w sobie. -Galileo Galilei (Galileusz)
nie-możesz-człowieka-nau­czyć-nicze­go-możesz mu tyl­ko-pomóc-od­na­źć-to w sobie
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić. -Arthur Schopenhauer
naj­ważniej­sze-w życiu-to nau­czyć-ę-które-mos­ty-przek­raczać-a które-palić
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Mu­sisz nau­czyć się trochę mo­jej fi­lozo­fii: myśl o przeszłości tyl­ko wte­dy, kiedy może ci ona spra­wić przyjemność. -Jane Austen
mu­sisz-nau­czyć ę-trochę-mo­jej-fi­lozo­fii-myśl-o przeszłoś-tyl­ko-wte­dy-kiedy-może- ona-spra­wić-przyjemność
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Naj­trud­niej­szą rzeczą w życiu to nau­czyć się, który most przechodzić, a który za sobą palić. -David Russell
naj­trud­niej­szą-rzeczą-w życiu-to nau­czyć-ę-który-most-przechodzić-a który-za sobą-palić
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Kiedy chcesz się cze­goś nau­czyć, nie trze­ba sięgać po książkę. Trze­ba z kimś porozmawiać. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty:
tyl­ko-myś­nie-po­zytyw­ne-jest w sta­nie-człowieka-cze­goś-nau­czyć~pa­weł-rychlica 
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Jes­teś pe­wien, że nie pod­ci­nasz jej skrzy­deł, za­miast pomóc jej znów nau­czyć się latać?  -B » Anne Bishop » Serce Kaeleer
jes­teś-pe­wien-że nie pod­­nasz-jej-skrzy­deł-za­miast-pomóc-jej-znów-nau­czyć ę-latać 
Chcą Nas Nau­czyć Dob­rych Ma­nier Cytaty: Po­kazał mi przez chwilę czym jest na­miętność, a po­tem od­szedł. To jak­by nau­czyć dziec­ko pier­wszych pięciu li­ter al­fa­betu i zos­ta­wić je z książką w rękach. -Gold Fishy