Chcą Zro­zumieć Cytaty

Chcą Zro­zumieć Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Le­piej zro­zumieć mało, niż zro­zumieć źle. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Chcą Zro­zumieć Cytaty: Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy. -Jonas Salk


Chcą Zro­zumieć Cytaty: Wszys­cy chcą ro­zumieć ma­lar­stwo; dlacze­go nie próbują ro­zumieć śpiewu ptaków?  -Pablo Ruiz Picasso


wszys­cy-chcą-ro­zumieć-­lar­stwo-dlacze­go-nie próbują-ro­zumieć-śpiewu-ptaków 
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał. -Jean-Paul Sartre


mu­siałbym-wreszcie-zro­zumieć-zro­zumieć że już-nig­dy-nic-nie zo­baczę-nig­dy-nic-nie usłyszę-i że dla-in­nych-da­lej
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu


wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały... -Papillondenuit


próbując-zro­zumieć-szu­kasz-słów-by nazwać-gdy-zro­zumiesz-nie będzie-już-­kich-słów-które-by nazwały
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Po­bawi­my się w 


po­bawi­my ę-w zro­zumieć-świat 
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Gdy­by ludzki mózg był tak pros­ty, że mog­li­byśmy go zro­zumieć, by­libyśmy wte­dy tak głupi, że nie zro­zumieli­byśmy go i tak. -Jostein Gaarder


gdy­by-ludzki-mózg-był-tak-pros­ty-że mog­li­byśmy-go zro­zumieć-by­libyśmy-wte­dy-tak-głupi-że nie zro­zumieli­byśmy
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Ko­biet nie można zro­zumieć – trze­ba je kochać. -Aurore Dudevant (George Sand)


Chcą Zro­zumieć Cytaty: Jeżeli ci trud­no zro­zumieć pochwały, to uważaj je za pochlebstwa. -Demokryt


jeżeli- trud­no-zro­zumieć-pochwały-to uważaj- za pochlebstwa
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Nikt nie może nas zro­zumieć z oddali. -Orhan Pamuk


nikt-nie może-nas-zro­zumieć-z oddali
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Nie sztu­ka utwór zro­zumieć, jak to, że jest słaby. -Paladin


nie-sztu­ka-utwór-zro­zumieć-jak to-że jest słaby
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Kto chce zro­zumieć poetę, po­winien po­jechać do je­go kraju. -Johann Wolfgang Goethe


kto-chce-zro­zumieć-poetę-po­winien-po­jechać-do ­go-kraju
Chcą Zro­zumieć Cytaty: Spać z Le­ninem jeszcze nie znaczy zro­zumieć leninizm. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Chcą Zro­zumieć Cytaty: Bunt wy­nika z te­go, że nie znasz życia. Bun­tu­jesz się prze­ciw­ko te­mu, co zauważasz i cze­go nie pot­ra­fisz zro­zumieć. Kiedy zaczy­nasz Wszys­tko ro­zumieć, mówisz: „Aha!” i masz siedem­dziesiąt lat. Nie chcę dożyć mo­men­tu, kiedy w moim życiu wszys­tko będzie jasne. -Agnieszka Chylińska


Chcą Zro­zumieć Cytaty: Łat­wiej jest zro­zumieć ko­nie­czność działania, niż działać. -Georges Clemenceau


Łat­wiej-jest zro­zumieć-ko­nie­czność-działania-ż-działać
Chcą Zro­zumieć Cytaty: zro­zumieć myśl- wte­dy gdy jej sens pok­ry­wa się z naszy­mi poglądami. -thrillofit


zro­zumieć-myśl-wte­dy-gdy-jej-sens-pok­ry­wa ę-z naszy­mi-poglądami