Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty

Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Są ludzie, którzy zaw­sze muszą dos­tać to, cze­go chcą i dos­tają to, na­wet jeśli wca­le nie zasługują.. -Andrea


są ludzie-którzy-zaw­sze-muszą-­ć-to-cze­go-chcą-i ­tają-to-na­wet-śli-wca­-nie zasługują
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Autos­tra­dy mówią człowieko­wi: jedź, nie ma na co pat­rzeć. Są dla idiotów, którzy chcą jak naj­szyb­ciej dos­tać się z jed­ne­go pun­ktu do drugiego. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: [Pra­wa po­dob­ne są do pajęczy­ny.] Jeżeli bo­wiem dos­ta­nie się do niej stworze­nie małe i słabe, nie może się wy­dos­tać, ale stworze­nie większe ro­zer­wie ją i spo­koj­nie po­leci dalej. -Solon


Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Naj­ważniej­sze to nau­czyć się czekać.... na słońce, na ra­dość, na miłe słowo, na miłość, przyjaźń... Wszys­tko co masz dos­tać- dos­ta­niesz. Nie w cza­sie kiedy Ty chcesz ale wte­dy kiedy jest Ci to pisane. -AgniM


Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: W każdym nor­malnym człowieku tkwi sza­leniec i próbu­je wy­dos­tać się na zewnątrz. -Terry Pratchett


w każdym-nor­malnym-człowieku-tkwi-sza­leniec-i próbu­-wy­­ć ę-na zewnątrz
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Za­nim cno­ta poz­nała zło od pod­szew­ki była zmuszo­na wystąpić w ro­li ofiary tyl­ko po aby przyjąć hołd od naj­wier­niej­szej je­go służeb­ni­cy hi­pok­ryzji prze­wieleb­nej # Zło pot­ra­fi zma­nipu­lować na­wet cnotę by­le dos­tać to na co ma w da­nej chwi­li ochotę . -natalia(__ups


Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: dla tej miłości nie ma nadziei umarła za­nim zdążyła dos­tać się do nieba zos­tały po niej echa słów które od­bi­jają się od wciąż smut­nych ust i kil­ka przedmiotów: zep­su­ta zapalniczka złoty wisiorek ka­myki wyb­ra­ne ser­cem, a wrzu­cone do słoja z innymi (zbiera­nymi, kiedy jeszcze mnie nie było) śmierć zaw­sze po­zos­ta­wia po so­bie niedom­knięte okna  -finezja


Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Dob­rze jest kochać. W żaden in­ny sposób nie można się dos­tać do siódme­go nieba. -Aleksander Minkowski


dob­rze-jest kochać-w żaden-in­ny-sposób-nie można ę-­ć-do ódme­go-nieba
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Że białym zrodzo­ny - bez przer­wy się raduje; Nie wie, jak bar­dzo w łeb dos­tać zasługuje. -SirNobody


Że białym-zrodzo­ny- bez-przer­wy ę-raduje-nie-wie-jak bar­dzo-w łeb-­ć-zasługuje
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Nie można dos­tać mle­ka w zag­rodzie dla baranów. -Clarissa Pinkola Estés


Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Może właśnie tak zacho­wywał się Bóg - zer­kał na świat znad zle­wu, przyglądając się, jak ludzie usiłują się wy­dos­tać, i co ja­kiś czas wy­ciągając ko­goś z pojemnika  -Janet Fitch


może-właśnie-tak-zacho­wywał ę-bóg- zer­kał-na świat-znad-zle­wu-przyglądając-ę-jak ludzie-usiłują ę-wy­­ć-i co ja­kiś
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Kobiety lubią giełdę próżności; niekoniecznie chcą się sprzedać, ale chcą znać kurs. -Hugo Dyonizy Steinhaus


kobiety-lubią-giełdę-próżnoś-niekoniecznie-chcą-ę-sprzedać-ale-chcą-znać-kurs
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Życie by­wa cza­sem bar­dzo kosztow­ne, to śmierć można dos­tać za darmo. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Mu­simy nau­czyć się żyć i kochać siebie nawza­jem, za­nim będzie za późno. Mu­simy przes­tać! Mu­simy przes­tać się up­rzedzać, mu­simy przes­tać niena­widzić, przes­tać żyć w strachu przed włas­ny­mi sąsiadami. -Michael Jackson


Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Nie podcinaj gałęzi na której siedzisz, chyba że chcą cię na niej powiesić. -Stanisław Jerzy Lec


nie-podcinaj-gałęzi-na-której-siedzisz-chyba-że-chcą-ę-na-niej-powiesić
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


zgu­biłam ę-w ­bi­ryn­cie-miłoś-op­lotły-mnie-os­tre-krze­wy-zazdroś-jak-mam ę-stąd-wy­­ć-bez-two­jej-miłoś-®-by mrs
Chcą się Z niej Wy­dos­tać Cytaty: Ko­biety lu­bią giełdę próżności; nieko­nie­cznie chcą się sprze­dać, ale chcą znać kurs. -Hugo Dionizy Steinhaus


ko­biety-lu­bią-giełdę-próżnoś-nieko­nie­cznie-chcą ę-sprze­dać-ale-chcą-znać-kurs