Chcę Przeżyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chcę Przeżyć Cytaty: Nie chcę na końcu życia odkryć, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć także jego wielkość. -Diane Ackerman
nie-chcę-na-końcu-życia-odkryć-że-przeżyłam-tylko-jego-długość-chcę-przeżyć-także-jego-wielkość
Chcę Przeżyć Cytaty: Szko­da życia, gdy chce się je tyl­ko przeżyć. -Kazimierz Chyła
szko­da-życia-gdy-chce ę- tyl­ko-przeżyć
Chcę Przeżyć Cytaty: Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Chcę Przeżyć Cytaty: Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę. -Nicholas Sparks
nie-mogłam-da­lej-ę-okłamy­wać-kłam­stwo um­niej­szyłoby-war­tość-naszych-przeżyć-a ja te­go-nie chcę
Chcę Przeżyć Cytaty: Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku. -Jan Twardowski
Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey
Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę z Ciebie zrzu­cić mok­re ub­ra­nie i pieścić twe speszo­ne, niedoświad­czo­ne ciało. Chce tonąć w twoich kaszta­nowych, lśniących włosach i pic z twych krwis­to czer­wo­nych ust. Chcę kraść te dzi­kie spojrzenia. Chcę byś od­dała mi się i poczuła ten słod­ki smak rozkoszy. -bluecaffe
Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę drin­ka. Chcę pięćdziesiąt drinków. Chcę bu­telkę naj­czys­tsze­go, naj­mocniej­sze­go, naj­bar­dziej niszczy­ciel­skiego naj­bar­dziej trujące­go al­ko­holu na Ziemi.Chcę pięćdziesiąt bu­telek. Chce crac­ku, brud­ne­go i żółte­go i wy­pełnione­go for­malde­hydem. Chcę kopę me­tam­fy w proszku, pięćset kwasów, wo­rek grzybków, tubę kle­ju większą od ciężarówki, ba­sen benzyn tak duży, żeby się w nim uto­pić.Chcę cze­goś wszys­tkiego cze­gokol­wiek jak­kolwiek ile tyl­ko się da by zapomnieć. -James Frey
Chcę Przeżyć Cytaty: I zed­rzeć tych gu­zików bramy I tych zamków ideały By po­wie­dzieć jes­tem Twoja A jed­nak niczyja I uk­ry­wając oczy moje Zat­ra­cic sie w Twoich I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte Mówiące na przekór ser­cu Nie chcę ... Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę! Byś tonął w nich Nie chcę Nie chcę, byś do­tykał jej Duszy co drży Nie chcę! Nie chce Cię znać Zapomniałam Imię. Imię. Imię ... Krzyczę każde­go dnia ... -Marza1
Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne. -Nieistniejąca
Chcę Przeżyć Cytaty: Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer
nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć
Chcę Przeżyć Cytaty: Chce odejść i za­pom­nieć nie chce już żyć nie chce już być Przep­raszam :( To nie mój świat i żywioł :(  -sala
chce-odejść-i za­pom­nieć-nie chce-już-żyć-nie chce-już-być-przep­raszam- to nie mój-świat-i żywioł- 
Chcę Przeżyć Cytaty: Dręczy mnie smu­tek no­cy let­niej Su­ma wszys­tkich nieuda­nych kroków Chciałabym móc przeżyć to wszys­tko le­piej Nie chce lądo­wać już w rynsztoku Po­woli tracę re­zon, widzę tyl­ko czerń Chwy­tam się słów jak­by miały mnie ocalić Każda ko­lej­na noc jak każdy no­wy dzień Życia pęd za­mie­rza mnie za­bić Ko­lej­ny raz mnie bo­li Widzę to obojętnie Za­dufa­na pa­ni swej wo­li Swój strach cho­wa skrzętnie  -ZbytImpulsywna
Chcę Przeżyć Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura
Chcę Przeżyć Cytaty: Chcę być i trwać przy To­bie nie­wzruszo­ny, jak głaz przy rwącym potoku. Niczym liść na wietrze, uno­sić się aż po błękit nieba i upa­dać na błot­nistą ziemię. Przeżyć swo­je życie w różnych kolorach, zaw­sze trwając przy Tobie. Śnić i marzyć, o brzas­ku dnia i w ciem­nej nocy, o nas - wędrujących w różne świata stro­ny. Zas­ta­nawiam się tylko, czy cel nas wspólny cze­ka –  port bez­pie­czny, błoga cisza. -lio159
Chcę Przeżyć Cytaty: Życie nie jest po to, by je tak po pros­tu przeżyć. -Bruno
Życie-nie jest po to-by  tak-po pros­-przeżyć
Chcę Przeżyć Cytaty: Gdy­by tyl­ko raz przeżyć życie od nowa... -MyslacaWierszem
gdy­by-tyl­ko-raz-przeżyć-życie-od nowa
Chcę Przeżyć Cytaty: Chce um­rzeć, lecz żyję, chcę krzyczeć, lecz milczę, Chcę przes­tać kochać Cię, lecz nie potrafię. Jes­tem słaba, wiem, ale jes­tem człowiekiem. -Agusia949
chce-um­rzeć-lecz-żyję-chcę-krzyczeć-lecz-milczę-chcę-przes­ć-kochać-cię-lecz-nie potrafię-jes­tem-słaba-wiem-ale-jes­tem
Chcę Przeżyć Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor
każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na-jaką-nie-zasługuje
Chcę Przeżyć Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość, na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor
każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na jaką-nie zasługuje
Chcę Przeżyć Cytaty: Zanim człowiek osiągnie szczyty musi przeżyć poniżenie. -Ellen G. White
zanim-człowiek-osiągnie-szczyty-musi-przeżyć-poniżenie
Chcę Przeżyć Cytaty: Nie da się przeżyć woj­ny i po­zos­tać
nie-da ę-przeżyć-woj­ny-i po­zos­ć-człowiekiem
Chcę Przeżyć Cytaty: Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko. -kszyszunia
Chcę Przeżyć Cytaty: Ileż śmierci trzeba nam przeżyć, by się nauczyć, że i my umrzemy. -Jean Rostand
ileż-śmierci-trzeba-nam-przeżyć-by-ę-nauczyć-że-i-my-umrzemy
Chcę Przeżyć Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76
chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Chcę Przeżyć Cytaty: Życie trze­ba przeżyć god­nie, bo jest tyl­ko jedno. -Stefan Wyszyński
Życie-trze­ba-przeżyć-god­nie-bo jest tyl­ko-jedno
Chcę Przeżyć Cytaty: Cza­sem trze­ba so­bie od­puścić ofiarę, żeby przeżyć ... -Cykam
cza­sem-trze­ba-so­bie-od­puść-ofiarę-żeby-przeżyć
Chcę Przeżyć Cytaty: Ponieważ nie chcę ginąć sam, chcę, abyś umierał ze mną. -Plaut
ponieważ-nie-chcę-ginąć-sam-chcę-abyś-umierał-ze-mną
Chcę Przeżyć Cytaty: Ro­zum po­wiada swo­je, a ser­ce chce żyć, chce się weselić. -Maria Dąbrowska
ro­zum-po­wiada-swo­-a ser­-chce-żyć-chce ę-weselić
Chcę Przeżyć Cytaty: Na tym świecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go, a głuchy chce słuchać. -szajbuss
na tym-świecie-ś­py-chce-pro­wadzić-ku­lawe­go-a głuchy-chce-słuchać
Chcę Przeżyć Cytaty: Szczęśli­wy jest człowiek, który po­siada to, cze­go chce, a nie chce nic złego. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Chcę Przeżyć Cytaty: Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego. -Augustyn Św
szczęśliwy-jest-człowiek-który-posiada-to-czego-chce-a-nie-chce-nic-złego
Chcę Przeżyć Cytaty: Klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać. -Anonim
klasyka-to-dzieła-które-każdy-chce-znać-ale-których-nikt-nie-chce-czytać
Chcę Przeżyć Cytaty: Dozgonną miłość trzeba przeżyć kilkakrotnie. Chodzi o to, by można było porównywać. -Marianne Anita Ekberg
dozgonną-miłość-trzeba-przeżyć-kilkakrotnie-chodzi-o-to-by-można-było-porównywać