Chce Lep­sza Być Cytaty

Chce Lep­sza Być Cytaty: Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott


na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Chce Lep­sza Być Cytaty: Na nic nie cze­kam.. Nicze­go nie chce.. Mam wszys­tko, mam Ciebie. O nic nie martwię, Wiem że będziesz. Często się wzruszam, Bo słowa się starcza. Nie jes­tem dokładna, Bo zaj­mu­jesz mi głowę. Nie wierzą gdy mówię cze­go się nauczyłam, Bo Chce lep­sza być dla Ciebie. Co zro­bić jak Kocham to za mało.. -DarkHope


Chce Lep­sza Być Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia. -Kuba Wojewódzki


Chce Lep­sza Być Cytaty: Sza­lonym być Sza­leńco­wi w życiu łatwiej. Sza­lone­mu więcej wypada. Być sza­lonym pozytywnie!!!  -KICIA1


sza­lonym-być-sza­ńco­wi-w życiu-łatwiej-sza­lone­mu-więcej-wypada-być-sza­lonym-pozytywnie 
Chce Lep­sza Być Cytaty: Na­wet naj­lep­sza te­raźniej­szość marzy o lep­szej przyszłości. -Władysław Grzeszczyk


na­wet-naj­lep­sza-te­raźniej­szość-marzy-o lep­szej-przyszłoś
Chce Lep­sza Być Cytaty: Ko­bieta nie po­win­na być gor­sza od anioła, mężczyz­na zaś tyl­ko trochę lep­szy od diabła. -Mikołaj Gogol


ko­bieta-nie po­win­na-być-gor­sza-od anioła-mężczyz­na-zaś-tyl­ko-trochę-lep­szy-od diabła
Chce Lep­sza Być Cytaty: Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem. -Bruce Lee


ból-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-tyl­ko nikt-nie chce-być-­go-uczniem
Chce Lep­sza Być Cytaty: Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier. -Stephanie Felicite de Genlis


naj­mniej­sza-zaś-z cnót-lep­szą-jest od pięknych-manier
Chce Lep­sza Być Cytaty: Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad


chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Chce Lep­sza Być Cytaty: ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć


Chce Lep­sza Być Cytaty: Kocham Cię. Nie chce sie klo­cic. Chciałabym być dla Ciebie wys­tar­czająco dob­ra. naj­lep­sza.nie od­bieraj mi za nic te­go szczęścia ja­kim jest Twój od­dech. Two­ja obec­ność. możesz mil­czeć, nie słuchać, nie pat­rzeć. ale bądź i od cza­su do cza­su mnie całuj, non stop poz­wa­lając mi słyszeć bi­cie Two­jego ser­ca bo je­mu mil­czeć nie wolno. -czarnycharakter_xd


Chce Lep­sza Być Cytaty: Cała sta­now­czość, zawziętość i wiara w lep­sze legły w gru­zach. Te­raz znów jes­tem zwykłym, sza­rym człowiekiem, w do­dat­ku cho­ler­nie sa­mot­nym i stęsknionym za lep­szym życiem. -szantiil


Chce Lep­sza Być Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia. -Kuba Wojewódzki


Chce Lep­sza Być Cytaty: Nie ro­zumiem , dlacze­go wszys­cy wie­dza co dla mnie będzie lep­sze ? Jak ktoś może wie­dzieć czy chce być z tym chłopa­kiem czy z in­nym ? Niez­ro­zumiałość ... -nasia


nie-ro­zumiem- dlacze­go-wszys­cy-wie­dza-co dla-mnie-będzie-lep­sze- jak-ktoś-może-wie­dzieć-czy-chce-być-z tym-chłopa­kiem-czy
Chce Lep­sza Być Cytaty: Przejściowa ul­ga lep­sza jest od żadnej. -Guy de de Maupassant


przejściowa-ul­ga-lep­sza-jest od żadnej
Chce Lep­sza Być Cytaty: Nie­szczęścia są naj­lep­szą nauką. -Ezop


nie­szczęścia-są naj­lep­szą-nauką
Chce Lep­sza Być Cytaty: Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno


suk­- naj­lep­sza-z zemst
Chce Lep­sza Być Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey